ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Του ιδρυθέντος και εδρεύοντος στην Αθήνα σωματείου υπό την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ (SCRABBLE) (KAIΑΛΛΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ) ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

                                                      ΑΡΘΡΟ 1-ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται εκπολιτιστικό σωματείο με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ SCRABBLE (KAIΑΛΛΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ) ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

      

                                                       ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΔΡΑ

Έδρα του σωματείου ορίζεται η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά

 

                                                     ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του σωματείου ορίζονται οι ακόλουθοι:

Α) Η προάσπιση και διαφύλαξη του λεξιλογικού πλούτου της Ελληνικής γλώσσας καθώς και η διάδοσή της,

Β) Η εκγύμναση των μελών του σωματείου σε τεχνικά, επιτραπέζια παίγνια περί τη γλώσσα, καθώς και σε πνευματικά εν γένει επιτραπέζια παίγνια, καθώς και η ενασχόληση αυτών με θέματα γλωσσολογικά,

Γ) Η ανάπτυξη βιβλιοθήκης προς ευόδωση του από (Α) κύριου σκοπού,

Δ) Η ανάπτυξη ανάμεσα στα μέλη διαπροσωπικών σχέσεων και σχέσεων αμοιβαίας εκτίμησης, εμπιστοσύνης και αλληλοβοήθειας,

Ε) Η στήριξη και η συνεργασία με κάθε φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, που επιδιώκει συναφείς σκοπούς, κυρίως κάθε φορά που ως κέντρο της φιλοσοφίας του έχει το ανθρωποκεντρικό – ελληνοκεντρικό ιδεώδες,

Στ) Η υποβοήθηση – αρωγή σε θέματα ή προβλήματα του απόδημου Ελληνισμού και η συμμετοχή – βοήθεια σε προσπάθειες εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας από αλλοδαπούς οικονομικούς πρόσφυγες που κατοικούν ή διαμένουν στην χώρα μας,

Ζ) Η προάσπιση και διάδοση, μέσω όλων των παραπάνω των ύψιστων αρχών και ιδεών του Συντάγματος του 1973, όπως αυτό αναθεωρήθηκε, και κυρίως των αρχών της ισότητας, της προστασίας των αγαθών της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας, του σεβασμού της ανθρώπινης αξίας.

 

                     ΑΡΘΡΟ 4 – ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Ενδεικτικά απαριθμούμε ορισμένα από τα μέσα πραγμάτωσης των ως άνω σκοπών (αντιστοιχία Α-Ζ):

Α) Ο υπό (Α) σκοπός του προηγούμενου άρθρου δέον όπως πραγματώνεται δια της έρευνας για την ανεύρεση των ορθών λέξεων και εκφράσεων, δια της διορθώσεως καθημερινών λαθών της γλώσσας μας, δια της προβολής μελετών, άρθρων, βιβλίων μελών ή μη του παρόντος σωματείου, που πραγματεύονται κατά κύριο λόγο θέματα της Ελληνικής γλώσσας και της διαδρομής της εν γένει ανά τους αιώνες, καθώς και άλλων επιστημονικών μελετών που τυχόν θα βοηθήσουν στη καλυτέρευση του λεξιλογικού επιπέδου των μελών του σωματείου,

Β) Ο υπό (Β) σκοπός του προηγούμενου άρθρου θα πραγματώνεται κυρίως δια της διοργάνωσης αγώνων του επιτραπέζιου παίγνιου Σκραμπλ, δια της διοργανώσεως αγώνων άλλων επιτραπέζιων παιγνίων εχόντων σχέση με την Ελληνική γλώσσα ή με την καλλιέργεια του πνεύματος εν γένει, καθώς και δια της διοργανώσεως διαλέξεων ή σεμιναρίων βοηθούντων την καλυτέρευση του γλωσσικού επιπέδου των μελών του σωματείου,

Γ) Ο υπό (Γ) σκοπός του προηγούμενου άρθρου θα πραγματούται δια της αγοράς, δια κοινής και ίσης συνεισφοράς όλων των μελών, λεξικών της Ελληνικής γλώσσας και λοιπών εγχειριδίων μελέτης της γλώσσας μας,

Δ) ) Ο υπό (Δ) σκοπός του προηγούμενου άρθρου θα πραγματούται δια της υλικής και ηθικής ενίσχυσης τυχόν αναξιοπαθούντων μελών του σωματείου,

Ε) Ο υπό (Ε) σκοπός του προηγούμενου άρθρου θα υλοποιείται δια της οργανώσεως κοινών ημερίδων με φορείς έχοντες παρόμοιους ή συναφείς με το παρόν σωματείο σκοπούς καθώς και δια της στηρίξεως τέτοιων σκοπών, ανεξάρτητα από τη συμμετοχή ή μη του σωματείου σε αντίστοιχες εκδηλώσεις,

Στ) Η ευόδωση του υπό (Στ) σκοπού του προηγούμενου άρθρου θα πραγματώνεται ως προς το πρώτο σκέλος του δια της συνεχούς επικοινωνίας με τους απόδημους Έλληνες σε όλες τις ηπείρους, καθώς και με την άμεση υποβοήθηση τους σε ό,τι αφορά θέματα συντήρησης της γλώσσας ή εκμάθησης της από την αρχή ( περιπτώσεις ομογενών δευτέρας και τρίτης γενεάς).

Ως προς δε το δεύτερο σκέλος του, δια της παροχής σε οικονομικούς πρόσφυγες, επιθυμούντες να μάθουν την Ελληνική, ευκαιριών εκμάθησης της γλώσσας με δωρεάν δανεισμό σε αυτούς λεξικών ή με οργάνωση σεμιναρίων εκμάθησης της γλώσσας.

Τονίζεται τέλος ότι όλα τα παραπάνω τελούν πέρα και πάνω από επιδιώξεις κομματικές, κερδοσκοπικές ή εν γένει ωφελιμιστικές.

                                             ΑΡΘΡΟ 5- ΠΟΡΕΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του σωματείου είναι τα παράβολα εγγραφής των μελών και η κατά μήνα εισφορά αυτών . Έκτακτοι πόροι είναι οι υπό της Γενικής Συνέλευσης επιβαλλόμενες έκτακτες εισφορές των μελών, τα έσοδα από εκδηλώσεις – αγώνες και χορηγίες, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, οι κληροδοσίες και παν εν γένει νόμιμο έσοδο.

                                          ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι όσοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοχή τέτοιου αιτήματος είναι η συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του αιτούντος ( ή της αιτούσας), η χωρίς καμία επιφύλαξη των σκοπών του Συλλόγου καθώς και η εκτέλεση των υπό του παρόντος προβλεπόμενων υποχρεώσεων.

