ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του ιδρυθέντος και εδρεύοντος στην Αθήνα σωματείου υπό την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ (SCRABBLE) (KAI ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ) ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

ΑΡΘΡΟ 1ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται εκπολιτιστικό σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ SCRABBLE (KAI ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ) ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΔΡΑ

Έδρα του σωματείου ορίζεται η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του σωματείου ορίζονται οι ακόλουθοι:

Α) Η προάσπιση και διαφύλαξη του λεξιλογικού πλούτου της Ελληνικής γλώσσας καθώς και η διάδοσή της,

Β) Η εκγύμναση των μελών του σωματείου σε τεχνικά, επιτραπέζια παίγνια περί τη γλώσσα, καθώς και σε πνευματικά εν γένει επιτραπέζια παίγνια, καθώς και η ενασχόληση αυτών με θέματα γλωσσολογικά,

Γ) Η ανάπτυξη βιβλιοθήκης προς ευόδωση του από (Α) κύριου σκοπού,

Δ) Η ανάπτυξη ανάμεσα στα μέλη διαπροσωπικών σχέσεων και σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης, εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας,

Ε) Η στήριξη και η συνεργασία με κάθε φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, που επιδιώκει συναφείς σκοπούς, κυρίως κάθε φορά που ως κέντρο της φιλοσοφίας του έχει το ανθρωποκεντρικό – ελληνοκεντρικό ιδεώδες,

Στ) Η υποβοήθηση – αρωγή σε θέματα ή προβλήματα του απόδημου Ελληνισμού και η συμμετοχή – βοήθεια σε προσπάθειες εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας από αλλοδαπούς οικονομικούς πρόσφυγες που κατοικούν ή διαμένουν στην χώρα μας,

Ζ) Η προάσπιση και διάδοση, μέσω όλων των παραπάνω των ύψιστων αρχών και ιδεών του Συντάγματος του 1973, όπως αυτό αναθεωρήθηκε, και κυρίως των αρχών της ισότητας, της προστασίας των αγαθών της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας, του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας.

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Ενδεικτικά απαριθμούμε ορισμένα από τα μέσα πραγμάτωσης των ως άνω σκοπών (αντιστοιχία Α-Ζ):

Α) Ο υπό (Α) σκοπός του προηγούμενου άρθρου δέον όπως πραγματώνεται δια της έρευνας για την ανεύρεση των ορθών λέξεων και εκφράσεων, δια της διορθώσεως καθημερινών λαθών της γλώσσας μας, δια της προβολής μελετών, άρθρων, βιβλίων μελών ή μη του παρόντος σωματείου, που πραγματεύονται κατά κύριο λόγο θέματα της Ελληνικής γλώσσας και της διαδρομής της εν γένει ανά τους αιώνες, καθώς και άλλων επιστημονικών μελετών που τυχόν θα βοηθήσουν στη καλυτέρευση του λεξιλογικού επιπέδου των μελών του σωματείου,

Β) Ο υπό (Β) σκοπός του προηγούμενου άρθρου θα πραγματώνεται κυρίως δια της διοργάνωσης αγώνων του επιτραπέζιου παίγνιου Σκραμπλ, δια της διοργανώσεως αγώνων άλλων επιτραπέζιων παιγνίων εχόντων σχέση με την Ελληνική γλώσσα ή με την καλλιέργεια του πνεύματος εν γένει, καθώς και δια της διοργανώσεως διαλέξεων ή σεμιναρίων βοηθούντων την καλυτέρευση του γλωσσικού επιπέδου των μελών του σωματείου,

Γ) Ο υπό (Γ) σκοπός του προηγούμενου άρθρου θα πραγματούται δια της αγοράς, δια κοινής και ίσης συνεισφοράς όλων των μελών, λεξικών της Ελληνικής γλώσσας και λοιπών εγχειριδίων μελέτης της γλώσσας μας,

