Administrator

Administrator

 Δωρεάν μαθήματα Σκραμπλ για τα νέα  μέλη  και δείτε την ικανότητά σας να παίζετε με την ελληνική γλώσσα να βελτιώνεται διαρκώς! 


 Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων  εξηγούμε τους κανόνες, εξασκούμαστε στον αναγραμματισμό, εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιο μας, αναλύουμε στρατηγικές, παίζουμε φιλικές παρτίδες κλπ.  

Κυριακή : 5μμ

Στο καφέ του θεάτρου ΑΛΣΟΣ , που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων 4 στην Κυψέλη.

Σας περιμένουμε στην παρέα μας!

Ετήσια συνδρομή: 20€ . Συμμετοχή σε εσωτερικές διοργανώσεις: 5€ ανά διοργάνωση.
Για τα μαθήματα αρχαρίων δε υπάρχει επιπλέον χρέωση

 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 2 & 3 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΕ ΑΙ ΑΜ ΑΝ ΑΠ ΑΡ ΑΣ ΑΦ ΑΧ
ΒΑ ΒΕ
ΓΑ ΓΕ ΓΗ ΓΩ
ΔΑ ΔΕ ΔΗ ΔΙ ΔΩ
ΕΑ ΕΙ ΕΚ ΕΜ ΕΝ ΕΞ ΕΠ ΕΣ ΕΥ ΕΩ
ΖΑ ΖΗ ΖΟ ΖΩ
ΗΣ ΗΩ
ΘΑ ΘΕ
ΙΑ ΙΕ ΙΝ ΙΟ ΙΥ
ΚΑ ΚΕ ΚΙ
ΛΑ
ΜΑ ΜΕ ΜΗ ΜΙ ΜΥ
ΝΑ ΝΕ ΝΗ ΝΙ ΝΥ
ΞΙ ΞΥ ΞΩ
ΟΙ OM ΟΝ ΟΠ ΟΣ ΟΥ ΟΦ ΟΧ
ΠΑ ΠΙ ΠΩ
ΡΕ ΡΟ ΡΩ
ΣΑ ΣΕ ΣΙ ΣΤ ΣΥ
ΤΑ ΤΕ ΤΗ ΤΙ ΤΟ ΤΣ ΤΩ
ΦΑ ΦΙ
XΑ ΧΕ ΧΙ ΧΜ
ΨΕ ΨΗ ΨΙ
ΩΑ ΩΜ ΩΝ ΩΟ ΩΠ ΩΣ ΩΦ ΩΧ 
3 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΑΑ ΑΑΧ ΑΒΑ ΑΒΙ ΑΓΑ ΑΓΕ ΑΓΗ ΑΓΙ ΑΓΩ ΑΔΑ ΑΔΕ ΑΔΗ ΑΔΙ ΑΔΩ ΑΕΙ ΑΖΑ ΑΗΡ ΑΘΕ ΑΘΟ ΑΙΞ ΑΛΑ ΑΛΗ ΑΛΙ ΑΛΚ ΑΛΟ ΑΛΣ ΑΛΤ ΑΛΩ ΑΜΑ ΑΜΕ ΑΜΗ ΑΝΑ ΑΝΕ ΑΝΙ ΑΝΩ ΑΞΑ ΑΞΕ ΑΞΟ ΑΟΥ ΑΠΑ ΑΠΕ ΑΠΟ ΑΠΩ ΑΡΑ ΑΡΕ ΑΡΗ ΑΡΜ ΑΡΟ ΑΡΥ ΑΡΩ ΑΣΕ ΑΣΟ ΑΤΑ ΑΤΗ ΑΤΙ ΑΤΟ ΑΦΕ ΑΦΗ ΑΧΑ ΑΧΕ ΑΧΗ ΑΧΙ ΑΧΟ ΑΧΩ ΑΨΑ ΑΨΕ ΑΨΗ ΑΨΟ ΑΨΥ ΑΨΩ
BAB ΒΑΙ ΒΑΝ ΒΑΤ ΒΑΧ ΒΓΩ ΒΕΗ ΒΗΞ ΒΙΑ ΒΙΕ ΒΙΟ ΒΙΠ ΒΟΑ ΒΟΗ ΒΟΞ ΒΟΥ ΒΟΩ ΒΡΕ ΒΡΥ ΒΡΩ ΒΥΑ
ΓΑΒ ΓΑΡ ΓΑΥ ΓΕΝ ΓΗΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΓΙΕ ΓΙΟ ΓΚΙ ΓΚΥ ΓΟΕ ΓΟΗ ΓΟΟ ΓΟΥ ΓΡΑ ΓΡΙ ΓΡΥ
ΔΕΗ ΔΕΙ ΔΕΝ ΔΕΣ ΔΗΩ ΔΙΑ ΔΙΟ ΔΙΣ ΔΙΩ ΔΟΝ ΔΟΥ ΔΡΑ ΔΡΥ ΔΡΩ ΔΥΕ ΔΥΟ ΔΥΩ
ΕΑΝ ΕΑΡ ΕΓΩ ΕΔΑ ΕΔΕ ΕΔΩ ΕΕΕ ΕΘΗ ΕΙΣ ΕΛΑ ΕΛΗ ΕΜΕ ΕΜΩ ΕΝΑ ΕΝΕ ΕΝΙ ΕΝΩ ΕΞΑ ΕΞΕ ΕΞΗ ΕΞΙ ΕΞΩ ΕΠΑ ΕΠΗ ΕΠΙ ΕΣΕ ΕΣΟ ΕΣΥ ΕΣΩ ΕΤΗ ΕΤΙ ΕΦΑ ΕΦΕ ΕΦΗ ΕΧΕ ΕΧΩ ΕΩΣ
ΖΑΕ ΖΑΚ ΖΑΝ ΖΑΣ ΖΑΩ ΖΕΑ ΖΕΕ ΖΕΙ ΖΕΝ ΖΕΟ ΖΕΩ ΖΗΝ ΖΗΣ ΖΙΚ ΖΙΠ ΖΟΥ ΖΩΑ ΖΩΗ ΖΩΝ ΖΩΟ
ΗΒΗ ΗΓΑ ΗΓΕ ΗΔΗ ΗΔΥ ΗΘΑ ΗΘΕ ΗΘΗ ΗΛΕ ΗΛΟ ΗΡΑ ΗΡΕ ΗΤΑ ΗΧΕ ΗΧΟ ΗΧΩ ΗΨΑ ΗΨΕ ΗΩΣ
ΘΕΑ ΘΕΕ ΘΕN ΘΕΟ ΘΕΣ ΘΙΕ ΘΙΟ ΘΟΥ ΘΡΕ ΘΡΟ ΘΥΩ ΘΩΑ ΘΩΣ
ΙΒΑ ΙΔΕ ΙΔΙ ΙΔΩ ΙΛΗ ΙΛΥ ΙΝΑ ΙΞΕ ΙΞΟ ΙΟΙ ΙΟΝ ΙΟΣ ΙΟΥ ΙΣΑ ΙΣΕ ΙΣΗ ΙΣΟ ΙΤΕ ΙΧΙ ΙΩΝ
ΚΑΗ ΚΑΙ ΚΑΝ ΚΑΩ ΚΕΙ ΚΕΚ ΚΙΠ ΚΙΤ ΚΙΧ ΚΝΑ ΚΟΚ ΚΟΥ ΚΡΑ ΚΥΡ ΚΩΚ
ΛΑΕ ΛΑΚ ΛΑΞ ΛΑΟ ΛΑΤ ΛΕΒ ΛΕΙ ΛΕΚ ΛΕΝ ΛΕΣ ΛΕΩ ΛΙΑ ΛΙΨ ΛΟΥ ΛΥΕ ΛΥΩ
ΜΑΙ ΜΑΜ ΜΑΣ ΜΑΤ ΜΕΑ ΜΕΝ ΜΕΣ ΜΗΝ ΜΙΑ ΜΙΚ ΜΙΣ ΜΝΑ ΜΟΒ ΜΟΙ ΜΟΛ ΜΟΥ ΜΟΨ ΜΠΑ ΜΠΕ ΜΠΩ ΜΥΝ ΜΥΣ ΜΥΩ ΜΩΒ ΜΩΨ 
ΝΑΕ ΝΑΙ ΝΑΟ ΝΑΥ ΝΕΑ ΝΕΕ ΝΕΙ ΝΕΟ ΝΕΣ ΝΙΑ ΝΙΕ ΝΙΟ ΝΟΥ ΝΟΩ ΝΤΑ ΝΤΕ ΝΤΟ ΝΥΝ ΝΥΞ
ΞΕΕ ΞΕΙ ΞΕΩ ΞΟΥ ΞΥΩ
ΟΔΟ ΟΔΩ ΟΖΑ ΟΖΕ ΟΖΟ ΟΖΩ ΟΘΕ ΟΘΙ ΟΙΑ ΟΚΑ ΟΛΑ ΟΛΕ ΟΛΗ ΟΛΟ ΟΛΩ ΟΝΕ ΟΝΟ ΟΞΕ ΟΞΟ ΟΞΥ ΟΞΩ ΟΠΑ ΟΠΕ ΟΠΗ ΟΠΟ ΟΡΑ ΟΡΕ ΟΡΗ ΟΡΟ ΟΡΩ ΟΣΑ ΟΣΗ ΟΣΟ ΟΣΩ ΟΤΕ ΟΤΙ ΟΥΑ ΟΥΚ ΟΥΣ ΟΥΤ ΟΥΦ ΟΥΧ ΟΦΙ ΟΧΙ ΟΨΗ
ΠΑΕ ΠΑΛ ΠΑΝ ΠΑΣ ΠΑΤ ΠΑΦ ΠΑΩ ΠΓΙ ΠΕΗ ΠΕΙ ΠΕΣ ΠΙΑ ΠΙΕ ΠΙΟ ΠΙΦ ΠΙΩ ΠΛΩ ΠΟΑ ΠΟΠ ΠΟΤ ΠΟΥ ΠΡΟ ΠΥΑ ΠΥΞ ΠΥΟ ΠΥΡ
ΠΩΣ
ΡΑΠ ΡΑΣ ΡΑΦ ΡΕΕ ΡΕΙ ΡΕΜ ΡΕΝ ΡΕΟ ΡΕΩ ΡΙΣ ΡΟΖ ΡΟΗ ΡΟΙ ΡΟΚ ΡΟΞ ΡΟΥ
ΣΑΙ ΣΑΝ ΣΑΞ ΣΑΣ ΣΑΧ ΣΒΩ ΣΕΑ ΣΕΞ ΣΕΡ ΣΕΤ ΣΕΦ ΣΗΣ ΣΙΑ ΣΙΚ ΣΙΧ ΣΚΑ ΣΚΙ ΣΚΩ ΣΟΙ ΣΟΚ ΣΟΛ ΣΟΜ ΣΟΣ ΣΟΥ ΣΠΑ ΣΠΩ ΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝ ΣΥΣ ΣΩΑ ΣΩΕ ΣΩΟ ΣΩΣ
ΤΑΗ ΤΑΚ ΤΑΜ ΤΑΝ ΤΑΟ ΤΑΣ ΤΑΥ ΤΑΩ ΤΕΣ ΤΖΑ ΤΗΚ ΤΗΝ ΤΗΣ ΤΙΚ ΤΙΜ ΤΙΣ ΤΟΙ ΤΟΛ ΤΟΝ ΤΟΠ ΤΟΡ ΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑ ΤΣΗ ΤΣΙ ΤΩΝ
ΥΒΑ ΥΒΕ ΥΒΗ ΥΒΟ ΥΙΕ ΥΙΟ ΥΛΗ ΥΝΙ ΥΠΟ ΥΦΗ ΥΨΗ
ΦΑΕ ΦΑΙ ΦΑΝ ΦΑΞ ΦΑΣ ΦΑΩ ΦΕΙ ΦΕΥ ΦΙΕ ΦΙΝ ΦΙΞ ΦΙΣ ΦΟΡ ΦΟΥ ΦΤΩ ΦΥΕ ΦΥΩ ΦΩΣ
ΧΑΗ ΧΑΙ ΧΑΝ ΧΑΦ ΧΕΕ ΧΕΙ ΧΕΩ ΧΙΚ ΧΙΤ ΧΟΗ ΧΟΛ ΧΟΠ ΧΟΥ ΧΡΩ ΧΩΛ
ΨΕΙ ΨΕΣ ΨΗΣ ΨΙΤ ΨΟΥ ΨΩΝ
ΩΑΣ ΩΔΗ ΩΕΣ ΩΘΩ ΩΚΥ ΩΜΑ ΩΜΕ ΩΜΗ ΩΜΟ ΩΟΝ ΩΟΠ ΩΟΥ ΩΡΑ ΩΡΕ ΩΣΗ ΩΤΑ ΩΩΝ 
 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 2-8 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2-3ΓΡΑΜΜΑΤΟ ΛΕΞΙΚΟ (ΕΚΤΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ)
 