Μέλη του Συλλόγου δεν μπορούν να γίνουν όσοι αντιτίθενται στο σημερινό πολιτειακό καθεστώς της χώρας και το Σύνταγμα.

                                               ΑΡΘΡΟ 7- ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Οριστική διαγραφή μέλους λαμβάνει χώρα αυτοδικαίως επικυρούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση που το μέλος δεν έχει τακτοποιήσει τις συνδρομές του για διάστημα άνω του ενός έτους ( 13 μήνες).

Σε διαφορετική περίπτωση οριστική διαγραφή μέλους λαμβάνει χώρα έπειτα από απόφασξ Γενικής Συνελεύσεως των μελών του Σωματείου δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

Την διαγραφή του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε μέλος αυτού μόνο για σπουδαίο λόγο, όπως:

-          Καταδίκη μέλους σε παινή στερητική της ελευθερίας

-          Προδήλως και αποδεδειγμένα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την διάρκεια αγώνων, κυρίως επίδειξη αντιαθλητικού πνεύματος, ύβρεις, χειρονομίες, χειροδικίες κλπ.

Εάν η καταγγελία αποδειχθεί ψευδής και υποβολιμιαία, τότε ο καταγγείλας διαγράφεται οριστικά από το Σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

                       ΑΡΘΡΟ 8 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κατά την εγγραφή έκαστο μέλος καταβάλλει ως παράβολο το ποσό των 30ευρό ως εφάπαξ συνδρομή. Το ως άνω ποσό, άπαξ καταβαλλόμενο, τίθεται στο ταμείο του σωματείου προς κάλυψη των άμεσων και αναγκαίων δαπανών ( αγορά λεξικών, χρονομέτρων, γραφικής ύλης κλπ.).

Η κατά μήνα εισφορά κάθε μέλους ορίζεται στα 8 ευρώ. Η εισφορά αυτή θα καλύπτει τρέχοντα έξοδα και θα επιμερίζεται σε 5 ευρώ κατ’ άτομο για τα έξοδα συντήρησης του εκάστοτε φιλοξενούντα το σωματείο χώρου και σε άλλα 3 ευρώ κατ’ άτομο για δημιουργία αποθεματικού στον Σύλλογο για την ευόδωση των υπό στοιχεία γ, δ και σε στ σκοπών του άρθρου 3 του παρόντος.

                                   ΑΡΘΡΟ 9 – ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε μέλος μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ζητήσει την διαγραφή του, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων του Σωματείου για τις τυχόν κατ’ αυτού γεγενημένες ήδη αξιώσεις εξαιτίας καθυστερούμενης ετήσιας ή εκτάκτου συνδρομής ή εξαιτίας οιουδήποτε άλλου λόγου.

 

                                      ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Πλην των ως άνω διαλαμβανομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το μέλος, να επιβάλλει προσωρινή αποβολή μέχρι ενός έτους ή αποβολή τούτου από συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες εκδηλώσεις του Συλλόγου.

 

                                         ΑΡΘΡΟ 11 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις οφειλές τους προς το Σύλλογο δικαιούνται να εκλέγουν και να εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Επίσης δικαιούνται να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις του Συλλόγου.

              

                                       ΑΡΘΡΟ 12 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο εκ του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέως, του Ταμία κι ενός Συμβούλου. Κατά τις αρχαιρεσίες του άρθρου 18 του παρόντος εκλέγονται και δύο αναπληρωματικοί Σύμβουλοι.

                                     ΑΡΘΡΟ 13 – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η συγκρότηση σε σώμα των εκλεγέντων από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης γίνεται εντός είκοσι ημερών από την εκλογή τους, με την πρωτοβουλία του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου, ο οποίος συγκαλεί το εκλεγέν νέο Συμβούλιο. Η εκλογή στα αξιώματα γίνεται δια σχετικής πλειοψηφίας και με την εξής σειρά: ο λαβών τις περισσότερες ψήφους εκλέγεται Πρόεδρος και ακολουθούν ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.

 

                                             ΑΡΘΡΟ 14 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς μεν ανά διμηνία, εκτάκτως δε όσες φορές παρίσταται ανάγκη, κατόπιν προσκλήσεως που αναγράφει τα θέματα υπό συζήτηση και έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Το Δ.Σ τελεί σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη. Οποιαδήποτε όμως απόφαση αυτού λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

                                             ΑΡΘΡΟ 15 – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ

Η θητεία του Δ.Σ είναι τριετής. Εντός του τελευταίου τριμήνου προ της λήξεως της θητείας του οφείλει το Δ.Σ να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με θέματα απολογισμό και έγκριση των πεπραγμένων του και αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Δ.Σ και ελεγκτικής επιτροπής.

                           ΑΡΘΡΟ 16 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ

Το Δ.Σ φροντίζει για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο και δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος αυτού εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και ενώπιον πάσης αρχής, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και τις εργασίες της Γ.Σ. και υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως όλα τα έγγραφα του Συλλόγου.

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο στα καθήκοντα αυτού.

Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει μετά του Προέδρου τα έγγραφα, τηρεί το μητρώο μελών, το βιβλίο πρακτικών, φυλάσσει τα αρχεία του Συλλόγου και τη σφραγίδα.

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπους αποδείξεις τις εισφορές των μελών και είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων. Για τις επείγουσες δαπάνες του Συλλόγου κρατά στα χέρια του πόσο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150ευρώ. Μεγαλύτερα ποσά από αυτό υποχρεούται να τα καταθέσει σε ένα από τα υποκαταστήματα των Τραπεζών Αθηνών. Ανάληψη χρημάτων γίνεται μόνο κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Ο Ταμίας τηρεί βιβλίο ταμείου, το οποίο ενημερώνει τακτικά, φυλάσσει δε τις αποδείξεις πληρωμής.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των παραπάνω τα καθήκοντα αυτών εκτελούνται και από τους εκλεγέντας κατά τις αρχαιρεσίες δύο αναπληρωματικούς Συμβούλους.

Το Δ.Σ δύναται να αναθέσει τη διεκπεραίωση συγκεκριμένης υποθέσεως σε οποιοδήποτε μέλος του Συλλόγου.

  

                                           ΑΡΘΡΟ 17 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται δια σχετικής πλειοψηφίας από τα παρόντα μέλη της Γ.Σ ετησίως. Έργο αυτής είναι ο οικονομικός έλεγχος των πεπραγμένων της Διοίκησης.

Συντάσσει για τον λόγο αυτό ετήσια έκθεση απολογισμού των πεπραγμένων της Διοικήσεως την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ.