Δ) ) Ο υπό (Δ) σκοπός του προηγούμενου άρθρου θα πραγματούται δια της υλικής και ηθικής ενίσχυσης τυχόν αναξιοπαθούντων μελών του σωματείου,

Ε) Ο υπό (Ε) σκοπός του προηγούμενου άρθρου θα υλοποιείται δια της οργανώσεως κοινών ημερίδων με φορείς έχοντες παρόμοιους ή συναφείς με το παρόν σωματείο σκοπούς καθώς και δια της στηρίξεως τέτοιων σκοπών, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή ή μη του σωματείου σε αντίστοιχες εκδηλώσεις,

Στ) Η ευόδωση του υπό (Στ) σκοπού του προηγούμενου άρθρου θα πραγματώνεται ως προς το πρώτο σκέλος του δια της συνεχούς επικοινωνίας με τους απόδημους Έλληνες σε όλες τις ηπείρους, καθώς και με την άμεση υποβοήθηση τους σε ό,τι αφορά θέματα συντήρησης της γλώσσας ή εκμάθησης της από την αρχή ( περιπτώσεις ομογενών δευτέρας και τρίτης γενεάς).

Ως προς δε το δεύτερο σκέλος του, δια της παροχής σε οικονομικούς πρόσφυγες, επιθυμούντες να μάθουν την Ελληνική, ευκαιριών εκμάθησης της γλώσσας με δωρεάν δανεισμό σε αυτούς λεξικών ή με οργάνωση σεμιναρίων εκμάθησης της γλώσσας.

Τονίζεται τέλος ότι όλα τα παραπάνω τελούν πέρα και πάνω από επιδιώξεις κομματικές, κερδοσκοπικές ή εν γένει ωφελιμιστικές.

ΑΡΘΡΟ 5ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του σωματείου είναι τα παράβολα εγγραφής των μελών και η κατά μήνα εισφορά αυτών . Έκτακτοι πόροι είναι οι υπό της Γενικής Συνέλευσης επιβαλλόμενες έκτακτες εισφορές των μελών, τα έσοδα από εκδηλώσεις – αγώνες και χορηγίες, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, οι κληροδοσίες και παν εν γένει νόμιμο έσοδο.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι όσοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοχή τέτοιου αιτήματος είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του αιτούντος ( ή της αιτούσας), η χωρίς καμία επιφύλαξη των σκοπών του Συλλόγου καθώς και η εκτέλεση των υπό του παρόντος προβλεπόμενων υποχρεώσεων.

Μέλη του Συλλόγου δεν μπορούν να γίνουν όσοι αντιτίθενται στο σημερινό πολιτειακό καθεστώς της χώρας και το Σύνταγμα.

ΑΡΘΡΟ 7ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Οριστική διαγραφή μέλους λαμβάνει χώρα αυτοδικαίως επικυρούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση που το μέλος δεν έχει τακτοποιήσει τις συνδρομές του για διάστημα άνω του ενός έτους ( 13 μήνες).

Σε διαφορετική περίπτωση οριστική διαγραφή μέλους λαμβάνει χώρα έπειτα από απόφασξ Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Σωματείου δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

Την διαγραφή του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε μέλος αυτού μόνο για σπουδαίο λόγο, όπως:

- Καταδίκη μέλους σε παινή στερητική της ελευθερίας

- Προδήλως και αποδεδειγμένα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την διάρκεια αγώνων, κυρίως επίδειξη αντιαθλητικού πνεύματος, ύβρεις, χειρονομίες, χειροδικίες κλπ.

Εάν η καταγγελία αποδειχθεί ψευδής και υποβολιμιαία, τότε ο καταγγείλας διαγράφεται οριστικά από το Σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατά την εγγραφή έκαστο μέλος καταβάλλει ως παράβολο το ποσό των 30ευρό ως εφάπαξ συνδρομή. Το ως άνω ποσό, άπαξ καταβαλλόμενο, τίθεται στο ταμείο του σωματείου προς κάλυψη των άμεσων και αναγκαίων δαπανών ( αγορά λεξικών, χρονομέτρων, γραφικής ύλης κλπ.).