ΑΖΑΣ ΑΙΓΟΣ ΑΞΑΣ ΑΞΕΣ ΑΞΟΙ ΑΞΟΣ ΑΞΟΤΑΤΑ ΑΞΟΤΑΤΕ ΑΞΟΤΑΤΕΣ ΑΞΟΤΑΤΗ ΑΞΟΤΑΤΗΣ ΑΞΟΤΑΤΟ ΑΞΟΤΑΤΟΙ ΑΞΟΤΑΤΟΣ ΑΞΟΤΑΤΟΥ ΑΞΟΤΑΤΩΝ ΑΞΟΤΕΡΑ ΑΞΟΤΕΡΕ ΑΞΟΤΕΡΕΣ ΑΞΟΤΕΡΗ ΑΞΟΤΕΡΗΣ ΑΞΟΤΕΡΟ ΑΞΟΤΕΡΟΙ ΑΞΟΤΕΡΟΣ ΑΞΟΤΕΡΟΥ ΑΞΟΤΕΡΩΝ ΑΞΟΥ ΑΞΟΥΣ ΑΡΗΣ ΑΡΗΤΑΤΑ ΑΡΗΤΑΤΕ ΑΡΗΤΑΤΕΣ ΑΡΗΤΑΤΗ ΑΡΗΤΑΤΗΣ ΑΡΗΤΑΤΟ ΑΡΗΤΑΤΟΙ ΑΡΗΤΑΤΟΣ ΑΡΗΤΑΤΟΥ ΑΡΗΤΑΤΩΝ ΑΡΗΤΕΡΑ ΑΡΗΤΕΡΕ ΑΡΗΤΕΡΕΣ ΑΡΗΤΕΡΗ ΑΡΗΤΕΡΗΣ ΑΡΗΤΕΡΟ ΑΡΗΤΕΡΟΙ ΑΡΗΤΕΡΟΣ ΑΡΗΤΕΡΟΥ ΑΡΗΤΕΡΩΝ ΑΡΟΙ ΑΡΟΣ ΑΡΟΥ ΑΡΟΥΣ ΑΡΩΝ ΑΦΤΕ ΑΦΤΕΙ ΑΦΤΕΙΣ ΑΦΤΕΤΕ ΑΦΤΟΜΕ ΑΦΤΟΝΤΑΣ ΑΦΤΟΥΜΕ ΑΦΤΟΥΝ ΑΦΤΟΥΝΕ ΑΦΤΩ ΑΧΑΓΑ ΑΧΑΓΑΜΕ ΑΧΑΓΑΝ ΑΧΑΓΑΝΕ ΑΧΑΓΑΤΕ ΑΧΑΓΕ ΑΧΑΓΕΣ ΑΧΑΕΙ ΑΧΑΜΕ ΑΧΑΝ ΑΧΑΝΕ ΑΧΑΣ ΑΧΑΤΕ ΑΧΑΩ ΑΧΕΣ ΑΧΗΣ ΑΧΟΥΣΑ ΑΧΟΥΣΑΜΕ ΑΧΟΥΣΑΝ ΑΧΟΥΣΑΝΕ ΑΧΟΥΣΑΤΕ ΑΧΟΥΣΕ ΑΧΟΥΣΕΣ ΑΨΕΙ ΑΨΕΙΑ ΑΨΕΙΑΣ ΑΨΕΙΕΣ ΑΨΕΙΩΝ ΑΨΕΤΕ ΑΨΙΕ ΑΨΙΟ ΑΨΙΟΣ ΑΨΙΟΥ ΑΨΟΙ ΑΨΟΜΕ ΑΨΟΝ ΑΨΟΣ ΑΨΟΥΜΕ ΑΨΟΥΝ ΑΨΟΥΝΕ ΑΨΟΥΣ ΑΨΤΕ ΑΨΩΝ
ΒΕΗΔΕΣ ΒΕΗΔΩΝ ΒΕΗΣ ΒΟΑΓΑ ΒΟΑΓΑΜΕ ΒΟΑΓΑΝ ΒΟΑΓΑΝΕ ΒΟΑΓΑΤΕ ΒΟΑΓΕ ΒΟΑΓΕΣ ΒΟΑΕΙ ΒΟΑΜΕ ΒΟΑΝ ΒΟΑΝΕ ΒΟΑΩ
ΓΟΕΣ ΓΡΑΣ ΓΡΕΣ
ΔΙΕΙ ΔΙΕΙΣ ΔΙΕΙΤΕ ΔΙΕΣ ΔΙΕΣΤΕ ΔΙΟΥΜΕ ΔΙΟΥΝ ΔΙΟΥΝΕ ΔΡΑΕΙ ΔΡΑΜΕ ΔΡΑΝ ΔΡΑΝΕ ΔΡΑΩ
ΕΒΟΑΓΑ ΕΒΟΑΓΑΜΕ ΕΒΟΑΓΑΝ ΕΒΟΑΓΑΝΕ ΕΒΟΑΓΑΤΕ ΕΒΟΑΓΕ ΕΒΟΑΓΕΣ ΕΔΕΤΕ ΕΜΕΣΑ ΕΜΕΣΑΜΕ ΕΜΕΣΑΝ ΕΜΕΣΑΝΕ ΕΜΕΣΑΤΕ ΕΜΕΣΕ ΕΜΕΣΕΣ ΕΞΑΣ ΕΞΟΥΣΑ ΕΞΟΥΣΑΜΕ ΕΞΟΥΣΑΝ ΕΞΟΥΣΑΝΕ ΕΞΟΥΣΑΤΕ ΕΞΟΥΣΕ ΕΞΟΥΣΕΣ ΕΞΥΟΥΣΑ ΕΞΥΟΥΣΑΝ ΕΞΥΟΥΣΕ ΕΞΥΟΥΣΕΣ ΕΦΕΣ
ΖΑΕΙ ΖΑΜΕ ΖΑΝΕ ΖΑΤΕ ΖΕΟΥ
ΗΘΑΜΕ ΗΘΑΝ ΗΘΑΝΕ ΗΘΑΤΕ ΗΘΕΣ ΗΦΤΑ ΗΦΤΑΜΕ ΗΦΤΑΝ ΗΦΤΑΝΕ ΗΦΤΑΤΕ ΗΦΤΕ ΗΦΤΕΣ ΗΨΑΜΕ ΗΨΑΝ ΗΨΑΝΕ ΗΨΑΤΕ
ΗΨΕΣ
ΘΙΟΣ ΘΙΟΥ ΘΡΟΙ ΘΡΟΣ ΘΡΟΥ ΘΡΟΥΣ ΘΡΩΝ
ΙΒΑΣ ΙΒΕΣ ΙΒΩΝ ΙΔΕΣ ΙΔΕΤΕ ΚΑΗΔΕΣ ΚΑΗΔΩΝ ΚΑΗΣ
ΛΙΑΣ ΛΙΕΣ ΛΙΩΝ
ΜΑΓΙΟΥ
ΞΕΙΣ ΞΕΙΤΕ ΞΟΥΜΕ ΞΟΥΝ ΞΟΥΝΕ ΞΟΥΣΑ ΞΟΥΣΑΜΕ ΞΟΥΣΑΝ ΞΟΥΣΑΝΕ ΞΟΥΣΑΤΕ ΞΟΥΣΕ ΞΟΥΣΕΣ ΞΥΕΙ ΞΥΕΙΣ ΞΥΕΙΤΕ ΞΥΟΥΜΕ ΞΥΟΥΝ ΞΥΟΥΝΕ ΞΥΟΥΣΑ ΞΥΟΥΣΑΜΕ ΞΥΟΥΣΑΝ ΞΥΟΥΣΑΝΕ ΞΥΟΥΣΑΤΕ ΞΥΟΥΣΕ ΞΥΟΥΣΕΣ ΞΥΩΝΤΑΣ ΞΩΝΤΑΣ
ΣΑΓΙΑ ΣΑΓΙΟΥ Σ ΑΓΙΩΝ Σ ΚΟΥΜΕ Σ ΚΟΥΝ ΣΚΟΥΝΕ ΣΚΩΝΤΑΣ ΣΠΩΝΤΑΣ
ΤΟΓΙΑ ΤΟΓΙΟΥ ΤΟΓΙΩΝ
ΦΤΕΙ ΦΤΕΙΣ ΦΤΕΙΤΕ ΦΤΟΥΜΕ ΦΤΟΥΝ ΦΤΟΥΝΕ ΦΤΩΝΤΑΣ

Γνωρίστε το απόλυτο κράμα επιτραπέζιων παιχνιδιών!!!

 Εάν αναζητείτε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο να συνδυάζει:

  • Τον παράγοντα «τύχη» του ταβλιού
  • Τη στρατηγική του σκακιού
  • Τον αγωνιστικό χαρακτήρα των σπορ
  • Τις γενικές γνώσεις του TrivialPursuit
  • Την πληθώρα λέξεων που συναντούμε σε ένα σταυρόλεξο κι ακόμα παραπάνω
  • Τη διανοητική ικανότητα του Μπριτζ,

τότε μάλλον ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την απαράμιλλη γοητεία του Αγωνιστικού Σκραμπλ!

 

Κι όλα αυτά γιατί στο Α.Σ. ο παίκτης δεν εστιάζει μόνο στην εύρεση μίας ωραίας λέξης και την τοποθέτησή της στο ταμπλό. Αντ’ αυτού το μυαλό μας πρέπει να εκπαιδευτεί σιγά-σιγά να ανιχνεύει όλες τις πιθανές λέξεις και κινήσεις που προκύπτουν από τα επτά γράμματα που έχουμε μπροστά μας και με βάση μια σειρά κριτηρίων, να παίρνει τη σωστή απόφαση για εμάς…θα πρέπει να επιτεθούμε; Να αμυνθούμε; Να αντεπιτεθούμε ή να κάνουμε λίγη ακόμα υπομονή; Θα πρέπει να βάλουμε το Σκραμπλ* ή μήπως θα πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό και να τοποθετήσουμε μία μικρότερη -αλλά πιο συμφέρουσα ίσως- λέξη;

Ποτέ δεν είναι αργά για να εντρυφήσετε στα μυστικά του Αγωνιστικού Σκραμπλ, ώστε αυτό το άγνωστο πέλαγος λέξεων και κινήσεων που θα συναντήσετε κατά την πρώτη σας επαφή με το παιχνίδι, να μετατραπεί βαθμηδόν σε μία κουταλιά γλυκού νερού που θα τιθασεύετε με χαρακτηριστική άνεση!

 

*Σε μία παρτίδα Σκραμπλ ο κάθε παίκτης έχει μπροστά του επτά γράμματα. Σκραμπλ αποκαλείται η κίνηση που ο παίκτης τοποθετεί και τα επτά γράμματα του στο ταμπλό, είτε δημιουργώντας 7γράμματα λέξη, είτε χρησιμοποιώντας γράμματα από το ταμπλό για να σχηματίσει 7++γράμματες λέξεις και έχει μπόνους 50 πόντων στην καταμέτρηση

Η πανελλήνια κατάταξη ratings των εγγεγραμμένων στην Π.Ε.Σ παικτών του Αγωνιστικού Σκραμπλ διαμορφώνεται με βάση τη συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες. Η τρέχουσα κατάταξη:

 