 

                                                        ΑΡΘΡΟ 18 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ γίνονται ανά τριετία, ενώ οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται ετησίως.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. προκηρύσσονται υπό του απερχόμενου Δ.Σ. εντός του τελευταίου τριμήνου της θητείας του για ημέρα Κυριακή. Οσαδήποτε μέλη της Γ.Σ. κι αν παραστούν υπάρχει απαρτία. Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών της Γ.Σ. Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ από τα εκλεγμένα μέλη, ακολουθεί και νέα ψηφοφορία από τη Γ.Σ. για τη συμπλήρωση των θέσεων πάντα δια απολύτου πλειοψηφίας.

Κατά όμοιο τρόπο γίνεται και η εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Στις αρχαιρεσίες μετέχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται προ της προκηρύξεως των αρχαιρεσιών στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ ή τον Πρόεδρο της Γ.Σ. αμέσως μετά την εκλογή του. Η ψηφοφορία γίνεται δι’ εντύπου ή χειρόγραφου δελτίου.

                                           ΑΡΘΡΟ 19 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται υπό του παρόντος. Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει την οριστική διαγραφή μελών όταν υφίσταται σπουδαίος λόγος, την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου. Συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως, προκειμένου να εγκρίνει ή όχι τα πεπραγμένα της Διοίκησης και όσες άλλες φορές αποφασίσει προς τούτο το Δ.Σ. Κατά τη σύγκληση της Γ.Σ. κάθε μέλος δύναται να ψηφήσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δια εγγράφου δηλώσεως υπογεγραμμένης από αυτό.

 

                                                                     ΑΡΘΡΟ 20

Απόφαση περί τροποποίησης του καταστατικού ή περί διαλύσεως του Σωματείου λαμβάνεται υπό της Γ.Σ. μόνον όταν παρίσταται το ήμισυ τουλάχιστον των μελών και μόνον δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων των παρόντων. Η μεταβολή των σκοπών του Σωματείου απαιτεί συναίνεση όλων των μελών.

Για όλα τα λοιπά θέματα που φέρονται προς συζήτηση ενώπιον της Γ.Σ, η τελευταία αποφασίζει σαν σώμα δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών.

                                                               ΑΡΘΡΟ 21

Η Γ.Σ. προεδρεύεται υπό του Προέδρου του Δ.Σ. Όταν διεξάγονται αρχαιρεσίες εκλέγεται υπ’ αυτήν δια σχετικής πλειοψηφίας Πρόεδρος της Γ.Σ. και τρία μέλη Εφορευτικής Επιτροπής. Αυτοί φροντίζουν για την άψογη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

 

                                    ΑΡΘΡΟ 22 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διάλυση του Σωματείου επέρχεται κατόπιν αποφάσεως της Γ.Σ.. κατά τον στο άρθρο 20 του παρόντος διαλαμβανόμενο τρόπο.

 

                                                       ΑΡΘΡΟ 23 – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου την εκκαθάριση αυτού διενεργεί ο Πρόεδρος του τελευταίου Δ.Σ., η περιουσία δε του Συλλόγου περιέρχεται στην ανθρωπιστική οργάνωση «Γιατροί χωρίς σύνορα».

                                                 ΑΡΘΡΟ 24 – ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., λαμβανομένης κατά τη συνήθη απαρτία και δια απολύτου πλειοψηφίας, ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη πρόσωπα που έχουν προσφέρει στο Σύλλογο πολύτιμες υπηρεσίες. Αυτοδικαίως θεωρούνται επίτιμα μέλη όλοι όσοι διετέλεσαν πρόεδροι του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται στο μητρώο των επίτιμων μελών και δύνανται να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. άνευ ψήφου.

                                       ΑΡΘΡΟ 25 –ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η σφραγίδα του Σωματείου φέρει κυκλοτερώς την επιγραφή «ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΡΑΜΠΛ ( Κ.Α.Ε.Π.Π.) ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 2 & 3 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΕ ΑΙ ΑΜ ΑΝ ΑΠ ΑΡ ΑΣ ΑΦ ΑΧ
ΒΑ ΒΕ
ΓΑ ΓΕ ΓΗ ΓΩ
ΔΑ ΔΕ ΔΗ ΔΙ ΔΩ
ΕΑ ΕΙ ΕΚ ΕΜ ΕΝ ΕΞ ΕΠ ΕΣ ΕΥ ΕΩ
ΖΑ ΖΗ ΖΟ ΖΩ
ΗΣ ΗΩ
ΘΑ ΘΕ
ΙΑ ΙΕ ΙΝ ΙΟ ΙΥ
ΚΑ ΚΕ ΚΙ
ΛΑ
ΜΑ ΜΕ ΜΗ ΜΙ ΜΥ
ΝΑ ΝΕ ΝΗ ΝΙ ΝΥ
ΞΙ ΞΥ ΞΩ
ΟΙ OM ΟΝ ΟΠ ΟΣ ΟΥ ΟΦ ΟΧ
ΠΑ ΠΙ ΠΩ
ΡΕ ΡΟ ΡΩ
ΣΑ ΣΕ ΣΙ ΣΤ ΣΥ
ΤΑ ΤΕ ΤΗ ΤΙ ΤΟ ΤΣ ΤΩ
ΦΑ ΦΙ
XΑ ΧΕ ΧΙ ΧΜ
ΨΕ ΨΗ ΨΙ
ΩΑ ΩΜ ΩΝ ΩΟ ΩΠ ΩΣ ΩΦ ΩΧ 
3 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΑΑ ΑΑΧ ΑΒΑ ΑΒΙ ΑΓΑ ΑΓΕ ΑΓΗ ΑΓΙ ΑΓΩ ΑΔΑ ΑΔΕ ΑΔΗ ΑΔΙ ΑΔΩ ΑΕΙ ΑΖΑ ΑΗΡ ΑΘΕ ΑΘΟ ΑΙΞ ΑΛΑ ΑΛΗ ΑΛΙ ΑΛΚ ΑΛΟ ΑΛΣ ΑΛΤ ΑΛΩ ΑΜΑ ΑΜΕ ΑΜΗ ΑΝΑ ΑΝΕ ΑΝΙ ΑΝΩ ΑΞΑ ΑΞΕ ΑΞΟ ΑΟΥ ΑΠΑ ΑΠΕ ΑΠΟ ΑΠΩ ΑΡΑ ΑΡΕ ΑΡΗ ΑΡΜ ΑΡΟ ΑΡΥ ΑΡΩ ΑΣΕ ΑΣΟ ΑΤΑ ΑΤΗ ΑΤΙ ΑΤΟ ΑΦΕ ΑΦΗ ΑΧΑ ΑΧΕ ΑΧΗ ΑΧΙ ΑΧΟ ΑΧΩ ΑΨΑ ΑΨΕ ΑΨΗ ΑΨΟ ΑΨΥ ΑΨΩ
BAB ΒΑΙ ΒΑΝ ΒΑΤ ΒΑΧ ΒΓΩ ΒΕΗ ΒΗΞ ΒΙΑ ΒΙΕ ΒΙΟ ΒΙΠ ΒΟΑ ΒΟΗ ΒΟΞ ΒΟΥ ΒΟΩ ΒΡΕ ΒΡΥ ΒΡΩ ΒΥΑ
ΓΑΒ ΓΑΡ ΓΑΥ ΓΕΝ ΓΗΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΓΙΕ ΓΙΟ ΓΚΙ ΓΚΥ ΓΟΕ ΓΟΗ ΓΟΟ ΓΟΥ ΓΡΑ ΓΡΙ ΓΡΥ
ΔΕΗ ΔΕΙ ΔΕΝ ΔΕΣ ΔΗΩ ΔΙΑ ΔΙΟ ΔΙΣ ΔΙΩ ΔΟΝ ΔΟΥ ΔΡΑ ΔΡΥ ΔΡΩ ΔΥΕ ΔΥΟ ΔΥΩ
ΕΑΝ ΕΑΡ ΕΓΩ ΕΔΑ ΕΔΕ ΕΔΩ ΕΕΕ ΕΘΗ ΕΙΣ ΕΛΑ ΕΛΗ ΕΜΕ ΕΜΩ ΕΝΑ ΕΝΕ ΕΝΙ ΕΝΩ ΕΞΑ ΕΞΕ ΕΞΗ ΕΞΙ ΕΞΩ ΕΠΑ ΕΠΗ ΕΠΙ ΕΣΕ ΕΣΟ ΕΣΥ ΕΣΩ ΕΤΗ ΕΤΙ ΕΦΑ ΕΦΕ ΕΦΗ ΕΧΕ ΕΧΩ ΕΩΣ
ΖΑΕ ΖΑΚ ΖΑΝ ΖΑΣ ΖΑΩ ΖΕΑ ΖΕΕ ΖΕΙ ΖΕΝ ΖΕΟ ΖΕΩ ΖΗΝ ΖΗΣ ΖΙΚ ΖΙΠ ΖΟΥ ΖΩΑ ΖΩΗ ΖΩΝ ΖΩΟ
ΗΒΗ ΗΓΑ ΗΓΕ ΗΔΗ ΗΔΥ ΗΘΑ ΗΘΕ ΗΘΗ ΗΛΕ ΗΛΟ ΗΡΑ ΗΡΕ ΗΤΑ ΗΧΕ ΗΧΟ ΗΧΩ ΗΨΑ ΗΨΕ ΗΩΣ
ΘΕΑ ΘΕΕ ΘΕN ΘΕΟ ΘΕΣ ΘΙΕ ΘΙΟ ΘΟΥ ΘΡΕ ΘΡΟ ΘΥΩ ΘΩΑ ΘΩΣ
ΙΒΑ ΙΔΕ ΙΔΙ ΙΔΩ ΙΛΗ ΙΛΥ ΙΝΑ ΙΞΕ ΙΞΟ ΙΟΙ ΙΟΝ ΙΟΣ ΙΟΥ ΙΣΑ ΙΣΕ ΙΣΗ ΙΣΟ ΙΤΕ ΙΧΙ ΙΩΝ
ΚΑΗ ΚΑΙ ΚΑΝ ΚΑΩ ΚΕΙ ΚΕΚ ΚΙΠ ΚΙΤ ΚΙΧ ΚΝΑ ΚΟΚ ΚΟΥ ΚΡΑ ΚΥΡ ΚΩΚ
ΛΑΕ ΛΑΚ ΛΑΞ ΛΑΟ ΛΑΤ ΛΕΒ ΛΕΙ ΛΕΚ ΛΕΝ ΛΕΣ ΛΕΩ ΛΙΑ ΛΙΨ ΛΟΥ ΛΥΕ ΛΥΩ
ΜΑΙ ΜΑΜ ΜΑΣ ΜΑΤ ΜΕΑ ΜΕΝ ΜΕΣ ΜΗΝ ΜΙΑ ΜΙΚ ΜΙΣ ΜΝΑ ΜΟΒ ΜΟΙ ΜΟΛ ΜΟΥ ΜΟΨ ΜΠΑ ΜΠΕ ΜΠΩ ΜΥΝ ΜΥΣ ΜΥΩ ΜΩΒ ΜΩΨ 
ΝΑΕ ΝΑΙ ΝΑΟ ΝΑΥ ΝΕΑ ΝΕΕ ΝΕΙ ΝΕΟ ΝΕΣ ΝΙΑ ΝΙΕ ΝΙΟ ΝΟΥ ΝΟΩ ΝΤΑ ΝΤΕ ΝΤΟ ΝΥΝ ΝΥΞ
ΞΕΕ ΞΕΙ ΞΕΩ ΞΟΥ ΞΥΩ
ΟΔΟ ΟΔΩ ΟΖΑ ΟΖΕ ΟΖΟ ΟΖΩ ΟΘΕ ΟΘΙ ΟΙΑ ΟΚΑ ΟΛΑ ΟΛΕ ΟΛΗ ΟΛΟ ΟΛΩ ΟΝΕ ΟΝΟ ΟΞΕ ΟΞΟ ΟΞΥ ΟΞΩ ΟΠΑ ΟΠΕ ΟΠΗ ΟΠΟ ΟΡΑ ΟΡΕ ΟΡΗ ΟΡΟ ΟΡΩ ΟΣΑ ΟΣΗ ΟΣΟ ΟΣΩ ΟΤΕ ΟΤΙ ΟΥΑ ΟΥΚ ΟΥΣ ΟΥΤ ΟΥΦ ΟΥΧ ΟΦΙ ΟΧΙ ΟΨΗ
ΠΑΕ ΠΑΛ ΠΑΝ ΠΑΣ ΠΑΤ ΠΑΦ ΠΑΩ ΠΓΙ ΠΕΗ ΠΕΙ ΠΕΣ ΠΙΑ ΠΙΕ ΠΙΟ ΠΙΦ ΠΙΩ ΠΛΩ ΠΟΑ ΠΟΠ ΠΟΤ ΠΟΥ ΠΡΟ ΠΥΑ ΠΥΞ ΠΥΟ ΠΥΡ
ΠΩΣ
ΡΑΠ ΡΑΣ ΡΑΦ ΡΕΕ ΡΕΙ ΡΕΜ ΡΕΝ ΡΕΟ ΡΕΩ ΡΙΣ ΡΟΖ ΡΟΗ ΡΟΙ ΡΟΚ ΡΟΞ ΡΟΥ
ΣΑΙ ΣΑΝ ΣΑΞ ΣΑΣ ΣΑΧ ΣΒΩ ΣΕΑ ΣΕΞ ΣΕΡ ΣΕΤ ΣΕΦ ΣΗΣ ΣΙΑ ΣΙΚ ΣΙΧ ΣΚΑ ΣΚΙ ΣΚΩ ΣΟΙ ΣΟΚ ΣΟΛ ΣΟΜ ΣΟΣ ΣΟΥ ΣΠΑ ΣΠΩ ΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝ ΣΥΣ ΣΩΑ ΣΩΕ ΣΩΟ ΣΩΣ
ΤΑΗ ΤΑΚ ΤΑΜ ΤΑΝ ΤΑΟ ΤΑΣ ΤΑΥ ΤΑΩ ΤΕΣ ΤΖΑ ΤΗΚ ΤΗΝ ΤΗΣ ΤΙΚ ΤΙΜ ΤΙΣ ΤΟΙ ΤΟΛ ΤΟΝ ΤΟΠ ΤΟΡ ΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑ ΤΣΗ ΤΣΙ ΤΩΝ
ΥΒΑ ΥΒΕ ΥΒΗ ΥΒΟ ΥΙΕ ΥΙΟ ΥΛΗ ΥΝΙ ΥΠΟ ΥΦΗ ΥΨΗ
ΦΑΕ ΦΑΙ ΦΑΝ ΦΑΞ ΦΑΣ ΦΑΩ ΦΕΙ ΦΕΥ ΦΙΕ ΦΙΝ ΦΙΞ ΦΙΣ ΦΟΡ ΦΟΥ ΦΤΩ ΦΥΕ ΦΥΩ ΦΩΣ
ΧΑΗ ΧΑΙ ΧΑΝ ΧΑΦ ΧΕΕ ΧΕΙ ΧΕΩ ΧΙΚ ΧΙΤ ΧΟΗ ΧΟΛ ΧΟΠ ΧΟΥ ΧΡΩ ΧΩΛ
ΨΕΙ ΨΕΣ ΨΗΣ ΨΙΤ ΨΟΥ ΨΩΝ
ΩΑΣ ΩΔΗ ΩΕΣ ΩΘΩ ΩΚΥ ΩΜΑ ΩΜΕ ΩΜΗ ΩΜΟ ΩΟΝ ΩΟΠ ΩΟΥ ΩΡΑ ΩΡΕ ΩΣΗ ΩΤΑ ΩΩΝ 
 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 2-8 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2-3ΓΡΑΜΜΑΤΟ ΛΕΞΙΚΟ (ΕΚΤΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ)
 
ΑΖΑΣ ΑΙΓΟΣ ΑΞΑΣ ΑΞΕΣ ΑΞΟΙ ΑΞΟΣ ΑΞΟΤΑΤΑ ΑΞΟΤΑΤΕ ΑΞΟΤΑΤΕΣ ΑΞΟΤΑΤΗ ΑΞΟΤΑΤΗΣ ΑΞΟΤΑΤΟ ΑΞΟΤΑΤΟΙ ΑΞΟΤΑΤΟΣ ΑΞΟΤΑΤΟΥ ΑΞΟΤΑΤΩΝ ΑΞΟΤΕΡΑ ΑΞΟΤΕΡΕ ΑΞΟΤΕΡΕΣ ΑΞΟΤΕΡΗ ΑΞΟΤΕΡΗΣ ΑΞΟΤΕΡΟ ΑΞΟΤΕΡΟΙ ΑΞΟΤΕΡΟΣ ΑΞΟΤΕΡΟΥ ΑΞΟΤΕΡΩΝ ΑΞΟΥ ΑΞΟΥΣ ΑΡΗΣ ΑΡΗΤΑΤΑ ΑΡΗΤΑΤΕ ΑΡΗΤΑΤΕΣ ΑΡΗΤΑΤΗ ΑΡΗΤΑΤΗΣ ΑΡΗΤΑΤΟ ΑΡΗΤΑΤΟΙ ΑΡΗΤΑΤΟΣ ΑΡΗΤΑΤΟΥ ΑΡΗΤΑΤΩΝ ΑΡΗΤΕΡΑ ΑΡΗΤΕΡΕ ΑΡΗΤΕΡΕΣ ΑΡΗΤΕΡΗ ΑΡΗΤΕΡΗΣ ΑΡΗΤΕΡΟ ΑΡΗΤΕΡΟΙ ΑΡΗΤΕΡΟΣ ΑΡΗΤΕΡΟΥ ΑΡΗΤΕΡΩΝ ΑΡΟΙ ΑΡΟΣ ΑΡΟΥ ΑΡΟΥΣ ΑΡΩΝ ΑΦΤΕ ΑΦΤΕΙ ΑΦΤΕΙΣ ΑΦΤΕΤΕ ΑΦΤΟΜΕ ΑΦΤΟΝΤΑΣ ΑΦΤΟΥΜΕ ΑΦΤΟΥΝ ΑΦΤΟΥΝΕ ΑΦΤΩ ΑΧΑΓΑ ΑΧΑΓΑΜΕ ΑΧΑΓΑΝ ΑΧΑΓΑΝΕ ΑΧΑΓΑΤΕ ΑΧΑΓΕ ΑΧΑΓΕΣ ΑΧΑΕΙ ΑΧΑΜΕ ΑΧΑΝ ΑΧΑΝΕ ΑΧΑΣ ΑΧΑΤΕ ΑΧΑΩ ΑΧΕΣ ΑΧΗΣ ΑΧΟΥΣΑ ΑΧΟΥΣΑΜΕ ΑΧΟΥΣΑΝ ΑΧΟΥΣΑΝΕ ΑΧΟΥΣΑΤΕ ΑΧΟΥΣΕ ΑΧΟΥΣΕΣ ΑΨΕΙ ΑΨΕΙΑ ΑΨΕΙΑΣ ΑΨΕΙΕΣ ΑΨΕΙΩΝ ΑΨΕΤΕ ΑΨΙΕ ΑΨΙΟ ΑΨΙΟΣ ΑΨΙΟΥ ΑΨΟΙ ΑΨΟΜΕ ΑΨΟΝ ΑΨΟΣ ΑΨΟΥΜΕ ΑΨΟΥΝ ΑΨΟΥΝΕ ΑΨΟΥΣ ΑΨΤΕ ΑΨΩΝ
ΒΕΗΔΕΣ ΒΕΗΔΩΝ ΒΕΗΣ ΒΟΑΓΑ ΒΟΑΓΑΜΕ ΒΟΑΓΑΝ ΒΟΑΓΑΝΕ ΒΟΑΓΑΤΕ ΒΟΑΓΕ ΒΟΑΓΕΣ ΒΟΑΕΙ ΒΟΑΜΕ ΒΟΑΝ ΒΟΑΝΕ ΒΟΑΩ
ΓΟΕΣ ΓΡΑΣ ΓΡΕΣ
ΔΙΕΙ ΔΙΕΙΣ ΔΙΕΙΤΕ ΔΙΕΣ ΔΙΕΣΤΕ ΔΙΟΥΜΕ ΔΙΟΥΝ ΔΙΟΥΝΕ ΔΡΑΕΙ ΔΡΑΜΕ ΔΡΑΝ ΔΡΑΝΕ ΔΡΑΩ
ΕΒΟΑΓΑ ΕΒΟΑΓΑΜΕ ΕΒΟΑΓΑΝ ΕΒΟΑΓΑΝΕ ΕΒΟΑΓΑΤΕ ΕΒΟΑΓΕ ΕΒΟΑΓΕΣ ΕΔΕΤΕ ΕΜΕΣΑ ΕΜΕΣΑΜΕ ΕΜΕΣΑΝ ΕΜΕΣΑΝΕ ΕΜΕΣΑΤΕ ΕΜΕΣΕ ΕΜΕΣΕΣ ΕΞΑΣ ΕΞΟΥΣΑ ΕΞΟΥΣΑΜΕ ΕΞΟΥΣΑΝ ΕΞΟΥΣΑΝΕ ΕΞΟΥΣΑΤΕ ΕΞΟΥΣΕ ΕΞΟΥΣΕΣ ΕΞΥΟΥΣΑ ΕΞΥΟΥΣΑΝ ΕΞΥΟΥΣΕ ΕΞΥΟΥΣΕΣ ΕΦΕΣ
ΖΑΕΙ ΖΑΜΕ ΖΑΝΕ ΖΑΤΕ ΖΕΟΥ
ΗΘΑΜΕ ΗΘΑΝ ΗΘΑΝΕ ΗΘΑΤΕ ΗΘΕΣ ΗΦΤΑ ΗΦΤΑΜΕ ΗΦΤΑΝ ΗΦΤΑΝΕ ΗΦΤΑΤΕ ΗΦΤΕ ΗΦΤΕΣ ΗΨΑΜΕ ΗΨΑΝ ΗΨΑΝΕ ΗΨΑΤΕ
ΗΨΕΣ
ΘΙΟΣ ΘΙΟΥ ΘΡΟΙ ΘΡΟΣ ΘΡΟΥ ΘΡΟΥΣ ΘΡΩΝ
ΙΒΑΣ ΙΒΕΣ ΙΒΩΝ ΙΔΕΣ ΙΔΕΤΕ ΚΑΗΔΕΣ ΚΑΗΔΩΝ ΚΑΗΣ
ΛΙΑΣ ΛΙΕΣ ΛΙΩΝ
ΜΑΓΙΟΥ
ΞΕΙΣ ΞΕΙΤΕ ΞΟΥΜΕ ΞΟΥΝ ΞΟΥΝΕ ΞΟΥΣΑ ΞΟΥΣΑΜΕ ΞΟΥΣΑΝ ΞΟΥΣΑΝΕ ΞΟΥΣΑΤΕ ΞΟΥΣΕ ΞΟΥΣΕΣ ΞΥΕΙ ΞΥΕΙΣ ΞΥΕΙΤΕ ΞΥΟΥΜΕ ΞΥΟΥΝ ΞΥΟΥΝΕ ΞΥΟΥΣΑ ΞΥΟΥΣΑΜΕ ΞΥΟΥΣΑΝ ΞΥΟΥΣΑΝΕ ΞΥΟΥΣΑΤΕ ΞΥΟΥΣΕ ΞΥΟΥΣΕΣ ΞΥΩΝΤΑΣ ΞΩΝΤΑΣ
ΣΑΓΙΑ ΣΑΓΙΟΥ Σ ΑΓΙΩΝ Σ ΚΟΥΜΕ Σ ΚΟΥΝ ΣΚΟΥΝΕ ΣΚΩΝΤΑΣ ΣΠΩΝΤΑΣ
ΤΟΓΙΑ ΤΟΓΙΟΥ ΤΟΓΙΩΝ
ΦΤΕΙ ΦΤΕΙΣ ΦΤΕΙΤΕ ΦΤΟΥΜΕ ΦΤΟΥΝ ΦΤΟΥΝΕ ΦΤΩΝΤΑΣ

Γνωρίστε το απόλυτο κράμα επιτραπέζιων παιχνιδιών!!!

 Εάν αναζητείτε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο να συνδυάζει:

  • Τον παράγοντα «τύχη» του ταβλιού
  • Τη στρατηγική του σκακιού
  • Τον αγωνιστικό χαρακτήρα των σπορ
  • Τις γενικές γνώσεις του TrivialPursuit
  • Την πληθώρα λέξεων που συναντούμε σε ένα σταυρόλεξο κι ακόμα παραπάνω
  • Τη διανοητική ικανότητα του Μπριτζ,

τότε μάλλον ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την απαράμιλλη γοητεία του Αγωνιστικού Σκραμπλ!

 

Κι όλα αυτά γιατί στο Α.Σ. ο παίκτης δεν εστιάζει μόνο στην εύρεση μίας ωραίας λέξης και την τοποθέτησή της στο ταμπλό. Αντ’ αυτού το μυαλό μας πρέπει να εκπαιδευτεί σιγά-σιγά να ανιχνεύει όλες τις πιθανές λέξεις και κινήσεις που προκύπτουν από τα επτά γράμματα που έχουμε μπροστά μας και με βάση μια σειρά κριτηρίων, να παίρνει τη σωστή απόφαση για εμάς…θα πρέπει να επιτεθούμε; Να αμυνθούμε; Να αντεπιτεθούμε ή να κάνουμε λίγη ακόμα υπομονή; Θα πρέπει να βάλουμε το Σκραμπλ* ή μήπως θα πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό και να τοποθετήσουμε μία μικρότερη -αλλά πιο συμφέρουσα ίσως- λέξη;

Ποτέ δεν είναι αργά για να εντρυφήσετε στα μυστικά του Αγωνιστικού Σκραμπλ, ώστε αυτό το άγνωστο πέλαγος λέξεων και κινήσεων που θα συναντήσετε κατά την πρώτη σας επαφή με το παιχνίδι, να μετατραπεί βαθμηδόν σε μία κουταλιά γλυκού νερού που θα τιθασεύετε με χαρακτηριστική άνεση!

 

*Σε μία παρτίδα Σκραμπλ ο κάθε παίκτης έχει μπροστά του επτά γράμματα. Σκραμπλ αποκαλείται η κίνηση που ο παίκτης τοποθετεί και τα επτά γράμματα του στο ταμπλό, είτε δημιουργώντας 7γράμματα λέξη, είτε χρησιμοποιώντας γράμματα από το ταμπλό για να σχηματίσει 7++γράμματες λέξεις και έχει μπόνους 50 πόντων στην καταμέτρηση

Παρότι το Σκραμπλ θεωρείται από πολύ παλιά ένα από τα πιο διαδεδομένα επιτραπέζια παιχνίδια στις ελληνικές οικογένειες και παρέες, η πρώτη οργανωμένη κίνηση και σύσταση ομίλου Σκραμπλ έγινε το 2000, όταν μία παρέα φίλων του παιχνιδιού από την Καστοριά αποφάσισε να προωθήσει το Ελληνικό Αγωνιστικό Σκραμπλ θεσπίζοντας κανόνες διεξαγωγής αγώνων, όρους αποδοχής λέξεων και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα συστατικά που χρειάζονταν προκειμένου να οργανωθούν τα πρώτα τοπικά τουρνουά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα Σκραμπλ. 

Ακολούθησαν πέντε ακόμα όμιλοι, οι οποίοι με σειρά παλαιότητας είναι Πτολεμαΐδας, Θεσσαλονίκης, Αθηνών-Πειραιώς, Βέροιας και Ρόδου, ενώ και άλλες πόλεις ετοιμάζονται να ιδρύσουν το δικό τους όμιλο.

Σε κάθε όμιλο διοργανώνεται κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού έτους Εσωτερικό Πρωτάθλημα Νέων Ελληνικών και Κύπελλο, ενώ ένα διήμερο το χρόνο προσκαλούνται παίκτες απ'όλη την Ελλάδα για να αγωνιστούν στο Πανελλήνιο Τουρνουά της πόλης. Κάποιοι από τους ομίλους διοργανώνουν επίσης και Πρωταθλήματα Νέων Μελών και Όλων των Λέξεων προκειμένου να καλύπτονται οι αγωνιστικές απαιτήσεις και προτιμήσεις όλων των φίλων του παιχνιδιού. Τέλος, τα φιλικά παιχνίδια υπερτερούν πάντοτε αριθμητικά, καθώς τα μέλη των ομίλων συναντιούνται συνεχώς ανεπίσημα για να απολαύσουν τα αγαπημένο τους παιχνίδι.

Το ανώτατο όργανο είναι η Πανελλήνια Ένωση Σκραμπλ (Π.Ε.Σ.), υπό την αιγίδα της οποίας διοργανώνεται μία φορά το χρόνο τριήμερο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκραμπλ σε κάποια πόλη της Ελλάδας, ακόμα και αν δεν έχει συσταθεί ακόμα τοπικός όμιλος σε αυτή. 

 

Μπορεί να πρόκειται για ένα παιχνίδι λέξεων, η πραγματική ιστορία πίσω από το SCRABBLE®, όμως, είναι οι αριθμοί. Εκατό εκατομμύρια παιχνίδια έχουν πωληθεί παγκοσμίως. Μόνο στη Βόρεια Αμερική πωλούνται παραπάνω από ένα εκατομμύριο παιχνίδια κάθε χρόνο. Και για τους λάτρεις του αθλήματος, εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις βρίσκονται στη διάθεση τους, για να χρησιμοποιηθούν στο βαθμολογικό τους οπλοστάσιο.

Η ιστορία του SCRABBLE® και η μετάλλαξη του από μία μανία της εποχής σε κομμάτι πολιτισμού, έχουν τις ρίζες τους στην Αμερική. Ο Alfred Mosher Butts, ένας άνεργος αρχιτέκτονας από το Poughkeepsie της Νέας Υόρκης, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι. Αναλύοντας τα παιχνίδια που ήδη κυκλοφορούσαν, διαπίστωσε ότι χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες: παιχνίδια αριθμών, όπως τα ζάρια και το μπίνγκο, παιχνίδια στρατηγικής, όπως το σκάκι και η ντάμα και παιχνίδια λέξεων, όπως οι αναγραμματισμοί. Προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες θα χρησιμοποιούσαν και τύχη και ικανότητα, εφηύρε αρχικά ένα συνδυασμό αναγραμματισμών και στραυρολέξου. Το παιχνίδι αυτό πρώτα ονομάστηκε LEXICO και στη συνέχεια CRISS CROSS WORDS. Για να καθορίσει την κατανομή των διαθέσιμων γραμμάτων, ο Butts χρησιμοποίησε την πρώτη σελίδα της New  York Times και έκανε χρονοβόρους υπολογισμούς γύρω από τη συχνότητα εμφάνισης των γραμμάτων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του Butts έχουν παραμείνει σε ισχύ για σχεδόν τρεις γενιές και δισεκατομμύρια παρτίδες Σκραμπλ.

Επί σειρά ετών, μεγάλοι κατασκευαστές παιχνιδιών απέρριπταν ομόφωνα την εφεύρεση του Butts για μαζική παραγωγή. Τότε ήταν που ο Butts γνώρισε τον James Brunot, έναν επιχειρηματία που ερωτεύτηκε την ιδέα του. Μαζί έκαναν κάποιες βελτιώσεις πάνω στους κανόνες και στο σχεδιασμό και, το σημαντικότερο, άλλαξαν το όνομα σε SCRABBLE®, λέξη που σημαίνει «ψηλαφώ με μανία». Το 1948 ήταν η χρονιά που καθιερώθηκε το εμπορικό όνομα SCRABBLE® Brand Crossword Game. Η Brunots ενοικίασε ένα εγκαταλελειμμένο σχολείο στο  Dodgington του Connecticut, όπου μαζί με φίλους έφτιαχναν 12 παιχνίδια την ώρα, κολλώντας γράμματα πάνω σε ξύλινα πλακίδια, ένα-ένα. Αργότερα, το ταμπλό και τα πλακίδια παράγονταν αλλού και στο εργοστάσιο πήγαιναν μόνο προς συναρμολόγηση και διανομή.