Η κατά μήνα εισφορά κάθε μέλους ορίζεται στα 8 ευρώ. Η εισφορά αυτή θα καλύπτει τρέχοντα έξοδα και θα επιμερίζεται σε 5 ευρώ κατ’ άτομο για τα έξοδα συντήρησης του εκάστοτε φιλοξενούντα το σωματείο χώρου και σε άλλα 3 ευρώ κατ’ άτομο για δημιουργία αποθεματικού στον Σύλλογο για την ευόδωση των υπό στοιχεία γ, δ και σε στ σκοπών του άρθρου 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε μέλος μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ζητήσει την διαγραφή του, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων του Σωματείου για τις τυχόν κατ’ αυτού γεγενημένες ήδη αξιώσεις εξαιτίας καθυστερούμενης ετήσιας ή εκτάκτου συνδρομής ή εξαιτίας οιουδήποτε άλλου λόγου.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Πλην των ως άνω διαλαμβανομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το μέλος, να επιβάλλει προσωρινή αποβολή μέχρι ενός έτους ή αποβολή τούτου από συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες εκδηλώσεις του Συλλόγου.

 ΑΡΘΡΟ 11 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις οφειλές τους προς το Σύλλογο δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Επίσης δικαιούνται να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο εκ του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέως, του Ταμία κι ενός Συμβούλου. Κατά τις αρχαιρεσίες του άρθρου 18 του παρόντος εκλέγονται και δύο αναπληρωματικοί Σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η συγκρότηση σε σώμα των εκλεγέντων από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης γίνεται εντός είκοσι ημερών από την εκλογή τους, με την πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου, ο οποίος συγκαλεί το εκλεγέν νέο Συμβούλιο. Η εκλογή στα αξιώματα γίνεται δια σχετικής πλειοψηφίας και με την εξής σειρά: ο λαβών τις περισσότερες ψήφους εκλέγεται Πρόεδρος και ακολουθούν ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.

 ΑΡΘΡΟ 14 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς μεν ανά διμηνία, εκτάκτως δε όσες φορές παρίσταται ανάγκη, κατόπιν προσκλήσεως που αναγράφει τα θέματα υπό συζήτηση και έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Το Δ.Σ τελεί σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη. Οποιαδήποτε όμως απόφαση αυτού λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ

Η θητεία του Δ.Σ είναι τριετής. Εντός του τελευταίου τριμήνου προ της λήξεως της θητείας του οφείλει το Δ.Σ να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με θέματα απολογισμό και έγκριση των πεπραγμένων του και αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Δ.Σ και ελεγκτικής επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

Το Δ.Σ φροντίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος αυτού εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και ενώπιον πάσης αρχής, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και τις εργασίες της Γ.Σ. και υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως όλα τα έγγραφα του Συλλόγου.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο στα καθήκοντα αυτού.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει μετά του Προέδρου τα έγγραφα, τηρεί το μητρώο μελών, το βιβλίο πρακτικών, φυλάσσει τα αρχεία του Συλλόγου και τη σφραγίδα.

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπους αποδείξεις τις εισφορές των μελών και είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων. Για τις επείγουσες δαπάνες του Συλλόγου κρατά στα χέρια του πόσο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150ευρώ. Μεγαλύτερα ποσά από αυτό υποχρεούται να τα καταθέσει σε ένα από τα υποκαταστήματα των Τραπεζών Αθηνών. Ανάληψη χρημάτων γίνεται μόνο κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, το οποίο ενημερώνει τακτικά, φυλάσσει δε τις αποδείξεις πληρωμής.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των παραπάνω τα καθήκοντα αυτών εκτελούνται και από τους εκλεγέντας κατά τις αρχαιρεσίες δύο αναπληρωματικούς Συμβούλους.