ID_No a/a ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ Όμιλος/Πόλη RATINGS ΛΗΞΗ
338 1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΑΘΗ 1759 31/7/2022
324 2 ΖΕΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΘΗ 1720 31/7/2022
87 3 ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ ΑΘΗ 1681 31/7/2021
248 4 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗ 1670 31/7/2021
80 5 ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 1640 31/7/2021
136 6 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΤΟ 1620 31/7/2021
200 7 ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ ΘΕΣ 1613 31/7/2021
43 8 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΗ 1600 31/7/2021
171 9 ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΘΗ 1599 31/7/2021
237 10 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 1589 31/7/2020
233 11 ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΗ 1571 31/7/2022
77 12 ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗ 1569 31/7/2021
68 13 ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΙΣ ΑΘΗ 1567 31/7/2021
111 14 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣ 1565 31/7/2021
60 15 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗ 1560 31/7/2021
337 16 ΜΗΤΣΗ ΑΛΕΚΑ ΑΘΗ 1555 31/7/2021
342 17 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΗ 1541 31/7/2021
56 18 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ ΘΕΣ 1539 31/7/2021
107 19 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΗ 1527 31/7/2021
7 20 ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΘΕΣ 1525 31/7/2021
53 21 ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 1522 31/7/2021
6 22 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΣ 1518 31/7/2021
177 23 ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗ 1518 31/7/2022
118 24 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΓΡ 1511 31/7/2021
187 25 ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΣΙΑ ΑΘΗ 1502 31/7/2022
245 26 ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΗΣ ΑΘΗ 1502 31/7/2021
66 27 ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΗ 1491 31/7/2021
254 28 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΘΕΣ 1485 31/7/2020
22 29 ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ ΒΡΔ 1483 31/7/2021
72 30 ΜΑΞΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗ 1479 31/7/2020
364 31 ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΗ 1477 31/7/2022
63 32 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ ΘΕΣ 1467 31/7/2021
78 33 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΤΟ 1437 31/7/2021
52 34 ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡ 1426 31/7/2021
307 35 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΡΟΔ 1421 31/7/2021
95 36 ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΗ 1420 31/7/2022
126 37 ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΗ 1417 31/7/2021
256 38 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΕΡ 1408 31/7/2021
201 39 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΘΗ 1392 31/7/2021
273 40 ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΥ ΡΑΛΙΑ ΘΕΣ 1385 31/7/2021
51 41 ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ ΑΘΗ 1382 31/7/2022
5 42 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 1380 31/7/2021
14 43 ΒΑΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΘΗ 1379 31/7/2021
67 44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΡΑ 1376 31/7/2021
24 45 ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ ΘΕΣ 1374 31/7/2021
175 46 ΤΟΥΛΑΤΟΥ ΕΦΗ ΑΘΗ 1371 31/7/2021
432 47 ΓΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΤΡ 1370 31/7/2021
61 48 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΘΕΣ 1361 31/7/2021
283 49 ΜΗΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΔ 1361 31/7/2021
174 50 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗ 1361 31/7/2021
35 51 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ ΑΘΗ 1357 31/7/2021
380 52 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΘΕΣ 1349 31/7/2021
401 53 ΠΑΠΑΣΟΥΛΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΘΕΣ 1347 31/7/2021
10 54 ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΣ 1343 31/7/2021
229 55 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΙΑΝΝΑ ΑΘΗ 1341 31/7/2022
375 56 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡ 1338 31/7/2021
137 57 ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ ΚΑΣ 1338 31/7/2021
156 58 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 1338 31/7/2021
125 59 ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΒΑΣΩ ΠΤΟ 1336 31/7/2021
45 60 ΚΑΛΕΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΘΕΣ 1330 31/7/2021
41 61 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΘΕΣ 1329 31/7/2021
173 62 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΡΟΔ 1327 31/7/2021
162 63 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΤΟ 1325 31/7/2021
325 64 ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΔ 1324 31/7/2020
339 65 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΝΑΝΑ ΒΕΡ 1323 31/7/2021
8 66 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΤΟ 1318 31/7/2021
228 67 ΓΙΟΒΑΝΝΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗ ΠΤΟ 1318 31/7/2021
152 68 ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 1311 31/7/2022
86 69 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΗ 1309 31/7/2021
217 70 ΚΑΡΑΜΑΝΤΑ ΡΟΥΛΑ ΒΕΡ 1307 31/7/2021
304 71 ΚΛΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΗ ΠΤΟ 1306 31/7/2021
430 72 ΤΣΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΠΤΟ 1294 31/7/2021
259 73 ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣ 1289 31/7/2021
397 74 ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣ 1287 31/7/2021
46 75 ΚΑΛΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΣ 1283 31/7/2021
439 76 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΣ 1276 31/7/2021
302 77 ΜΠΟΥΛΕΡΟΥ ΖΩΗ ΑΘΗ 1276 31/7/2021
341 78 ΠΑΠΑΖΗ ΒΟΥΛΑ ΑΘΗ 1263 31/7/2021
358 79 ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΤΟ 1259 31/7/2021
115 80 ΡΟΝΤΗΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΘΗ 1254 31/7/2022
122 81 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ 1253 31/7/2021
70 82 ΜΑΚΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΗ 1250 31/7/2020
284 83 ΜΙΧΑΛΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΗ 1250 31/7/2022
404 84 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΡΟΔ 1249 31/7/2021
139 85 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΤΟ 1248 31/7/2021
21 86 ΓΚΑΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΣ 1244 31/7/2021
400 87 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΘΕΣ 1240 31/7/2021
119 88 ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΣ 1236 31/7/2021
310 89 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΡΟΔ 1233 31/7/2021
440 90 ΖΟΥΠΙΔΟΥ ΤΖΕΝΗ ΘΕΣ 1232 31/7/2021
223 91 ΤΣΙΑΜΗ ΘΑΛΕΙΑ ΒΕΡ 1229 31/7/2021
344 92 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΘΗ 1228 31/7/2022
150 93 ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΘΗ 1221 31/7/2021
418 94 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΣ 1217 31/7/2021
395 95 ΠΑΛΑΧΙΔΟΥ ΔΩΡΑ ΘΕΣ 1217 31/7/2020
402 96 ΜΥΡΣΙΝΗ ΧΑΡΑ ΘΕΣ 1214 31/7/2021
178 97 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ ΑΘΗ 1213 31/7/2021
327 98 ΚΑΡΔΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΔ 1211 31/7/2021
428 99 ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΘΗ 1210 31/7/2022
79 100 ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗ 1205 31/7/2021
454 101 ΤΣΙΩΝΑ ΜΙΜΗ ΑΘΗ 1202 31/7/2022
373 102 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣ 1185 31/7/2021
469 103 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΗ 1177 31/7/2021
457 104 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΤΟ 1174 31/7/2021
462 105 ΓΑΝΩΤΗ ΖΩΗ ΑΘΗ 1160 31/7/2021
163 106 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ ΠΤΟ 1160 31/7/2021
182 107 ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΓΩΝΑ ΑΘΗ 1157 31/7/2022
378 108 ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΕΣ 1155 31/7/2021
452 109 ΜΠΑΡΑΚΑ ΚΑΡΙΝ ΑΘΗ 1153 31/7/2021
379 110 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣ 1151 31/7/2021
446 111 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΘΕΣ 1142 31/7/2021
425 112 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΤΟ 1141 31/7/2021
247 113 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΕΡ 1139 31/7/2021
417 114 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ ΘΕΑΝΩ ΘΕΣ 1137 31/7/2021
268 115 ΣΑΒΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΤΟ 1132 31/7/2021
456 116 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΗ 1128 31/7/2021
451 117 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΘΕΣ 1126 31/7/2021
216 118 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΒΕΡ 1125 31/7/2021
468 119 ΣΚΕΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗ 1120 31/7/2021
238 120 ΚΕΠΑΠΤΖΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 1118 31/7/2020
361 121 ΑΤΤΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΔ 1110 31/7/2021
465 122 ΜΠΟΓΙΑΡΗ ΒΕΡΑ ΘΕΣ 1108 31/7/2021
164 123 ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣ 1104 31/7/2021
161 124 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΤΟ 1096 31/7/2020
426 125 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΣ 1094 31/7/2021
36 126 ΖΑΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΗ 1086 31/7/2021
334 127 ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΔ 1084 31/7/2021
306 128 ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΛΙΤΣΙΑ ΠΤΟ 1080 31/7/2021
253 129 ΜΗΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΡ 1079 31/7/2021
447 130 ΓΙΟΥΒΑΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΣ 1077 31/7/2021
411 131 ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΔ 1076 31/7/2021
449 132 ΝΕΟΧΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΔ 1074 31/7/2021
442 133 ΜΟΛΦΕΤΑ ΠΕΝΝΥ ΑΘΗ 1073 31/7/2021
422 134 ΜΑΡΤΑΒΑΛΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡ 1071 31/7/2021
333 135 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΔ 1056 31/7/2022
423 136 ΜΠΟΣΜΑΛΗ ΝΙΚΗ ΒΕΡ 1053 31/7/2021
329 137 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΡΟΔ 1048 31/7/2021
2500 138 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΘΕΣ 1032 31/7/2021
332 139 ΠΟΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΡΟΔ 1032 31/7/2021
464 140 ΜΠΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΗ 1028 31/7/2021
153 141 ΦΑΡΚΟΥΧ ΕΛΛΗ ΑΘΗ 1027 31/7/2021
363 142 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΥΗ ΡΟΔ 1026 31/7/2021
406 143 ΜΙΓΚΛΗ ΣΟΦΙΑ ΡΟΔ 1022 31/7/2021
438 144 ΡΟΤΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΤΟ 1020 31/7/2021
466 145 ΠΑΝΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΘΗ 1018 31/7/2022
431 146 ΑΚΤΥΠΗ ΛΙΑ ΑΘΗ 1014 31/7/2021
374 147 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΕΡ 1008 31/7/2020
280 148 ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΚΗΣ ΒΕΡ 1005 31/7/2021
470 149 ΧΡΥΣΑΦΗ ΒΙΚΗ ΘΕΣ 1003 31/7/2021
412 150 ΧΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΔ 1002 31/7/2021
282 151 ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΡΗ 1001 31/7/2021
403 152 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΔ 1001 31/7/2022
4 153 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑ ΠΤΟ 1000 31/7/2021
461 154 ΒΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΗ 1000 31/7/2021
1003 155 ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΗ 1000 31/7/2021
427 156 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΣ 1000 31/7/2021
240 157 ΓΙΟΥΡΜΕΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗ 1000 31/7/2020
458 158 ΔΙΑΚΟΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΔ 1000 31/7/2021
459 159 ΔΙΑΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΔ 1000 31/7/2021
271 160 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡ 1000 31/7/2021
396 161 ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΗΛ 1000 31/7/2020
232 162 ΜΑΝΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΒΕΡ 1000 31/7/2021
429 163 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΡΦΩ ΘΕΣ 1000 31/7/2020
407 164 ΠΑΠΑΓΑΠΗΤΟΥ ΓΙΩΤΑ ΡΟΔ 1000 31/7/2021
343 165 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡ 1000 31/7/2021
105 166 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΣ 1000 31/7/2021
106 167 ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΘΗ 1000 31/7/2022
441 168 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΘΕΣ 1000 31/7/2021
409 169 ΠΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΔ 1000 31/7/2021
467 170 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗ 1000 31/7/2022
1037 171 ΣΚΟΥΦΟΥ ΚΑΙΤΗ ΑΘΗ 1000 31/7/2022
434 172 ΣΠΕΧΤ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗ 1000 31/7/2021
436 173 ΤΣΑΜΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΑΘΗ 1000 31/7/2021
453 174 ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘΗ 1000 31/7/2021
149 175 ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΠΤΟ 1000 31/7/2020
473 176 ΤΣΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗ 1000 31/7/2021
381 177 ΦΑΚΑΛΗ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΣ 1000 31/7/2021
445 178 ΧΑΤΖΗΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΣ 1000 31/7/2020
474 179 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΗ 0 31/7/2021
3999 180 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΤΟ 0 31/7/2021
9999 181 ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡ 0 31/7/2021
475 182 ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΤΟ 0 31/7/2021
1035 183 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΘΗ 0 31/7/2021
477 184 ΓΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΤΟ 0 31/7/2021
25 185 ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΟΔΩΡΑ ΠΤΟ 0 31/7/2021
10183 186 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΔ 0 31/7/2021
55321 187 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΤΟ 0 31/7/2021
42 188 ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΒ 0 31/7/2020
242 189 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΒΕΡ 0 31/7/2021
1010 190 ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΣΟΥΛΑ ΘΕΣ 0 31/7/2020
262 191 ΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡ 0 31/7/2021
1005 192 ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΘΗ 0 31/7/2020
276 193 ΜΑΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΒΕΡ 0 31/7/2021
1000 194 ΜΠΟΥΝΤΑΝΟΥΡ ΠΟΠΗ ΘΕΣ 0 31/7/2021
277 195 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΒΕΡ 0 31/7/2021
97 196 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΘΗ 0 31/7/2021
213 197 ΠΑΠΑΤΖΗΚΟΥ ΒΙΚΥ ΒΕΡ 0 31/7/2021
382 198 ΠΑΡΟΥΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΕΡ 0 31/7/2021
433 199 ΠΙΣΣΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗ 0 31/7/2020
472 200 ΠΟΥΛΙΑ ΘΕΜΙΣ ΑΘΗ 0 31/7/2021
1036 201 ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΘΗ 0 31/7/2021
437 202 ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΤΑΣΑ ΠΤΟ 0 31/7/2020
435 203 ΤΖΙΑΚΟΥ ΖΩΗ ΑΘΗ 0 31/7/2020
1008 204 ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΜΑΚΗΣ ΘΕΣ 0 31/7/2020
444 205 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ ΘΕΣ 0 31/7/2020
450 206 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗ 0 31/7/2020
1038 207 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ ΑΘΗ 0 31/7/2021

Ηττοπάθεια στο Σκραμπλ... not!

Έχετε ποτέ ξεκινήσει έναν αγώνα σκεπτόμενοι:

«Ωχ, με αυτόν θα παίξω; Ε, καλά… είναι πολύ πιο έμπειρος, ξέρει πιο πολλά κόλπα και πολύ περισσότερες λέξεις, οπότε σίγουρα θα χάσω…», ή «ακόμα δεν αξίζω και πολλά σαν παίκτης, δεν έχω πολύ εμπειρία, δεν ξέρω πολλές λέξεις, είμαι πολύ νέος ακόμα στο σκραμπλ, οπότε σίγουρα θα χάσω…», με αποτέλεσμα να έχετε παραιτηθεί από την παρτίδα πριν ακόμα αυτή ξεκινήσει…ή ακόμα χειρότερα, να αποφασίσετε να μην παίξετε καν!

Άλλα «δυσάρεστα» που προξενεί αυτή η στάση είναι:

1. Να μη δώσετε τη δέουσα σημασία στις νέες λέξεις που θα μάθετε στην παρτίδα, οι οποίες θα είναι το σίγουρο κέρδος σας είτε χάσετε, είτε κερδίσετε

2. Να μην παρατηρήσετε αν το σκορ σας στη συγκεκριμένη παρτίδα ήταν καλύτερο ή χειρότερο από το μέσο όρο σας…αν δηλαδή βελτιώσατε καθόλου την προσωπική σας επίδοση

3. Να παραιτηθείτε γρήγορα από την παρτίδα, και να απογοητευτείτε στην 2η-3ηκίνηση, αν τα πρώτα γράμματά σας τύχει να είναι δύσκολο να τα διαχειριστείτε

4. Να χάσετε την ευκαιρία να αποσπάσετε μία νίκη, σε περίπτωση που τα γράμματα του «πιθανόν πιο έμπειρου» αντιπάλου σας δε τον ευνοήσουν όσο εσάς

5. Να χάσετε τη μαγεία του παιχνιδιού, που είναι συναρπαστικό ούτως ή άλλως και σας προκαλεί να λύσετε ένα λεξο-πρόβλημα σε κάθε κίνηση, άσχετα με την έκβαση του σκορ

 

Συμπεράσματα:

1. Μην αφήνετε μία ή πολλές συνεχόμενες ήττες να σας αποθαρρύνουν. Είναι τέτοια η φύση του παιχνιδιού που σε κάθε παρτίδα βγαίνετε λίγο πιο «πλούσιοι» σε λέξεις και σε αντίληψη του παιχνιδιού απ’ ότι ήσασταν πριν. Αν δε το βάζετε κάτω η νίκη/ ες θα έρθουν πολύ πιο σύντομα απ’ ότι νομίζετε

2.Μην αποφεύγετε να παίζετε με πιο έμπειρους παίκτες με το φόβο να χάσετε. Ο αυξημένος βαθμός δυσκολίας σας προκαλεί να ωθήσετε το μυαλό σας ένα βήμα παραπέρα και να σκεφτείτε μία κίνηση που πιθανόν δε θα τη σκεφτόσασταν σε ένα πιο «χαλαρό» παιχνίδι. Θα εκπλαγείτε με τις λέξεις που ξέρετε και δεν ξέρατε ότι τις ξέρετε και με τις κινήσεις που θα σκεφτείτε κάτω από την «πίεση» του πιο απαιτητικού ταμπλό.

3.Μάθετε να μην παραιτείστε από τις παρτίδες, ακόμα κι αν είστε πολύ πιο πίσω στο σκορ. Δίνετε σημασία στη δική σας επίδοση και προσπαθείτε πάντα να κάνετε το βέλτιστο παιχνίδι που μπορείτε με τα γράμματα που σας τυχαίνουν μέχρι το τέλος της παρτίδας

4.Σε γενικές γραμμές, όσο πιο μεγάλο είναι το χάσμα στο επίπεδο των δύο παικτών, τόσο μειώνεται ο παράγοντας τύχη που ορίζει την έκβαση του αγώνα. Όσο πιο κοντά είναι το επίπεδο τους, τόσο περισσότερο ευθύνεται η τύχη για τον τελικό νικητή, καθώς με τα ίδια γράμματα θα παίξουν τις ίδιες σχεδόν κινήσεις. Σε όποια κατηγορία κι αν ανήκει η παρτίδα σας, δώστε τέτοια ώθηση στη σκέψη σας και προσπαθήστε το τελικό αποτέλεσμα να το κρίνετε εσείς και όχι η τύχη σας. Κι ακόμα κι αν αυτή δεν είναι τελικά με το μέρος σας, θα ολοκληρώσετε την παρτίδα ήσυχοι ότι εσείς κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε!


Μόλις έχασα...ποιος φταίει;

Πραγματικότητα: Η παρτίδα ήταν σχετικά μοιρασμένη, όμως στην κρίσιμη τελευταία κίνηση δε γνώριζα μία 5γράμματη λέξη, η οποία θα με βοηθούσε να κλείσω πρώτος και να κερδίσω στην προσθαφαίρεση πόντων.

Ποιος φταίει; : Εγώ

Συμβουλή: Ξεκίνα να μελετάς και μικρότερες λέξεις τεσσάρων, πέντε ή έξι γραμμάτων…βοηθούν πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις

 

Πραγματικότητα: Τα γράμματα μου ήταν χάλια και ο αντίπαλος μου τράβηξε τα περισσότερα «καλά» γράμματα.

Ποιος φταίει; : Το σακούλι

Συμβουλή: Υπομονή…ρόδα είναι και γυρίζει

 

Πραγματικότητα: Είχα σκεφτεί πολύ καλά το κλείσιμο της παρτίδας που θα μου επέτρεπε να κερδίσω, όμως είχα σβήσει λάθος ένα γράμμα, με αποτέλεσμα να ανοίξω άθελά μου θέση στον αντίπαλό μου και να του επιτρέψω να πάρει πολλούς πόντους.

Ποιος φταίει; : Εγώ

Συμβουλή: Σβήνε πιο προσεκτικά τα γράμματα και στο τέλος της παρτίδας να είσαι πάντα σίγουρος ότι ο συνολικός αριθμός των τελευταίων γραμμάτων στα δύο αναλόγια είναι ο σωστός.

 

Πραγματικότητα: Σκέφτηκα πάρα πολλή ώρα σε μία κίνηση, με αποτέλεσμα να μη μου μείνει χρόνος στο τέλος της παρτίδας και να παίξω βιαστικά και λάθος.

Ποιος φταίει; : Εγώ

Συμβουλή: Προσπάθησε να παρατηρείς και να μοιράζεις το χρόνο σου σωστά καθ’ όλη τη διάρκεια της παρτίδας για να μην έχεις πρόβλημα στο τελείωμά της

 

Πραγματικότητα: Είχα τον απόλυτο έλεγχο της παρτίδας και των εναπομεινάντων γραμμάτων, όμως στα τελευταία γράμματα τράβηξα μόνο σύμφωνα, παρ’ ότι στο σακούλι είχε μείνει σχετικά καλή αναλογία συμφώνων-φωνηέντων

Ποιος φταίει; : Το σακούλι

Συμβουλή: Υπομονή…θα έρθουν καλύτερα αναλόγια

 

Πραγματικότητα: Ο αντίπαλός μου ήταν πολύ νευρικός, με αποτέλεσμα να αγχωθώ και να χάσω την αυτοσυγκέντρωσή μου.

Ποιος φταίει; : Εγώ

Συμβουλή: Όταν παίζεις, να σκέφτεσαι συνεχώς ότι είναι απλώς ένα παιχνίδι που κάποιος χάνει και κάποιος κερδίζει και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος άγχους. Αγνόησε κάθε αγχωτική συμπεριφορά του αντιπάλου και παίξε ό,τι καλύτερο μπορείς με τα γράμματα που έχεις σε κάθε κίνηση

 

Πραγματικότητα: Ήμουν πάρα πολύ μπροστά στο σκορ και έχοντας επαναπαυθεί στη σιγουριά μου, άφησα μία θέση για σκραμπλ ανοιχτή, με αποτέλεσμα να κάνει ο αντίπαλος μου μία λέξη πάρα πολλών πόντων και να με κερδίσει στην τελευταία κίνηση

Ποιος φταίει; : Εγώ

Συμβουλή: Όταν είσαι πολύ μπροστά στο σκορ δεν ανοίγεις νέες θέσεις στο ταμπλό και προσπαθείς να κλείνεις και τις επικίνδυνες υπάρχουσες

 

Πραγματικότητα: Τα τελευταία γράμματα που σήκωσα ήταν ΑΗΗΗΤΤΤ και πάνω στην απογοήτευση μου, κατηγόρησα το σακούλι και έπαιξα ΤΗΚΤΗ σε ένα Κ για να τελειώνει η παρτίδα, μη βλέποντας ότι έκλεινα με τη λέξη σκραμπλ ΑΗΤΤΗΤΗ επί τρία, κερδίζοντας την παρτίδα.

Ποιος φταίει; : Εγώ

Συμβουλή: Μην ξεχνάς ότι ακόμα και οι πιο περίεργοι συνδυασμοί γραμμάτων μπορεί να σχηματίζουν λέξεις. Όσο πιο πολλές λέξεις μαθαίνεις κι όσο περισσότερο αφήνεις τη φαντασία σου να δουλέψει, τόσο λιγότερο θα σε τρομάζουν και θα σε απογοητεύουν τα δύσκολα αναλόγια.

 

Οπότε πριν κατηγορήσετε την κακή σας τύχη, σκεφτείτε μήπως το σακούλι δεν ήταν τελικά η αιτία της ήττας σας...


Η μάχη των λέξεων

Σε κάθε παρτίδα Αγωνιστικού Σκραμπλ συμβαίνει μία πολύ όμορφη μάχη. Η μάχη των λέξεων. Το πεδίο αυτής της μάχης είναι το ταμπλό, τα όπλα των παικτών είναι τα γράμματα και το στρατηγείο του καθενός είναι το αναλόγιό του. Τα όπλα της μάχης τα παίρνουν και οι δύο παίκτες από τον ίδιο οπλοπαραγωγό (σακουλάκι), ο οποίος τα κατανέμει κάθε φορά σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα, τα οποία δεν αποκαλύπτει ποτέ σε κανέναν. Είναι γνωστό κάθε στιγμή, βέβαια, το ποια όπλα δεν έχουν διανεμηθεί ακόμα. Σκοπός των παικτών είναι –χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τη σωστή στρατηγική– να κερδίσουν αυτή τη μάχη καταφέρνοντας να ξεπεράσουν:

*Τη μεροληψία του οπλοπαραγωγού

*Την άγνοια για το τι συμβαίνει στο στρατηγείο του αντιπάλου

Στις μάχες των λέξεων ισχύουν, σε γενικές γραμμές τα εξής:

  • Όταν ο παίκτης έχει προβάδισμα έναντι του αντιπάλου του, προσπαθεί σταδιακά να μπλοκάρει τις επικίνδυνες θέσεις, που θα δώσουν στο δεύτερο την ευκαιρία να κερδίσει πολλούς πόντους. Όσο μεγαλύτερη είναι διαφορά των πόντων, τόσο μεγαλύτερο νόημα έχει ο «αποκλεισμός» του ταμπλό.
  • Όταν ο παίκτης είναι πίσω στο σκορ, προσπαθεί να δημιουργήσει θέσεις στο ταμπλό ή να διατηρήσει τις ήδη υπάρχουσες, με τέτοιο τρόπο που να δυσκολέψει τον αντίπαλο να τις «κλείσει» όλες ταυτόχρονα και να δώσει χρόνο στον εαυτό του να ανελιχθεί.
  • Ο κάθε παίκτης πρέπει να προσπαθεί να πάρει το ταμπλό στον έλεγχό του, παρεμποδίζοντας τη στρατηγική του αντιπάλου και ευνοώντας τη δική του με βάση τα γράμματα που έχει στο αναλόγιό του κάθε στιγμή και τη λίστα με τα γράμματα που απομένουν στο σακουλάκι.
  • Όσο η παρτίδα πλησιάζει στο τέλος της, οι παίκτες πρέπει να κάνουν τέτοιες επιλογές που να έρχονται σε αρμονία με τα γράμματα που έχουν ήδη στο αναλόγιο τους και με τα εναπομείναντα γράμματα στο σακούλι.

Και η μάχη ξεκινά...


Περί...αναγραμματισμού!

Αναμφίβολα, ένα από τα πιο σημαντικά σκέλη του Σκραμπλ είναι ο Αναγραμματισμός. Όσο ανεπτυγμένες και να είναι οι στρατηγικές δεξιότητες ενός παίκτη πάνω στη διαχείριση του ταμπλό και του αναλογίου και όσο πλούσιο κι αν είναι το λεξιλόγιο του, αυτά είναι δώρον άδωρο εάν δε μπορεί να σχηματίσει λέξεις με τα ανάκατα γράμματα που έχει μπροστά του! Επομένως, η ικανότητα για αναγραμματισμό πρέπει να καλλιεργείται συνεχώς, παράλληλα με την εξάσκηση στο παιχνίδι και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου…

Πώς, όμως, μπορείτε να βελτιώσετε τον αναγραμματισμό σας χωρίς να το καταλάβετε καν; Πολύ απλά! Με το να μη σταματάτε να αναγραμματίζετε! Πρόκειται για μία από τις πιο διασκεδαστικές ασχολίες, καθώς δεν απαιτείται να είστε ούτε πάνω από ένα βιβλίο μελετώντας λέξεις, ούτε να συμβαίνει μόνο όταν παίζετε παρτίδες. Για καλή μας τύχη, γύρω μας υπάρχουν παντού λέξεις και γράμματα που περιμένουν να τα αναγραμματίσουμε…είτε μιλάμε για ταμπέλες καταστημάτων, είτε για πινακίδες αυτοκινήτων, είτε για σκόρπιες λέξεις που συναντάμε στην καθημερινότητά μας σε περιοδικά, βιβλία, μαγαζιά, παντού! Εντοπίστε, λοιπόν, λέξεις γύρω σας και προσπαθήστε να βρείτε αν προκύπτουν άλλες λέξεις είτε με κάποια από τα γράμματά τους, είτε με όλα τα γράμματα. Στην αρχή θα σας φανεί δύσκολο από το να συγκρατήσετε στο μυαλό σας τα γράμματα που μόλις είδατε, μέχρι και να φτιάξετε έστω μία ολιγογράμματη λέξη με κάποια από αυτά. Σιγά σιγά, όμως, το μυαλό σας θα συνηθίσει στη διαδικασία και θα εκπλαγείτε από το πόσο εύκολα θα ξεπερνάτε αυτό το εμπόδιο και θα βρίσκετε νέες λέξεις με όλο και περισσότερα γράμματα!

Ιδού κάποια παραδείγματα αναγραμματισμού ολόκληρης της λέξης από την βόλτα στην Αθήνα…

(ΠΛΑΤΕΙΑ) ΚΟΤΖΙΑ --> ΤΟΚΙΖΑ

(ΟΔΟΣ) ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ --> ΣΗΜΑΔΙΑΚΑ, ΣΗΜΑΔΑΚΙΑ

(ΟΔΟΣ) ΑΘΗΝΑΣ --> ΑΝΘΗΣΑ

(ΠΛΑΤΕΙΑ) ΟΜΟΝΟΙΑΣ --> ΑΝΟΜΟΙΟΣ

(ΛΕΩΦΟΡΟΣ) ΘΗΣΕΩΣ --> ΩΘΗΣΕΣ

(ΟΔΟΣ) ΣΚΟΥΦΑ --> ΦΑΚΟΥΣ, ΦΟΥΣΚΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ --> ΑΠΕΙΡΙΑΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ --> ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ

ΕΛΑΙΩΝΑΣ --> ΑΝΑΛΩΣΕΙ, ΕΣΑΛΙΩΝΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ --> ΜΑΣΟΥΡΙ, ΣΑΜΟΥΡΙ, ΜΟΥΡΙΑΣ, ΜΙΑΡΟΥΣ, ΣΜΑΡΙΟΥ

ΣΕΠΟΛΙΑ --> ΙΣΟΠΑΛΕ, ΑΛΠΕΙΟΣ

ΠΑΡΝΗΘΑ --> ΠΑΝΘΗΡΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ --> ΠΕΤΑΛΙΑ, ΠΙΑΤΕΛΑ

Πειραματιστείτε κι εσείς, λοιπόν! Εξασκήστε το μυαλό σας και θα δείτε ότι με τον καιρό τα γράμματα θα παίρνουν μόνα τους τη θέση τους χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια είτε στο δρόμο, είτε στο αναλόγιο σας!


Μη φοβάστε να αλλάζετε γράμματα!

Έχουμε αναφέρει τους λόγους για τους οποίους είναι λάθος να παίζουμε επί πολλές συνεχόμενες κινήσεις ένα μόνο γράμμα. Αυτό συμβαίνει όταν τα γράμματα μας είναι «καλά» και ψάχνουμε απεγνωσμένα εκείνο το ένα που θα μας χαρίσει το πολυπόθητο Σκραμπλ. Συμβαίνει, όμως, και όταν δεν έχουμε καθόλου καλά γράμματα και έτσι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να παίζουμε με αυτό τον τρόπο, γιατί εκ των πραγμάτων στο αναλόγιό μας δε μπορούμε να σχηματίσουμε ούτε λέξη!  

Η’ μήπως έχουμε επιλογή;

Σε περίπτωση που ο παίκτης αποφασίσει να αλλάξει γράμματα, είναι γνωστό πως χάνει τη σειρά του. Αυξάνει όμως σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες να τραβήξει από το σακούλι έναν πολύ πιο αξιοπρεπή συνδυασμό γραμμάτων από αυτόν που ήδη έχει και να αναπληρώσει με το παραπάνω τους βαθμούς που έχασε λόγω της αλλαγής. Σκεφτείτε πόσες κινήσεις λίγων βαθμών χρειάζονται για να βελτιωθεί ο συνδυασμός των γραμμάτων μας (αν τελικά σταθούμε τυχεροί και βελτιωθεί) άμα παίζουμε ένα-ένα γράμμα!

Πριν κάνουμε την αλλαγή, βέβαια, θα πρέπει να έχουμε βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει κάποια καλή θέση στο ταμπλό στην οποία θα μπορούσαμε να ξεφορτωθούμε τα γράμματα που θα αλλάζαμε για να μη χάσουμε τουλάχιστον αυτούς τους λίγους πόντους. Με την ίδια λογική, είναι καλό να μην αλλάζουμε ποτέ ένα μόνο γράμμα, γιατί και θα χάσουμε τη σειρά μας και, όπως έχουμε πει, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος μας.

Επίσης, ίσως καμιά φορά χρειαστεί να καθυστερήσουμε την αλλαγή για έναν γύρο, σε περίπτωση που με λίγα από αυτά τα «άσχημα» γράμματα μας μπορούμε να αποκομίσουμε πολλούς πόντους, έστω κι αν αυτό σημαίνει ότι με τα γράμματα που κρατάμε πάνω μας δε γλιτώνουμε την αλλαγή στην επόμενη κίνηση.

Ζυγίζοντας, λοιπόν, τις επιλογές και χωρίς να αποφεύγετε τις αλλαγές, αλλά ούτε και να κάνετε κατάχρηση αυτών, δοκιμάστε τες και δε θα το μετανιώσετε!


Γιατί δεν κάνει να παίζουμε ένα-ένα γράμμα;

Μία συνήθης παγίδα στο Σκραμπλ είναι η τάση που έχουμε να διώχνουμε για πολλές συνεχόμενες κινήσεις ένα γράμμα μόνο από το αναλόγιό μας, μέχρι να μας έρθει το επιθυμητό γράμμα και να σχηματίσουμε τη λέξη που έχουμε βάλει στο μυαλό μας. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε τα γράμματα Η Ι Ν Μ Π Ρ Φ κι επειδή εντοπίζουμε ότι αν αντί για Π είχαμε Ο, θα σχηματίζαμε τη λέξη ΦΡΟΝΙΜΗ, αντικαθιστούμε μόνο το Π. Αν δεν τραβήξουμε με την πρώτη το πολυπόθητο Ο, ξαναπαίζουμε πάλι το επιπλέον γράμμα μας κ.ο.κ. Άλλες φορές, βρισκόμαστε στο αναλόγιό μας με έξι σύμφωνα και ένα φωνήεν και επειδή εκ των πραγμάτων δεν έχουμε πολλές επιλογές, παίζουμε ένα-ένα σύμφωνο περιμένοντας να αυξηθούν σταδιακά τα φωνήεντά μας.

Εννοείται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως μας κακοφαίνεται που το σακουλάκι μας αδικεί μη δίνοντάς μας αυτό που ζητάμε και που ο αντίπαλός μας παίρνει όλα τα καλά γράμματα. Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό και γιατί η συγκεκριμένη τακτική είναι τόσο λάθος;

Α) Μιλώντας με πιθανότητες, ο παίκτης που σηκώνει ένα-ένα γράμμα από το σακουλάκι είναι πολύ πιο δύσκολο να τραβήξει μπαλαντέρ ή κάποιο από τα «καλά» γράμματα, από τον παίκτη που διώχνει σε κάθε κίνηση περισσότερα γράμματα από το αναλόγιο του συλλέγοντας πόντους. Σε μία ακραία περίπτωση, σκεφτείτε ότι σε μία παρτίδα 16 κινήσεων, ο παίκτης που θα παίζει ένα-ένα γράμμα θα πάρει 23 γράμματα από το σακουλάκι, ενώ ο άλλος παίκτης θα πάρει 81. Ποιος έχει καλύτερες πιθανότητες να τραβήξει τα καλά γράμματα;

Β) Σαν συνέχεια της προηγούμενης παρατήρησης, είναι δεδομένο ότι ο παίκτης που θα πάρει τα περισσότερα γράμματα από το σακουλάκι, έχει περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώσει και τους περισσότερους πόντους και να κερδίσει την παρτίδα.

Γ) Αν υποθέσουμε ότι την ώρα που ξεκινάμε να κυνηγάμε ένα μόνο γράμμα είμαστε κοντά στο σκορ με τον αντίπαλό μας και τελικά σχηματίσουμε την επιθυμητή λέξη μετά από 2-3 κινήσεις, στις οποίες θα έχουμε κερδίσει πολύ λίγους πόντους λόγω της τακτικής μας, το πιο πιθανό είναι πως ο αντίπαλός μας θα έχει περάσει αρκετά μπροστά στο σκορ, άρα ακόμα και να κάνουμε μια καλή κίνηση σε εκείνο το σημείο, ίσως να είναι πια αργά για να αντιστρέψουμε το σκορ της παρτίδας. Δώρον άδωρο…

Δ) Και φυσικά ο Νόμος του Μέρφι. Ελάχιστες φορές θα σηκώσουμε το γράμμα που περιμένουμε. Τις περισσότερες φορές, όταν θα βάζουμε το χέρι μας στο σακουλάκι, το γράμμα που επιθυμούμε θα κρύβεται για να μην το πιάσουμε…!

Αυτοί είναι κάποιοι μόνο από τους λόγους που δε συμφέρει να παίζουμε με αυτό τον τρόπο. Ακόμα κι αν αποφασίσουμε να  κάνουμε μία απόπειρα διώχνοντας μόνο ένα γράμμα για να σχηματίσουμε Σκραμπλ στη συνέχεια, φροντίζουμε ώστε:

Α) Αυτή να είναι μόνο μία απόπειρα

Β) Να κρατήσουμε έξι γράμματα, τα οποία σχηματίζουν Σκραμπλ με παραπάνω από ένα γράμμα. Για παράδειγμα, αν τα γράμματά μας είναι Ι Ο Μ Ν Π Ρ Φ, διώχνοντας το Π, ξέρουμε ότι σχηματίζουμε Σκραμπλ με Α, Ε, Η, Ο και έτσι αυξάνουμε τις πιθανότητες να σηκώσουμε ένα από αυτά.

Γ) Ακόμα κι αν είμαστε πίσω στο σκορ, προσπαθούμε να παραμένουμε κοντά στον αντίπαλο, χωρίς να ρισκάρουμε την περαιτέρω απομάκρυνσή του μετά από μία τέτοια κίνησή μας.

Δ) Όταν έχουμε δυσαναλογία συμφώνων-φωνηέντων στο αναλόγιο μας, και δε μπορούμε να τοποθετήσουμε στο ταμπλό πολλά φωνήεντα ή πολλά σύμφωνα μαζί, προτιμούμε μία αλλαγή γραμμάτων κι ας χάσουμε μία φορά τη σειρά μας, παρά να αλλάξουμε αυτή την ισορροπία αντικαθιστώντας ένα-ένα γράμμα, χάνοντας επί της ουσίας πολλές παραπάνω κινήσεις  

Σκεφτείτε καλά, λοιπόν, αν σας συμφέρει πριν αποφασίσετε να «κυνηγήσετε» ένα και μόνο γράμμα μέσα από το σακουλάκι…οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σας!


Πειράζει που έχασα την παρτίδα...;

Το Σκραμπλ είναι ένα παιχνίδι λέξεων, στο οποίο, όμως, νικητής είναι αυτός που συγκέντρωσε τους περισσότερους πόντους στο τέλος της παρτίδας. Οπότε, σε πρώτη φάση, πρέπει να εξασκηθείτε πολύ καλά στην εύρεση πόντων πάνω στο ταμπλό. Παρακάτω φαίνονται μερικές τεχνικές για να γίνει αυτό:

Α. Μάθετε καλά τις αποδεκτές λέξεις 2-3 γραμμάτων, ώστε να μπορείτε να παίζετε πιο συνδυαστικά πάνω στο ταμπλό.

Β. Μη χαραμίζετε κινήσεις για λίγους πόντους, ακόμα κι όταν δε βρίσκετε Σκραμπλ. Πχ. αν θέλετε να διώξετε μόνο ένα Τ, μην το τοποθετήσετε δίπλα σε ένα φωνήεν παίρνοντας μόνο 2 πόντους. Αντ΄ αυτού, βρείτε μία θέση στο ταμπλό όπου θα σας δίνει τουλάχιστον 6 πόντους, ή ακόμα καλύτερα μετατρέψτε ένα ΒΑ σε ΒΑΤ, κερδίζοντας 10 πόντους στη χειρότερη των περιπτώσεων.

Γ. Προσπαθήστε να παίζετε τα γράμματα μεγάλης αξίας (Β, Ζ, Θ, Ξ, Φ, Χ, Ψ) σε θέσεις που θα αποκομίζετε μίνιμουμ το τριπλάσιο της αξίας τους. Εκμεταλλευτείτε τα χρωματιστά τετράγωνα του ταμπλό!

Δ. Ξεκινήστε να «σκανάρετε» το ταμπλό και πριν αποφασίσετε τι θα παίξετε, να είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει όλες τις πιθανές κινήσεις με βάση τις τρέχουσες γνώσεις και τη δυναμική σας.

Ε. Βάλτε σαν πρώτο στόχο τους 25-30 πόντους ανά κίνηση.

ΣΤ. Βάλτε σα δεύτερο στόχο τους 400 πόντους/ παρτίδα και χρησιμοποιώντας τα παραπάνω, προσπαθήστε να τον επιτυγχάνετε στις περισσότερες παρτίδες σας.

Όσο βελτιώνεται η προσωπική σας επίδοση και αυξάνεται η εμπειρία σας, θα δείτε ότι κάποιες φορές θα χρειαστεί να θυσιάσετε κάποιες από αυτές τις κινήσεις (ίσως, για παράδειγμα επειδή θα ανοίγετε στον αντίπαλο κάποια άλλη θέση που θα του δίνει πολλούς πόντους) και να παίξετε ίσως κάποια από τις λιγότερο επικρατέστερες κινήσεις, αλλά πιο συμφέρουσες για την εξέλιξη του παιχνιδιού και της στρατηγικής σας. Ακόμα καλύτερα, θα αρχίσετε να παρατηρείτε τη μεγαλύτερη εικόνα, δηλαδή το σκορ του αντιπάλου σας, τη σωστή διαχείριση του αναλογίου σας, τα εναπομείναντα γράμματα στο σακουλάκι, το χρόνο που σας απομένει κ.ο.κ.

Επομένως, ξεκινώντας να παίζετε Αγωνιστικό Σκραμπλ, δε θα πρέπει να σας απασχολεί καθόλου εάν χάνετε μία παρτίδα, παρά μόνο η επιδίωξη σε κάθε παρτίδα να παίζετε λίγο καλύτερα από την προηγούμενη. Με τη σταδιακή βελτίωση της τεχνικής σας και τον εμπλουτισμό των γνώσεών σας, θα αρχίσει να αυξάνεται και η αναλογία των παιχνιδιών που κερδίζετε, έναντι αυτών που χάνετε!


Περί…σβησίματος γραμμάτων

Σε κάθε φύλλο αγώνα Σκραμπλ, δίπλα από τη στήλη με το σκορ του αγώνα, υπάρχει και ένας ακόμα πίνακας με όλα τα γράμματα που περιέχει μέσα το σακούλι. Ο λόγος ύπαρξης αυτού του πίνακα είναι για να διαγράφονται τα γράμματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της παρτίδας ώστε να έχουμε πάντα σαφή εικόνα των γραμμάτων που απομένουν στο σακουλάκι, με μοναδική απόκλιση τα επτά γράμματα που έχει στο αναλόγιο του ο αντίπαλος.

Γιατί, όμως, είναι τόσο σημαντική αυτή η πληροφορία;

Α. Το να έχουμε μία καλή εικόνα της αναλογίας συμφώνων και φωνηέντων που απομένουν, βοηθάει στο να διαχειριζόμαστε πιο αποτελεσματικά το αναλόγιο μας. Για παράδειγμα, θα αποφύγουμε να χρησιμοποιήσουμε  σε μία κίνηση όλα μας τα φωνήεντα, αν δούμε ότι στα εναπομείναντα γράμματα η πλειοψηφία είναι σύμφωνα, γιατί οι πιθανότητες δείχνουν ότι θα τραβήξουμε σύμφωνο.

Β. Μας δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουμε να «στήσουμε» στον αντίπαλό μας κάποια καλή θέση που πιθανόν να του δώσει πολλούς πόντους. Για παράδειγμα, αν διαπιστώσουμε ότι μέσα υπάρχουν ακόμα το Ζ, το Θ, το Χ ή το Φ, θα αποφύγουμε, ει δυνατόν, να τοποθετήσουμε ένα Α δίπλα σε ένα από τα χρωματιστά τετράγωνα του ταμπλό.

Γ. Μας δίνει ακριβή εικόνα των τελευταίων επτά (ή λιγότερων) γραμμάτων που έχει στο αναλόγιό του ο αντίπαλος όταν δεν υπάρχουν άλλα γράμματα στο σακουλάκι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί γνωρίζουμε πώς πρέπει να τοποθετήσουμε τα γράμματα μας στο τέλος της παρτίδας, ώστε και να δυσκολέψουμε τον αντίπαλό μας στο να «κλείσει» ή να πάρει πολλούς πόντους, αλλά και να σχεδιάσουμε το δικό μας «κλείσιμο».

Παραπάνω βλέπουμε κάποιους μόνο από τους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητο να σβήνουμε τα γράμματα που χρησιμοποιούνται σε κάθε κίνηση. Συχνά προβλήματα που παρατηρούνται είναι είτε ο παίκτης να θεωρεί ότι σπαταλάει πολύ χρόνο με αυτή τη διαδικασία και να την παρακάμπτει, είτε τα γράμματα να σβήνονται λάθος, κάτι που μπορεί να κοστίσει στον παίκτη την παρτίδα, γιατί θα έχει λανθασμένη πληροφορία.

Αν, λοιπόν, για αρχή σας φαίνεται δύσκολο να σβήνετε τα γράμματα που περνάνε, προτιμήστε να παίζετε με πιο έμπειρους παίκτες, οι οποίοι θα κάνουν εκείνοι τη δουλειά για εσάς κι εσείς απλώς θα ρίχνετε ματιές στο χαρτί, προσπαθώντας σιγά σιγά να αποκρυπτογραφείτε την πληροφορία που σας δίνεται και να την αποτυπώνετε στο παιχνίδι σας. Στη συνέχεια, ξεκινήστε στα φιλικά παιχνίδια να σβήνετε τα γράμματα σας με προσοχή και να τσεκάρετε πάντα στο τέλος της παρτίδας τον εαυτό σας, μέχρι να εξοικειωθείτε σε τέτοιο σημείο που να μην κάνετε πια κανένα λάθος!


Περί...κρυφών "στησιμάτων"

Ένας από τους θεμελιώδεις κανόνες του Σκραμπλ είναι πως κάθε νέα λέξη, με τον τρόπο που τοποθετείται στο ταμπλό πρέπει υποχρεωτικά να διασταυρώνεται, να εφάπτεται ή να μεγαλώνει μία ή περισσότερες από τις ήδη υπάρχουσες λέξεις. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να «ακουμπάει» σε μία τουλάχιστον από τις λέξεις που ήδη έχουν τοποθετηθεί, με την προϋπόθεση όλες οι νέες λέξεις που δημιουργούνται να υφίστανται. Έτσι, ανάλογα με τις λέξεις που υπάρχουν στο ταμπλό σε κάθε φάση της παρτίδας, προκύπτει μία πληθώρα πιθανών θέσεων για να τοποθετηθεί η επόμενη. Οι περισσότερες από αυτές είναι ευδιάκριτες, ειδικά αν έχουμε καλή γνώση των αποδεκτών 2γράμματων και 3γράμματων λέξεων και της απλής κλίσης των λέξεων.

Υπάρχει, όμως, και μια κατηγορία κρυφών θέσεων - "στησιμάτων" στις περιπτώσεις που μπορούμε να τοποθετήσουμε γράμμα στην αρχή ή στο τέλος μίας λέξης, αλλάζοντας τελείως το νόημα της.

Για παράδειγμα, εάν στο ταμπλό προϋπάρχει η λέξη ΛΥΤΡΑ ( χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την απελευθέρωση ενός ατόμου που κρατείται όμηρος) και ο παίκτης γνωρίζει ότι υπάρχει και λέξη ΕΛΥΤΡΑ (έλυτρο: εξωτερικό σκληρό περίβλημα φτερούγας εντόμων, το οποίο καλύπτει το κύριο μέρος της), μπορεί να το εκμεταλλευτεί τοποθετώντας τη λέξη του όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Παράδειγμα6       Παράδειγμα6Β

 

Με τη βοήθεια αυτών των «στησιμάτων», ο παίκτης μπορεί να στήνει παγίδες στον αντίπαλό του στις κρίσιμες στιγμές της παρτίδας ή να ξεγλιστράει όταν δεν υπάρχουν άλλες θέσεις στο ταμπλό για να τοποθετήσει τη λέξη του. Γενικότερα, όσες περισσότερες κρυφές θέσεις γνωρίζει ένας παίκτης, τόσο μεγαλύτερο πλεονέκτημα έχει σε μία παρτίδα.

Παραδείγματα κρυφών «στησιμάτων» είναι:

Τ-ΟΡΜΟΣ

όρμος (ο): μικρή σχετικά και κλειστή εσοχή της ξηράς που σχηματίζει ένα φυσικό λιμάνι

τόρμος (ο): μικρή προεξοχή/ ξύλινο ή μεταλλικό δόντι οργάνου

Ζ-ΩΟΦΟΡΟΣ

ωοφόρος, -α, -ο: που φέρει αυγά ή ωάρια

ζωοφόρος (η): το διάστημα ανάμεσα στο επιστύλιο και στο γείσο αρχαίων ελληνικών κτιρίων (αλλιώς: ζωφόρος)

ΒΟΛΤΑ-Ζ

βόλτα (η): περίπατος/ περιφορά γύρω από έναν άξονα

βολτάζ (ακλ.): ο αριθμός των βολτ σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, η τάση

Υ-ΠΟΥΛΙΑ

πουλί (το): το πτηνό

υπουλία (η): το χαρακτηριστικό του δόλιου ανθρώπου

 


Προσθαφαιρέσεις βαθμών στο τέλος της παρτίδας

Όταν σε μία παρτίδα Αγωνιστικού Σκραμπλ τελειώσουν τα γράμματα που βρίσκονται μέσα στο σακούλι, οι παίκτες εξακολουθούν να παίζουν μέχρι ένας από τους δύο να εξαντλήσει τα γράμματα που βρίσκονται στο αναλόγιο του. Όταν συμβεί αυτό, το σύνολο των πόντων που έχει στο αναλόγιο του ο άλλος παίκτης αφαιρείται από το σκορ του και προστίθεται στο σκορ του παίκτη που τελείωσε πρώτος. Τι σημαίνει αυτό επί της ουσίας;

α) Δίνεται η δυνατότητα στον παίκτη που πιθανόν είναι πίσω στο σκορ ακόμα και μετά την τοποθέτηση της τελευταίας του λέξης, να κερδίσει την παρτίδα, εάν έχει υπολογίσει σωστά τους πόντους που έχει πάνω του ο αντίπαλός του.

β) Υπαγορεύει στον παίκτη που είναι μπροστά στο σκορ, τους πόντους που πρέπει να αποκομίσει ώστε ακόμα κι αν δεν εξαντλήσει πρώτος τα γράμματα του να μην απειληθεί από την τελική προσθαφαίρεση

γ) Δίνεται ένα κίνητρο στους παίκτες να "διώξουν" το συντομότερο δυνατόν τα γράμματα μεγάλης αξίας από το αναλόγιο τους, όταν η παρτίδα πλησιάζει στο τέλος της, για να μη δοθεί η δυνατότητα στον αντίπαλο να επωφεληθεί από αυτά κατά την προσθαφαίρεση πόντων.

 

3/3/2020 :

                                                                     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε χρόνο διεξάγονται πανελλήνια τουρνουά Σκραμπλ στις πόλεις που έχουν ομίλους Σκραμπλ και μία φορά το χρόνο διοργανώνεται ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα Σκραμπλ σε μία πόλη της Ελλάδας υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας ένωσης Σκραμπλ. Παρακάτω φαίνονται οι νικητήριες τριάδες όλων των τουρνουά και των πρωταθλημάτων. Τα αναλυτικά στοιχεία και τα στατιστικά τους βρίσκονται στην τοποθεσία:

 http://greekscrabble.gr/statistics/all_view_tourn.php

12ο Τουρνουά Ομίλου Σκραμπλ Αθηνών-Πειραιώς
1η θέση: ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)
2η θέση: ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ (ΑΘΗ)
3η θέση: ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ (ΘΕΣ)
 
4ο Τουρνουά Ομίλου Σκραμπλ Ρόδου - Δωδεκανήσου
1η θέση: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΘΗ)
2η θέση: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΟΔ)
3η θέση: ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΓΡ)
 
7o Τουρνουά Βέροιας
1η θέση: ΖΕΡΒΑ ΕΥΑ (ΑΘΗ)
2η θέση: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΘΗ)
3η θέση: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ (ΑΘΗ
 
12ο Φθινοπωρινό Τουρνουά Σκραμπλ "Σ.Αυτζαλανίδης"
1η θέση: ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ (ΑΘΗ)
2η θέση: ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ (ΘΕΣ)
3η θέση: ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΘΕΣ)
 
2ο Grand Prix Scrabble 2019
1η θέση: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ (ΑΘΗ)
2η θέση: ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΘΕΣ)
3η θέση: ΖΕΡΒΑ ΕΥΑ (ΑΘΗ)
 
15ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκραμπλ - Α Κατηγορία
1η θέση: ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ (ΘΕΣ)
2η θέση: ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΑΘΗ)
3η θέση: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)
 

15ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκραμπλ - Β Κατηγορία

1η θέση: ΜΠΟΥΛΕΡΟΥ ΖΩΗ (ΑΘΗ)
2η θέση: ΜΠΕΝΤΙΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΘΕΣ)
3η θέση: ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ (ΑΘΗ)

 

13ο Τουρνουά Σκραμπλ Θεσσαλονίκης
1η θέση: ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΤΟ)
2η θέση: ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΘΗ)
3η θέση: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ (ΑΘΗ) 
 
11ο Χειμερινό Τουρνουά Αθήνας
1η θέση: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ (ΑΘΗ)
2η θέση: ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΝΑΞ)
3η θέση: ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΣΙΑ (ΑΘΗ)
 
3ο Τουρνουά Ομίλου Σκραμπλ Ρόδου Δωδεκανήσου
1η θέση: ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ (ΘΕΣ)
2η θέση: ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΘΕΣ)
3η θέση: ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΘΕΣ)
 
6ο Τουρνουά Σκραμπλ Βέροιας
1η θέση: ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΑΘΗ)
2η θέση: ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΘΕΣ)
3η θέση: ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)
 
11ο Φθινοπ-ορεινό Τουρνουά Σκραμπλ"Σ.Αυτζαλανίδης"
1η θέση: ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΘΕΣ)
2η θέση: ΖΕΡΒΑ ΕΥΑ (ΑΘΗ)
3η θέση: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)
 
1ο Grand Prix Scrabble 2018
1η θέση: ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ (ΘΕΣ)
2η θέση: ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΘΕΣ)
3η θέση: ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΤΟ)
 
14ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Scrabble - A Κατηγορία
1η θέση: ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΘΗ)
2η θέση: ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)
3η θέση: ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΘΗ)
 

14ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Scrabble - Β Κατηγορία

1η θέση: ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΘΕΣ)
2η θέση: ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΓΙΑΝΝΑ (ΑΘΗ)
3η θέση: ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΘΕΣ)
 
 
12ο Τουρνουά Σκραμπλ Θεσσαλονίκης
1η θέση: ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ (ΑΘΗ)
2η θέση: ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΤΟ)
3η θέση: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ (ΑΘΗ)
 
10ο Χειμερινό Τουρνουά Αθήνας
1η θέση: ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΘΕΣ)
2η θέση: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ (ΑΘΗ)
3η θέση: ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΘΕΣ)
 
10ο Φθ.Τουρνουά Σκραμπλ Πτολ/δας "Σ. Αυτζαλανίδης"
1η θέση: ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ (ΘΕΣ)
2η θέση: ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΘΕΣ)
3η θέση: ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ (ΑΘΗ)
 

5ο Τουρνουά Σκραμπλ Βέροιας

1η θέση: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΘΗ)

2η θέση: ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΘΗ)
3η θέση: ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)
 

1ο Τουρνουά Σκραμπλ Σερρών

1η θέση: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ (ΘΕΣ)

2η θέση: ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)
3η θέση: ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΘΕΣ)
 

Τουρνουά Σκραμπλ Καστοριάς 2017

1η θέση: ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΜΑΡΙΑ (ΚΑΣ)

2η θέση: ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΘΕΣ)

3η θέση: ΜΠΟΥΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (ΚΑΣ) 
 

13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκραμπλ - Α Κατηγορία

1η θέση: ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ (ΑΘΗ)
2η θέση: ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)
3η θέση: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ (ΑΘΗ)
 

13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκραμπλ - Β Κατηγορία

1η θέση: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΟΔΟΣ)

2η θέση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΘΕΣ)

3η θέση: ΜΠΟΥΛΕΡΟΥ ΖΩΗ (ΑΘΗ)

11ο Τουρνουά Σκραμπλ Θεσσαλονίκης

1η θέση: ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)
2η θέση: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)
3η θέση: ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΑΘΗ) 

9Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΘΗΝΩΝ (14-15/01/2017)

1η θέση:ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΤΟ)

3η θέση:ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ (ΑΘΗ)

 

9Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΗΣ" (19-20/11/2016)

1η θέση:ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΙΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ (ΑΘΗ)

 

4Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΒΕΡΟΙΑΣ (22-23/10/2016)

1η θέση:ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΛΕΝΑ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΒΕΡ)

 

8Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (18-20/06/2016)

1η θέση:ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΠΟΥΛΕΡΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΘΗ)

 

12Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ (06-08/05/2016)

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΑΘΗ)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΔΕΛΗΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΤΟ)

 

10Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (19-20/03/2016)

1η θέση:ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)

 

8Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΘΗΝΩΝ (23-24/01/2016)

1η θέση:ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΓΚΟΛΙΟΥ ΡΟΥΛΑ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΘΗ)

 

2Ο ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΟΔΟΥ (05-06/12/2015)

1η θέση:ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ (ΑΘΗ)

 

8Ο ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «Σ. ΑΥΤΖΑΛΑΝΙΔΗΣ» (24-25/10/2015)

1η θέση:ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)

 

3Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΒΕΡΟΙΑΣ (26-27/09/2015)

1η θέση:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΑΘΗ)

 

7Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (13-14/06/2015)

1η θέση:ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ (ΘΕΣ)

 

11Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ – ΑΘΗΝΑ (17-19/04/2015)

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΑΣ)

2η θέση:ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΘΗ)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΜΗΛΑ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΔ)

2η θέση:ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ (ΡΟΔ)

3η θέση:ΦΑΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΘΗ)

 

9Ο ΕΑΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (07-08/03/2015)

1η θέση:ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΝΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΑΘΗ)    

 

1Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΡΟΔΟΥ (15-16/11/2014)

1η θέση: ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΘΕΣ)

2η θέση: ΤΟΥΛΑΤΟΥ ΕΦΗ (ΑΘΗ)

3η θέση: ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΗΣ (ΑΘΗ)

 

10Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ – ΒΕΡΟΙΑ (04-06/07/2014)

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΜΑΞΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΘΗ)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΒΕΡ)

2η θέση:ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΘΗ)

 

6Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (10-11/05/2014)

1η θέση:ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ (ΚΑΣ)

3η θέση:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)

 

8Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ» (15-16/03/2014)

1η θέση:ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΘΕΣ)

 

7Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ) (18-19/01/2014)

1η θέση:ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΘΗ)

 

2Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΒΕΡΟΙΑΣ (12-13/10/2013)

1η θέση:ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ (ΘΕΣ)

 

9Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟ (22/06-24/06/2013)

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ ΚΥΡΚΟΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΚΩΣΤΙΚΙΑΔΗΣ ΠΑΡΗΣ (ΑΘΗ)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΜΙΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΘΗ)

 

5Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (18-19/05/2013)

1η θέση:ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΣ)

2η θέση:ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)

 

7Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (09-10/03/2013)

1η θέση:ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΘΕΣ)

 

6Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ) (26-27/01/2013)

1η θέση:ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΑΘΗ)

 

7Ο ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (24-25/11/2012)

1η θέση:ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)

 

1Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ (06-07/10/2012)

1η θέση:ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΘΡΑΣΟΣ (ΘΕΣ)

 

8Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΒΑΛΑ (29/06-01/07/2012)

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΜΠΑΤΡΗΣ ΑΡΗΣ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΘΗ)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΠΤΟ)

3η θέση:ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΣΙΑ (ΑΘΗ)

 

6Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (10-11/03/2012)

1η θέση:ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΒΕΡ)

3η θέση:ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ (ΘΕΣ)

 

5Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ) (28-29/01/2012)

1η θέση:ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)

 

6Ο ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΟΡΕΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (08-09/10/2011)

1η θέση:ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΘΗ)

 

7Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ (24-26/06/2011)

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΑΘΗ)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΡΟΝΤΗΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΑ ΑΝΝΑ (ΘΕΣ)

 

5Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (19-20/03/2011)

1η θέση:ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)

3η θέση:ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΘΕΣ)

 

4ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ (ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ) (29-30/01/2011)

1η θέση:ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ (ΘΕΣ)

 

5Ο ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (23-24/10/2010)

1η θέση:ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)

 

6Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ – ΑΘΗΝΑ (18-20/06/2010)

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ (ΘΕΣ)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΤΡΙΚΟΥΝΑΚΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΚΗΣ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΑΛΗΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΘΕΣ)

 

GAMESFESTIVAL (17-18/04/2010)

1η θέση:ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΚΑΣΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ (ΘΕΣ)

 

4Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (06-07/03/2010)

1η θέση:ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΕΣ)

 

3Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ) (16-17/01/2010)

1η θέση:ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΘΗ)

2η θέση:ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)

 

4Ο ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (10-11/10/2009)

1η θέση:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)

2η θέση:ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΘΕΣ)

 

4Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2009 (04-05/07/2009)

1η θέση:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)

2η θέση:ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΚΑΣ)

 

5Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (01-03/05/2009)

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΤΣΟΥΓΚΑ ΚΑΙΤΗ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΑΣ)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η θέση:ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΜΑΚΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΠΤΟ)

 

3Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (07-08/03/2009)

1η θέση:ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΑΘΗ)

 

2Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ) (24-25/01/2009)

1η θέση:ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΚΑΣ)

2η θέση:ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΚΑΣ)

3η θέση:ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΘΕΣ)

 

3Ο ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (11-12/10/2008)

1η θέση:ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΘΕΣ)

 

3Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (28-29/06/2008)

1η θέση:ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ (ΚΑΣ)

2η θέση:ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΚΑΣ)

3η θέση:ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΘΕΣ)

 

4Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (01-03/05/2008)

1η θέση:ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΤΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)

 

2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (15-16/03/2008)

1η θέση:ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΣ)

3η θέση:ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΘΕΣ)

 

1Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΝΟΥ) (19-20/01/2008)

1η θέση:ΝΤΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)

3η θέση:ΝΟΔΟΥΛΗ ΒΙΚΗ (ΘΕΣ)

 

2Ο ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (17-18/11/2007)

1η θέση:ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΣ)

3η θέση:ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΚΑΣ)

 

2Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (22-24/06/2007)

1η θέση:ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΚΑΣ)

2η θέση:ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΘΗ)

3η θέση:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)

 

3Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (28-30/04/2007)

1η θέση:ΚΑΡΑΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ (ΘΕΣ)

3η θέση:ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΑΣ)

 

1Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (03-04/03/2007)

1η θέση:ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΥΗ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΘΕΣ)

 

1Ο ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (11-12/11/2006)

1η θέση:ΓΚΕΚΑ ΣΟΥΛΑ (ΘΕΣ)

2η θέση:ΣΤΑΜΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ (ΘΕΣ)

 

1Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (16-18/06/2006)

1η θέση:ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΚΑΣ)

2η θέση:ΤΟΠΑΛΤΣΗ ΚΑΙΤΗ (ΚΑΣ)

 

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (28-30/04/2006)

1η θέση:ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΚΑΣ)

2η θέση:ΓΚΙΛΙΡΗ ΥΡΩ (ΚΑΣ)

3η θέση:ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΚΙΚΗ (ΚΑΣ)

 

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΡΑΜΠΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (23-25/04/2005)

1η θέση:ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΚΑΣ)

2η θέση:ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (ΚΑΣ)

3η θέση:ΓΚΙΛΙΡΗ ΥΡΩ (ΚΑΣ)

Παρότι το Σκραμπλ θεωρείται από πολύ παλιά ένα από τα πιο διαδεδομένα επιτραπέζια παιχνίδια στις ελληνικές οικογένειες και παρέες, η πρώτη οργανωμένη κίνηση και σύσταση ομίλου Σκραμπλ έγινε το 2000, όταν μία παρέα φίλων του παιχνιδιού από την Καστοριά αποφάσισε να προωθήσει το Ελληνικό Αγωνιστικό Σκραμπλ θεσπίζοντας κανόνες διεξαγωγής αγώνων, όρους αποδοχής λέξεων και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα συστατικά που χρειάζονταν προκειμένου να οργανωθούν τα πρώτα τοπικά τουρνουά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα Σκραμπλ. 

Ακολούθησαν πέντε ακόμα όμιλοι, οι οποίοι με σειρά παλαιότητας είναι Πτολεμαΐδας, Θεσσαλονίκης, Αθηνών-Πειραιώς, Βέροιας και Ρόδου, ενώ και άλλες πόλεις ετοιμάζονται να ιδρύσουν το δικό τους όμιλο.

Σε κάθε όμιλο διοργανώνεται κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού έτους Εσωτερικό Πρωτάθλημα Νέων Ελληνικών και Κύπελλο, ενώ ένα διήμερο το χρόνο προσκαλούνται παίκτες απ'όλη την Ελλάδα για να αγωνιστούν στο Πανελλήνιο Τουρνουά της πόλης. Κάποιοι από τους ομίλους διοργανώνουν επίσης και Πρωταθλήματα Νέων Μελών και Όλων των Λέξεων προκειμένου να καλύπτονται οι αγωνιστικές απαιτήσεις και προτιμήσεις όλων των φίλων του παιχνιδιού. Τέλος, τα φιλικά παιχνίδια υπερτερούν πάντοτε αριθμητικά, καθώς τα μέλη των ομίλων συναντιούνται συνεχώς ανεπίσημα για να απολαύσουν τα αγαπημένο τους παιχνίδι.

Το ανώτατο όργανο είναι η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ (Π.Ε.Σ.), υπό την αιγίδα της οποίας διοργανώνεται μία φορά το χρόνο τριήμερο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκραμπλ σε κάποια πόλη της Ελλάδας, ακόμα και αν δεν έχει συσταθεί ακόμα τοπικός όμιλος σε αυτή. 

 

Μπορεί να πρόκειται για ένα παιχνίδι λέξεων, η πραγματική ιστορία πίσω από το SCRABBLE®, όμως, είναι οι αριθμοί. Εκατό εκατομμύρια παιχνίδια έχουν πωληθεί παγκοσμίως. Μόνο στη Βόρεια Αμερική πωλούνται παραπάνω από ένα εκατομμύριο παιχνίδια κάθε χρόνο. Και για τους λάτρεις του αθλήματος, εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις βρίσκονται στη διάθεση τους, για να χρησιμοποιηθούν στο βαθμολογικό τους οπλοστάσιο.

Η ιστορία του SCRABBLE® και η μετάλλαξη του από μία μανία της εποχής σε κομμάτι πολιτισμού, έχουν τις ρίζες τους στην Αμερική. Ο Alfred Mosher Butts, ένας άνεργος αρχιτέκτονας από το Poughkeepsie της Νέας Υόρκης, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Αναλύοντας τα παιχνίδια που ήδη κυκλοφορούσαν, διαπίστωσε ότι χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες: παιχνίδια αριθμών, όπως τα ζάρια και το μπίνγκο, παιχνίδια στρατηγικής, όπως το σκάκι και η ντάμα και παιχνίδια λέξεων, όπως οι αναγραμματισμοί. Προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες θα χρησιμοποιούσαν και τύχη και ικανότητα, εφηύρε αρχικά ένα συνδυασμό αναγραμματισμών και στραυρολέξου. Το παιχνίδι αυτό πρώτα ονομάστηκε LEXICO και στη συνέχεια CRISS CROSS WORDS. Για να καθορίσει την κατανομή των διαθέσιμων γραμμάτων, ο Butts χρησιμοποίησε την πρώτη σελίδα της New  York Times και έκανε χρονοβόρους υπολογισμούς γύρω από τη συχνότητα εμφάνισης των γραμμάτων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του Butts έχουν παραμείνει σε ισχύ για σχεδόν τρεις γενιές και δισεκατομμύρια παρτίδες Σκραμπλ.

Επί σειρά ετών, μεγάλοι κατασκευαστές παιχνιδιών απέρριπταν ομόφωνα την εφεύρεση του Butts για μαζική παραγωγή. Τότε ήταν που ο Butts γνώρισε τον James Brunot, έναν επιχειρηματία που ερωτεύτηκε την ιδέα του. Μαζί έκαναν κάποιες βελτιώσεις πάνω στους κανόνες και στο σχεδιασμό και, το σημαντικότερο, άλλαξαν το όνομα σε SCRABBLE®, λέξη που σημαίνει «ψηλαφώ με μανία». Το 1948 ήταν η χρονιά που καθιερώθηκε το εμπορικό όνομα SCRABBLE® Brand Crossword Game. Η Brunots ενοικίασε ένα εγκαταλελειμμένο σχολείο στο  Dodgington του Connecticut, όπου μαζί με φίλους έφτιαχναν 12 παιχνίδια την ώρα, κολλώντας γράμματα πάνω σε ξύλινα πλακίδια, ένα-ένα. Αργότερα, το ταμπλό και τα πλακίδια παράγονταν αλλού και στο εργοστάσιο πήγαιναν μόνο προς συναρμολόγηση και διανομή.

Τα τέσσερα πρώτα χρόνια αποδείχθηκαν πολύ δύσκολα. Το 1949 η Brunots έφτιαξε 2.400 σετ και έχασε 450$. Όπως συμβαίνει συνήθως στον επιχειρηματικό κόσμο, το SCRABBLE κέρδισε αργά, αλλά σταθερά τη δημοτικότητά του, ανάμεσα στους ιδιαίτερα επιλεκτικούς καταναλωτές. Στις αρχές του 1950, λέγεται πως κατά τη διάρκεια των διακοπών του, ο διευθύνων σύμβουλος της MACY, ανακάλυψε το παιχνίδι και παρήγγειλε μερικά τεμάχια για το κατάστημά του. Μέσα σε ένα χρόνο, «έπρεπε όλοι να έχουν ένα», σε τέτοιο βαθμό που τα παιχνίδια SCRABBLE βρίσκονταν πλέον σε καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Το 1952, η Brunots συνειδητοποίησε ότι δε μπορούσε πλέον να παράγει αρκετά παιχνίδια ώστε να ανταποκρίνεται στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση. Για το λόγο αυτό, παραχώρησε στην εταιρεία Selchow & Righter τα δικαιώματα παραγωγής και διανομής του προϊόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.

Δίχως άλλο, η Selchow & Righter έπρεπε κι εκείνη να ενισχύσει τη γραμμή παραγωγής της προκειμένου να ανταποκριθεί στο μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για το SCRABBLE. Άρχισαν να δημοσιεύονται σχετικά άρθρα στις εθνικές εφημερίδες, στα περιοδικά και στην τηλεόραση σε τέτοιο βαθμό που όλοι ήθελαν να έχουν ένα παιχνίδι το συντομότερο δυνατόν. Το 1972 η Selchow & Righter αγόρασε το εμπορικό σήμερα από τη Brunots, αποκτώντας έτσι τα αποκλειστικά δικαιώματα για όλα τα προϊόντα SCRABBLE® και τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Το 1986, η  Selchow & Righter πωλήθηκε στην Coleco Industries, η οποία είχε γίνει διάσημη από την παραγωγή κούκλων. Τρία χρόνια αργότερα η Coleco κήρυξε πτώχευση, και το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της, και κυρίως τα παιχνίδια SCRABBLE και ParchesiTM, αγοράστηκαν από την Hasbro Inc, ιδιοκτήτρια της Milton Bradley Company, της κυρίαρχης εταιρείας παραγωγής παιχνιδιών.

Σήμερα, το παιχνίδι συναντάται σε ένα από κάθε τρία αμερικάνικα σπίτια, σε διάφορες εκδόσεις, όπως Junior, Original, Deluxe, DeluxeTravel, Spanish, French κλπ.

Το Αγωνιστικό Σκραμπλ είναι επίσης δημοφιλές με τον ίδιο τρόπο που είναι το σκάκι και το μπριτζ. Κάθε χρόνο διεξάγεται ένα Εθνικό Πρωτάθλημα Σκραμπλ σε μία από τις μεγάλες πόλεις της Αμερικής και χρόνο παρά χρόνο φιλοξενείται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο διοργανώνεται από κοινού μεταξύ της Hasbro και της Mattel. Επιπλέον, η Εθνική Ένωση Σκραμπλ επιβλέπει πάνω από 180 τουρνουά και πάνω από 200 λέσχες Σκραμπλ σε ΗΠΑ και Καναδά.

Η επόμενη γενιά των παικτών του SCRABBLE αυξάνεται σταθερά με πάνω από μισό εκατομμύριο παιδιά να παίζουν το παιχνίδι σε περισσότερα από 18.000 σχολεία σε εθνικό επίπεδο μέσω του «Προγράμματος Σκραμπλ για Σχολεία». Εκατοντάδες φοιτητές ανταγωνίζονται επί του παρόντος σε κρατικά και περιφερειακά πρωταθλήματα σε όλη τη χώρα. Το πρώτο Εθνικό Πρωτάθλημα Σχολικού Σκραμπλ πραγματοποιήθηκε στη Βοστόνη στις 26 Απριλίου, 2003. Μαθητικές τάξεις μπορούν επίσης να εγγραφούν στην έκδοση School SCRABBLE News, η οποία περιλαμβάνει τεχνικές και ένα πλάνο διδασκαλίας, σχεδιασμένο για να μπορεί να ανταποκριθεί στους εκπαιδευτικούς στόχους.

Ο Alfred Mosher Butts απόλαυσε το παιχνίδι SCRABBLE με την οικογένεια και τους φίλους του μέχρι το τέλος της ζωής του. Πέθανε τον Απρίλιο του 1993 στην ηλικία των 93.

(Τα στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα http://www.scrabble-assoc.com/info/index.html)

 

Βάλτε σαν στόχο να μαθαίνετε καθημερινά ό,τι μπορείτε για τη Λέξη της Ημέρας, είτε μέσα από βιβλία, είτε μέσα από το διαδίκτυο, ακόμα και μέσα από συζήτηση με τους φίλους σας. Με αυτό τον τρόπο θα μαθαίνετε παράλληλα κι άλλες νέες λέξεις, και θα εμπλουτίζετε σταδιακά τις γνώσεις σας!

 

                

rsz p

 κόμμι :     κολλώδης ουσία που εκκρίνουν ορισμένα φυτά  και έχει ποικίλες χρήσεις
            κομμίωση : ασθένεια των εσπεριδοειδών δέντρων και του αμπελιού

 Λέξεις προηγούμενων εβδομάδων με αλφαβητική σειρά:

Α

αγεληδόν (επιρρ.): σαν αγέλη, σα μπουλούκι, όπου εξαφανίζεται μέσα στη μάζα η ιδιαιτερότητα του μεμονωμένου ατόμου

ακταιωρός (ο): μικρό πολεμικό σκάφος που προορίζεται για τη φύλαξη των ακτών, ο φρουρός των ακτών

αλίζω-ομαι:(λαϊκότρ.) ταΐζω με αλάτι τα ζώα· αλατίζω                          
αλίπεδο (το) : (γεωγρ.) παραθαλάσσια αμμώδης έκταση.
αλισάχνη (η) : λεπτό στρώμα από αλάτι που επικάθεται σε διάφορες επιφάνειες

αλεώριο (το): πάσσαλος ή άλλη κατασκευή στερεωμένη στο βυθό της θάλασσας για επισήμανση

αλλαχού (επιρρ.): αλλού, σε άλλον τόπο, σε άλλο μέρος

αλυτάρχης (ο): ο επόπτης/ υπεύθυνος της ομαλής διεξαγωγής αθλητικών αγώνων

αμίτωση (η): η άμεση διαίρεση ή πολλαπλασιασμός των κυττάρων

αντζούρι (το): το ξυλάγγουρο

αντλιωρός (ο): υπαξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού που φροντίζει για την τάξη του αντλιοστάσιου

αποβόρρι (το): ο φθίνων βόρειος άνεμος

απονήωση (η): απογείωση αεροσκαφών ή ελικοπτέρων από πλοίο

αρχήθεν (επιρ.): από παλιά, από την αρχή

ασκαρίδα (η): σκώληκας που ζει σαν παράσιτο στα έντερα των ανθρώπων (κοινή ονομασία: λεβίθα)

αταβισμός (ο): η επανεμφάνιση κληρονομικών χαρακτηριστικών προγόνου μετά από απουσία αρκετών γενιών (βιολ.)/ η επανεμφάνιση ιδεών, συμπεριφορών, μεθόδων κλπ που είχαν ξεχαστεί και θεωρούσαμε ότι ανήκουν στο παρελθόν

αφθώδης, -ης, -εςαυτός που προκαλείται από άφθα, πχ. αφθώδης πυρετός

άχρι (προθ.): μέχρι/ κυρίως στη φράση "άχρι τούδε" = μέχρι τώρα, μέχρι στιγμής

Β

βαθμηδόν (επιρρ.): σιγά σιγά, σταδιακά

βελοειδής, -ής, -ές: αυτός που μοιάζει με βέλος ή έχει σχήμα βέλους (πχ. βελοειδή φύλλα)

βιλανέλα (η): πολυφωνική μουσική σύνθεση που διαδόθηκε κυρίως τον 16ο αιώνα

βότριδα (η): ο σκόρος

βρετίκια (τα, μόνο πληθ.): τα χρήματα ή η ανταμοιβή που δίνεται σε κάποιον, ο οποίος βρήκε και παρέδωσε χαμένο αντικείμενο στο νόμιμο κτήτορά του

βροχηδόν (επιρρ.): σαν την βροχή, με μεγάλη συχνότητα

Γ

γαστραλγία η : (ιατρ.) κοιλιακός πόνος.

γεντιανή (η): είδος άγριας πιπεριάς, χρησιμοποιείται ως βότανο

γεώμορο (το): το τμήμα της συγκοδιμής που δίνει ο καλλιεργητής ως μίσθωμα στον ιδιοκτήτη του κτήματος

γριφώδης, -ης, -ες: ο σχετικός με το γρίφο, αυτός που περιβάλεται από μυστήριο

Δ

δό(υ)γα (η): κυρτή σανίδα βαρελιού, η στεφάνη του βαρελιού

διαμείβομαι  και διημείφθη, διημείφθησαν : (λόγ.) για κτ. που λέγεται κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τον ένα στον άλλο.

Ε

ελλέβορος (ο): πολυετές φυτό με τοξικές ιδιότητες, που χρησιμοποιούταν για θεραπευτικούς λόγους (αγλέουρας)

εμβρυωρός (ο): πρόσωπο που, σύμφωνα με παλαιότερα δίκαια, αναλάμβανε την επιτήρηση της εγκυμονούσας, μετά το θάνατο του συζύγου με καθήκον να επαγρυπνεί για την τύχη και τα κληρονομικά δικαιώματα του εμβρύου.

ενάνθημα (το): εσωτερικό εξάνθημα πάνω στους βλεννογόνους φυσικών κοιλοτήτων του σώματος (στόμα, φάρυγγας, ρινικές κοιλότητες)

ενιαχού (επιρρ.): σε μερικά μέρη, σε μερικά σημεία, μερικές φορές

εξίσου (επιρρ.): σε ίση ποσότητα, στον ίδιο βαθμό

εξού (επιρρ.): απ' όπου

επίκωπος (ο): ο πλησιέστερος στην πρύμνη κωπηλάτης

επίνευση (η): η κάμψη της κεφαλής προς τα εμπρός

εταμίνα (η):λεπτό ύφασμα με αραίη ύφανση

Η

ησιόδειος, -α, -ο: που ανήκει στον αρχαίο ποιητή Ησίοδο ή είναι σχετικός με το έργο του

Θ

θεοδρομώ: ακολουθώ τρόπο ζωής σύμφωνο με τις θείες επιταγές

θεομάχος (ο): πρόσωπο που αντιτίθεται με κάθε τρόπο στην ιδέα περί Θεού, θεϊκής πρόνοιας και λατρείας

θεοπτία ή θεοψία (η): η νοερή θέαση του Θεού από τους ησυχαστές

θεωνύμιο (το): όνομα που δηλώνει θεό

θεωρικά (τα, μονο πληθ.): τα χρήματα που δίνονταν σε άπορους πολίτες της Αρχαίας Αθήνας ως θεατρικό εισιτήριο

θεωρός (ο): στην αρχαιότητα, μέλος της επίσημης αντιπροσωπείας πόλεως σε πανελλήνιους αγώνες γιορτές ή λήψη χρησμού από μαντείο/ πρόσωπο για τη διαφύλαξη ιερών σκευών ναού

θηκαρίζω: βάζω σπαθί στο θηκάρι του

θηλυτοκώ: γεννώ μόνο θηλυκά τέκνα

Ι

ιέραξ (ο): το γεράκι

ιλυώδης, -ης, -εςο σχετικός με τη λάσπη

ινιδισμός (ο): σειρά από διαδοχικές, γρήγορες, ακανόνιστες και ανεπαρκείς συσπάσεις ενός μυός και κυρίως του καρδιακού

ισόθεος, -η, -ο: αυτός που έχει την ίδια αξία με θεό ή τιμάται ως θεός

ιψενικός, -η, ο: που αναφέρεται στο όνομα του νορβηγού δραματικού συγγραφέα Ερρίκου Ίψεν

Κ

κάδη (η): μεγάλο φαρδύ και στρογγυλό δοχείο που χρησιμοποιείται κυρίως για το πάτημα των σταφυλιών ή για το χτύπημα του γάλατος κατά την παραγωγή βουτύρου

καδμήιος, -ιη, ιο: σχετικός με τον Κάδμο, τον ιδρυτή της Θήβας σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία

κάθα (επιρρ.): σύμφωνα με όσα

κάλλαιο (το): το λειρί του πετεινού/ προεξοχή του ηθμοειδούς οστού του κρανίου, πάνω στην οποία προσφύεται η σκληρή μήνιγγα

καλάρω: ρίχνω τα δίχτυα στη θάλασσα

κροκωτός, -ή, -ό: κροκοβαφής, κροκάτος

κρυαμάρα (η): το ανότητο αστείο, η κρυάδα

κρυόλιθος (ο): το φθοριούχο ορυκτό του νατρίου και του αργιλίου

κρυόμπλαστος, -η, -ο: αυτός που χαρακτηρίζεται από ψυχρότητα, που δεν εκδηλώνει έντονα συναισθήματα

κρυοπηξία (η): μέθοδος που χρησιμοποιεί την τοπική ψύξη σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία για καταστροφή παθολογικών σχηματισμών

κρυοπληξία (η): προσβολή του οργανισμού από το εξωτερικό ψύχος

κρυοσκόπιο (το): το όργανο με το οποίο μετρούμε  τη θερμοκρασία πήξεως ενός διαλύματος

κρυοστάτης (ο): συσκευή που χρησιμοποιείται για διατήρηση σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας με τη βοήθεια υγροποιημένου αερίου

 

Λ

λατύπη (η): μικρό κομμάτι πέτρας που αποκόπηκε κατά την εξόρυξη ή κατά τη λάξευση ενός πέτρινου όγκου

λεμβούχος (ο): ιδιοκτήτης ή οδηγός μίας λέμβου

λεμβωδία (η): τραγούδι με θαλασσινό - ερωτικό θέμα, βαρκαρόλα

λενινικός, η, ο: σχετικός με το ρώσο πολιτικό Βλαντίμιρ Λένιν

λετρισμός (ο): λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό ρεύμα που εμφανίστηκε στη Γαλλία περίπου το 1945

λεχωνία (η): η περίοδος των 40 ημερών που ακολουθεί τον τοκετό

λογάδην (επιρ.): κατ' επιλογήν, ύστερα από επιλογή

λυκιδεύς (ο)το νεογέννητο του λύκου, το λυκόπουλο

Μ

μάκτρο (το): κομμάτι από ύφασμα που χρησιμοποιείται για καθάρισμα

μαμμωνάς (ο)συναντάται στην Καινή Διαθήκη και είναι συνώνυμο του πλούτου και των υλικών αγαθών

μέδιμνος (ο): αρχαιοελληνικό μέτρο χωρητικότητας στερεών και ειδικά του σιταριού

μελιτώδης, -ης, -ες: αυτός που παρουσιάζει ομοιότητα με το μέλι ως προς τη γεύση, το χρώμα ή τη σύσταση

 μολιερικός, η, ο: σχετικός με το γάλλο θεατρικό συγγραφέα Μολιέρο

μυαλγία η : (ιατρ.) πόνος των μυών του σώματος.

μυδρίαση (η): η διαστολή της κόρης του ματιού

μυρτόλη (η): αιθέριο έλαιο που λαμβάνεται από τα φύλλα της μυρσίνης

N

ναναρίζω: κοιμίζω με νανούρισμα, νανουρίζω

ναύδετο (το): μεγάλη σημαδούρα, αγκυροβολημένη σε συγκεκριμένη θέση, στην οποία προσδένεται πλοίο αντί να αγκυροβολήσει

νεάζω: είμαι ή δείχνω νέος/ μιλώ, σκέπτομαι και πράττω σαν να είμαι νέος

 νευραλγία η :δυνατοί πόνοι στην περιοχή κάποιου αισθητήριου νεύρου.

νεωλκείο (το): επικλινές κατασκέυασμα επί του οποίου κατασκευάζονται, επισκεύαζονται και καθαρίζονται πλοία

νεώσοικος (ο): το σημείο του λιμανιού που καλύπτεται με στέγαστρο και εξυπηρετεί στη φύλαξη πλοίων που έχουν ανελκυστεί από τη θάλασσα

νηολόγιο (το): δημόσιου χαρακτήρα βιβλίο που τηρείται στους λιμένες που πραγματοποιείται νηολόγηση

νηοπομπή (η): οποιαδήποτε σύμπλευση πλοίων κατ' ομάδα

νηπιάζω: φέρομαι σαν νήπιο, παιδιαρίζω/ έχω την αθωότητα ενός νηπίου

νταμωτός, -ή, -ό: αυτός που έχει συνυφασμένα ή σταμπαρισμένα συνεχόμενα τετραγωνάκια, ο νταμάδος

Ξ

ξενερίζω: α)αλλάζω το νερό μέσα στο οποίο έχω τοποθετήσει κάτι, β) χάνω τον προσανατολισμό μου (για ψάρια), γ) συνέρχομαι από μεθύσι, δ)αλλάζω τις συνήθειες μου (μτφ.), ε)αναδύομαι στην επιφάνεια (για ψάρια ή αντικείμενα)

ξίκι (το): όχι σωστό, λειψό/ μόνο στη φράση "ξίκι να γίνει"

ξικισμός (ο): διαταραχή του λόγου, τραύλωση, φυσική ανωμαλία στην προφορά του ξ, που μερικά άτομα το προφέρουν παχύτερα από την κανονική προφορά

ξωθιά (η) = η νεράιδα, η αερική, η αγερική

Ο

οίκαδε (επιρρ.): προς το σπίτι, προς την πατρίδα

οινόφλυξ (ο): ο μεθυσμένος

ομαδόν (επιρρ.): ομαδικά

ομφαλωτός, -ή, -ό: που μοιάζει ή είναι στρογγυλός σαν τον ομφαλό

ορδί (το): στρατιωτικό σώμα με ιδιαίτερη διάταξη, η φάλαγγα

Π

παιδικάτα (τα): η παιδική ηλικία κάποιου

παντάναξ (ο): ο βασιλειάς των πάντων, ο άρχοντας του σύμπαντος, προσωνύμιο του Θεού

πανταχού (επιρρ.): σε όλα τα σημειά, παντού

πεκούνι (το): το χρήμα, η περιουσία

πέντολο (το): το εκκρεμές

περσέμολο (το): ο μαϊντανός

πίκι (το): κοντάρι τοποθετημένο λοξά πάνω σε έναν ιστό, στα σκάφη με τετράγωνα ιστία

πολισμός (ο): οικοδόμηση νέας πολης, οικισμού

πολλαχού (επιρρ.): σε πολλά μέρη, σημεία

πορπωτός, -ή, -ό: που συνδέεται, στερεώνεται ή κουμπώνει με πόρπη

πρέμνο (το): αυτό που απομένει στη γη μετά το κόψιμο ενός δέντρου, ειτε το τμήμα του κορμού που μένει στο έδαφος, είτε ολόκληρο το υπόλοιπο (μαζί με τις ρίζες)/ το σύνολο ενός θαμνώδους, δεντροειδούς φυτού. το φυτό που βγάζει σταφύλια  (κλήμα, αμπέλι)

πρηνηδόν (επιρρ.): με το μπροστινό μέρος του σώματος, προς το έδαφος, προς τα κάτω, μπρούμυτα

πριχού (επιρρ.): προτού, πριν

πρόσθεν (επιρ.): μπροστά από

πρόσθημα (το): τό φύλλο που προστίθεται σε συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και άλλους τίτλους, όταν το αρχικό δεν επαρκεί για τις οπισθογραφήσεις

προσόψι (το): πετσέτα για το πρόσωπο

πτιλωτός, -ή, -ό: ο φτιαγμένος από πτίλα (δηλ. πούπουλα), πουπουλένιος, χνουδωτός

πυλωρός (ο): το κωνοειδές στόμιο που βρίσκεται στο κατώτατο τελικό τμήμα του στομάχου και στην αρχή του λεπτού εντέρου

πυράγρα (η): τσιμπίδα για τα κάρβουνα/ μασιά

Ρ

ρεμβώδης, -ης, -ες: αυτός που ονειροπολεί

ρόδακας (ο)ακτινωτό διακοσμητικό σχήμα, σαν τριαντάφυλλο με ανοικτά φύλλα

ρωγοβύζι (το): θηλή από λάστιχο ή πλαστικό που προσαρμόζεται στο στόμιο μικρής φιάλης, για τεχνητό θηλασμό βρέφους, το μπιμπερό

Σ

σαπφικός, η, -ο: σχετικός με τη Σαπφώ/ σχετικός με τη γυναικεία ομοφυλοφυλία

σαρδόνυξ (ο): ημιπολύτιμος λίθος με διαδοχικά σκουρόχρωμα και ανοιχτόχρωμα χρώματα, όπου τα σκουρόχρωμα είναι κόκκινα ή καστανά

σελαχώδης, -ης, -εςαυτός που μοιάζει με το σελάχι (είδος ψαριού)

σηματωρός (ο): υπαξιωματικός ή ναύτης που έχει ως έργο του την επικοινωνία με σήματα

σιφούνι (το): το αυλάκι του νερόμυλου, στο οποίο κυλά το νερό που φέρνει σε κίνηση τη φτερωτή

σκολόπαξ (ο): η μπεκάτσα

σκοπιωρός (ο): φρουρός, ναύτης που βγαίνει στη στεριά για ανίχνευση

σκουτέλι (το): μικρή γαβάθα

σκρίνιο (το): μικρό έπιπλο που συνδυάζει μπουφέ με βιτρίνα, γραφείο

σολιψισμός (ο): φιλοσοφική θεωρία σύμφωνα με την οποία το μόνο που μπορούμε να γνωρίζουμε (με βεβαιότητα) είναι η προσωπική μα αντίληψη/ συνείδηση. Μεταφυσική πεποίθηση ότι ο κόσμος είναι δημιούργημα του μυαλού του καθενός ανθρώπου, άρα δεν υπάρχει τίποτα έξω από τη σκέψη μας.

σόλοικος, -η, -ο: α) που πέφτει σε συντακτικά λάθη στο λόγο του, β) για κείμενα που είναι γεμάτα συντακτικά λάθη, γ) απρεπής, ανάρμοστος

στιχηδόν (επιρρ.): κατά στίχους, κατά σειρά

σωρηδόν (επιρρ.): κατά σωρούς, άτακτα και σε ποσότητες

Τ

ταινιωτός, -ή, -ό: που αποτελείται από ταινίες ή εχει ανάλογη μορφή

ταλαγάνι (το): ανδρικό χειμερινό πανωφόρι που φορούν συνήθως οι βοσκοί

τανάπαλιν (επιρρ.): κατ' αντίθετη φορά, αντίστροφα

τέττιξ (ο): το τζιτζίκι

τυρφώδης, -ης, -εςαυτός που μοιάζει με τύρφη (οργανικό καύσιμο), ή που αποτελείται από τύρφη

Υ

υπομάζιος, -α, -ο: κάτω από το μαστό

Φ

φαβισμός (ο): ασθένεια που εκδηλώνεται μετά από την κατανάλωση φάβας, κυρίως όταν είναι από κουκιά, κυάμωση

φελπένιος, -α, -ο: που είναι κατασκευασμένος από φέλπα (βαμβακερό συνηθ. ύφασμα, που αποτελεί απομίμηση του βελούδου. Αλλιώς φελπεδένιος

φιλιατρό (το): χείλος ή στόμιο πηγαδιού

φιλόθεος, -η, -ο: αυτός που δείχνει αγάπη και σεβασμό προς το Θεό

φιλόψογος-η-ο : αυτός που αγαπά να ψέγει
φιλογύνης  (ο) : πρόσωπο που αγαπά τις γυναίκες
φιλόκαλος-η-ο : που αγαπά το ωραίο

φλοκωτός, -ή, -ό: αυτός που αποτελείται από φλόκες (δηλ. φούντες), φλοκάτος

φουσκίζω: ρίχνω λίπασμα στη γη

φροϋδικός, -η, ο: σχετικός με τον αυστριακό επιστήμονα Σίγκμουντ Φρόυντ 

φώλι (το): αυγό ή ομοίωμα αυγού που τοποθετείται στη φωλιά της κότας για να την προσελκύσει να γεννήσει εκεί

Χ

χαμοθεός (ο): επίγειος θεός/ ο προστάτης, ο βοηθός (μτφ)

χάνδαξ (ο): ρήχή τάφρος, μικρό όρυγμα, χαντάκι

χουγιάζω: φωνάζω δυνατά από απόσταση

Ω

ωταλγία η : (ιατρ.) πόνος στο αυτί

 

 

ωσαύτως (επιρρ.):κατά παρόμοιο τρόπο, ομοίως/ επιπροσθέτως, επίσης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών-Πειραιώς

Στο καφέ του θεάτρου ΑΛΣΟΣ, Ευελπίδων 4, Κυψέλη.

 

Τηλ: 698 299 5574                                                                                           

 

 

 omilos.scrabble.a.p@gmail.com.</p>"</p>"</p>"</p>"

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Κυριακή: 15:30 - 22:00