Τα τέσσερα πρώτα χρόνια αποδείχθηκαν πολύ δύσκολα. Το 1949 η Brunots έφτιαξε 2.400 σετ και έχασε 450$. Όπως συμβαίνει συνήθως στον επιχειρηματικό κόσμο, το SCRABBLE κέρδισε αργά, αλλά σταθερά τη δημοτικότητά του, ανάμεσα στους ιδιαίτερα επιλεκτικούς καταναλωτές. Στις αρχές του 1950, λέγεται πως κατά τη διάρκεια των διακοπών του, ο διευθύνων σύμβουλος της MACY, ανακάλυψε το παιχνίδι και παρήγγειλε μερικά τεμάχια για το κατάστημά του. Μέσα σε ένα χρόνο, «έπρεπε όλοι να έχουν ένα», σε τέτοιο βαθμό που τα παιχνίδια SCRABBLE βρίσκονταν πλέον σε καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Το 1952, η Brunots συνειδητοποίησε ότι δε μπορούσε πλέον να παράγει αρκετά παιχνίδια ώστε να ανταποκρίνεται στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση. Για το λόγο αυτό, παραχώρησε στην εταιρεία Selchow & Righter τα δικαιώματα παραγωγής και διανομής του προϊόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.

Δίχως άλλο, η Selchow & Righter έπρεπε κι εκείνη να ενισχύσει τη γραμμή παραγωγής της προκειμένου να ανταποκριθεί στο μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για το SCRABBLE. Άρχισαν να δημοσιεύονται σχετικά άρθρα στις εθνικές εφημερίδες, στα περιοδικά και στην τηλεόραση σε τέτοιο βαθμό που όλοι ήθελαν να έχουν ένα παιχνίδι το συντομότερο δυνατόν. Το 1972 η Selchow & Righter αγόρασε το εμπορικό σήμερα από τη Brunots, αποκτώντας έτσι τα αποκλειστικά δικαιώματα για όλα τα προϊόντα SCRABBLE® και τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Το 1986, η  Selchow & Righter πωλήθηκε στην Coleco Industries, η οποία είχε γίνει διάσημη από την παραγωγή κούκλων. Τρία χρόνια αργότερα η Coleco κήρυξε πτώχευση, και το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της, και κυρίως τα παιχνίδια SCRABBLE και ParchesiTM, αγοράστηκαν από την Hasbro Inc, ιδιοκτήτρια της Milton Bradley Company, της κυρίαρχης εταιρείας παραγωγής παιχνιδιών.

Σήμερα, το παιχνίδι συναντάται σε ένα από κάθε τρία αμερικάνικα σπίτια, σε διάφορες εκδόσεις, όπως Junior, Original, Deluxe, DeluxeTravel, Spanish, French κλπ.

Το Αγωνιστικό Σκραμπλ είναι επίσης δημοφιλές με τον ίδιο τρόπο που είναι το σκάκι και το μπριτζ. Κάθε χρόνο διεξάγεται ένα Εθνικό Πρωτάθλημα Σκραμπλ σε μία από τις μεγάλες πόλεις της Αμερικής και χρόνο παρά χρόνο φιλοξενείται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο διοργανώνεται από κοινού μεταξύ της Hasbro και της Mattel. Επιπλέον, η Εθνική Ένωση Σκραμπλ επιβλέπει πάνω από 180 τουρνουά και πάνω από 200 λέσχες Σκραμπλ σε ΗΠΑ και Καναδά.

Η επόμενη γενιά των παικτών του SCRABBLE αυξάνεται σταθερά με πάνω από μισό εκατομμύριο παιδιά να παίζουν το παιχνίδι σε περισσότερα από 18.000 σχολεία σε εθνικό επίπεδο μέσω του «Προγράμματος Σκραμπλ για Σχολεία». Εκατοντάδες φοιτητές ανταγωνίζονται επί του παρόντος σε κρατικά και περιφερειακά πρωταθλήματα σε όλη τη χώρα. Το πρώτο Εθνικό Πρωτάθλημα Σχολικού Σκραμπλ πραγματοποιήθηκε στη Βοστόνη στις 26 Απριλίου, 2003. Μαθητικές τάξεις μπορούν επίσης να εγγραφούν στην έκδοση School SCRABBLE News, η οποία περιλαμβάνει τεχνικές και ένα πλάνο διδασκαλίας, σχεδιασμένο για να μπορεί να ανταποκριθεί στους εκπαιδευτικούς στόχους.

Ο Alfred Mosher Butts απόλαυσε το παιχνίδι SCRABBLE με την οικογένεια και τους φίλους του μέχρι το τέλος της ζωής του. Πέθανε τον Απρίλιο του 1993 στην ηλικία των 93.

(Τα στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα http://www.scrabble-assoc.com/info/index.html)

 

Ο Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών-Πειραιώς (ΟΣΑΠ) ιδρύθηκε το 2006 από ανθρώπους που θέλησαν να μοιραστούν και να διαδώσουν την αγάπη τους για το Σκραμπλ, και την ελληνική γλώσσα.

Ένας όμιλος γεμάτος από διαφορετικούς ανθρώπους όλων των ηλικιών που συνυπάρχουν αρμονικά με γνώμονα την αγάπη τους για το παιχνίδι αυτό.

Δυνατές συγκινήσεις, μακροχρόνιες φιλίες και υπέροχες στιγμές γεμάτες γέλιο είναι λίγα μόνο από τα στοιχεία που κάνουν τον όμιλό μας μία χαρούμενη οικογένεια, πάντα έτοιμη να υποδεχτεί νέα μέλη και να ζήσει μαζί τους νέες εμπειρίες.

Ένας δραστήριος όμιλος

Κάθε χρόνο διοργανώνουμε εσωτερικό πρωτάθλημα, κύπελλο, αγωνιστικές ημερίδες και άλλες εσωτερικές διοργανώσεις.

Αφορμές για παιχνίδι και όχι μόνο…

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, συμμετέχουμε σε τουρνουά που διοργανώνουν οι υπόλοιποι όμιλοι στις πόλεις τους, καθώς και στο ετήσιο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να συναντήσουμε τους φίλους μας από όλη την Ελλάδα, να περάσουμε ξέγνοιαστες ώρες εκτός των τειχών, να γνωρίσουμε νέα μέρη και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί παίζοντας.

Ένας όμιλος – μία ανοικτή πρόσκληση

Ελάτε λοιπόν να μας γνωρίσετε από κοντά, να παίξουμε, να διασκεδάσουμε και να μάθουμε!

Μοιραστείτε μαζί μας την αγάπη σας για την ελληνική γλώσσα και κάντε το Σκραμπλ και τον όμιλό μας ευχάριστο διάλειμμα της ζωής σας, ξεχνώντας για λίγο τις έγνοιες και τα προβλήματα των καιρών.

 

--- ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ---

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ιστοσελίδα www.scrabbleclub.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όμιλος Σκραμπλ Αθηνών-Πειραιώς

Στο καφέ του θεάτρου ΑΛΣΟΣ, Ευελπίδων 4, Κυψέλη.

 

Τηλ: 698 299 5574                                                                                           

 

 

 omilos.scrabble.a.p@gmail.com.</p>"</p>"</p>"</p>"

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Κυριακή: 15:30 - 22:00