Το Δ.Σ δύναται να αναθέσει τη διεκπεραίωση συγκεκριμένης υποθέσεως σε οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται δια σχετικής πλειοψηφίας από τα παρόντα μέλη της Γ.Σ ετησίως. Έργο αυτής είναι ο οικονομικός έλεγχος των πεπραγμένων της Διοίκησης.

Συντάσσει για τον λόγο αυτό ετήσια έκθεση απολογισμού των πεπραγμένων της Διοικήσεως την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ γίνονται ανά τριετία, ενώ οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται ετησίως.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. προκηρύσσονται υπό του απερχόμενου Δ.Σ. εντός του τελευταίου τριμήνου της θητείας του για ημέρα Κυριακή. Οσαδήποτε μέλη της Γ.Σ. κι αν παραστούν υπάρχει απαρτία. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών της Γ.Σ. Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ από τα εκλεγμένα μέλη, ακολουθεί και νέα ψηφοφορία από τη Γ.Σ. για τη συμπλήρωση των θέσεων πάντα δια απολύτου πλειοψηφίας.

Κατά όμοιο τρόπο γίνεται και η εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Στις αρχαιρεσίες μετέχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προ της προκηρύξεως των αρχαιρεσιών στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ ή τον Πρόεδρο της Γ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του. Η ψηφοφορία γίνεται δι’ εντύπου ή χειρόγραφου δελτίου.

ΑΡΘΡΟ 19 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται υπό του παρόντος. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει την οριστική διαγραφή μελών όταν υφίσταται σπουδαίος λόγος, την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου. Συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως, προκειμένου να εγκρίνει ή όχι τα πεπραγμένα της Διοίκησης και όσες άλλες φορές αποφασίσει προς τούτο το Δ.Σ. Κατά τη σύγκληση της Γ.Σ. κάθε μέλος δύναται να ψηφήσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δια εγγράφου δηλώσεως υπογεγραμμένης από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20

Απόφαση περί τροποποίησης του καταστατικού ή περί διαλύσεως του Σωματείου λαμβάνεται υπό της Γ.Σ. μόνον όταν παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον των μελών και μόνον δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των παρόντων. Η μεταβολή των σκοπών του Σωματείου απαιτεί συναίνεση όλων των μελών.

Για όλα τα λοιπά θέματα που φέρονται προς συζήτηση ενώπιον της Γ.Σ, η τελευταία αποφασίζει σαν σώμα δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γ.Σ. προεδρεύεται υπό του Προέδρου του Δ.Σ. Όταν διεξάγονται αρχαιρεσίες εκλέγεται υπ’ αυτήν δια σχετικής πλειοψηφίας Πρόεδρος της Γ.Σ. και τρία μέλη Εφορευτικής Επιτροπής. Αυτοί φροντίζουν για την άψογη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

 ΑΡΘΡΟ 22 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διάλυση του Σωματείου επέρχεται κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ.. κατά τον στο άρθρο 20 του παρόντος διαλαμβανόμενο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 23 – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου την εκκαθάριση αυτού διενεργεί ο Πρόεδρος του τελευταίου Δ.Σ., η περιουσία δε του Συλλόγου περιέρχεται στην ανθρωπιστική οργάνωση «Γιατροί χωρίς σύνορα».

ΑΡΘΡΟ 24 – ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., λαμβανομένης κατά τη συνήθη απαρτία και δια απολύτου πλειοψηφίας, ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη πρόσωπα που έχουν προσφέρει στο Σύλλογο πολύτιμες υπηρεσίες. Αυτοδικαίως θεωρούνται επίτιμα μέλη όλοι όσοι διετέλεσαν πρόεδροι του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται στο μητρώο των επίτιμων μελών και δύνανται να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. άνευ ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 25ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η σφραγίδα του Σωματείου φέρει κυκλοτερώς την επιγραφή «ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ( Κ.Α.Ε.Π.Π.) ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ»