Παρακάτω θα  βρείτε όλες  τις  αποδεκτές λέξεις  2 και 3  γραμμάτων

2   ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΕ ΑΙ ΑΜ ΑΝ ΑΠ ΑΡ ΑΣ ΑΦ ΑΧ
ΒΑ ΒΕ
ΓΑ ΓΕ ΓΗ ΓΩ
ΔΑ ΔΕ ΔΗ ΔΙ ΔΩ
ΕΑ ΕΙ ΕΚ ΕΜ ΕΝ ΕΞ ΕΠ ΕΣ ΕΥ ΕΩ
ΖΑ ΖΗ ΖΟ ΖΩ
ΗΣ ΗΩ
ΘΑ ΘΕ
ΙΑ ΙΕ ΙΝ ΙΟ ΙΥ
ΚΑ ΚΕ ΚΙ
ΛΑ
ΜΑ ΜΕ ΜΗ ΜΙ ΜΥ
ΝΑ ΝΕ ΝΗ ΝΙ ΝΥ
ΞΙ ΞΥ ΞΩ
ΟΙ OM ΟΝ ΟΠ ΟΣ ΟΥ ΟΦ ΟΧ
ΠΑ ΠΙ ΠΩ
ΡΕ ΡΟ ΡΩ
ΣΑ ΣΕ ΣΙ ΣΤ ΣΥ
ΤΑ ΤΕ ΤΗ ΤΙ ΤΟ ΤΣ ΤΩ
ΦΑ ΦΙ
XΑ ΧΕ ΧΙ ΧΜ
ΨΕ ΨΗ ΨΙ
ΩΑ ΩΜ ΩΝ ΩΟ ΩΠ ΩΣ ΩΦ ΩΧ 
 
3   ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΑΑ ΑΑΧ ΑΒΑ ΑΒΙ ΑΓΑ ΑΓΕ ΑΓΗ ΑΓΙ ΑΓΩ ΑΔΑ ΑΔΕ ΑΔΗ ΑΔΙ ΑΔΩ ΑΕΙ ΑΖΑ ΑΗΡ ΑΘΕ ΑΘΟ ΑΙΞ ΑΛΑ ΑΛΗ ΑΛΙ ΑΛΚ ΑΛΟ ΑΛΣ ΑΛΤ ΑΛΩ ΑΜΑ ΑΜΕ ΑΜΗ ΑΝΑ ΑΝΕ ΑΝΙ ΑΝΩ ΑΞΑ ΑΞΕ ΑΞΟ ΑΟΥ ΑΠΑ ΑΠΕ ΑΠΟ ΑΠΩ ΑΡΑ ΑΡΕ ΑΡΗ ΑΡΜ ΑΡΟ ΑΡΥ ΑΡΩ ΑΣΕ ΑΣΟ ΑΤΑ ΑΤΗ ΑΤΙ ΑΤΟ ΑΦΕ ΑΦΗ ΑΧΑ ΑΧΕ ΑΧΗ ΑΧΙ ΑΧΟ ΑΧΩ ΑΨΑ ΑΨΕ ΑΨΗ ΑΨΟ ΑΨΥ ΑΨΩ
BAB ΒΑΙ ΒΑΝ ΒΑΤ ΒΑΧ ΒΓΩ ΒΕΗ ΒΗΞ ΒΙΑ ΒΙΕ ΒΙΟ ΒΙΠ ΒΟΑ ΒΟΗ ΒΟΞ ΒΟΥ ΒΟΩ ΒΡΕ ΒΡΥ ΒΡΩ ΒΥΑ
ΓΑΒ ΓΑΡ ΓΑΥ ΓΕΝ ΓΗΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΓΙΕ ΓΙΟ ΓΚΙ ΓΚΥ ΓΟΕ ΓΟΗ ΓΟΟ ΓΟΥ ΓΡΑ ΓΡΙ ΓΡΥ
ΔΕΗ ΔΕΙ ΔΕΝ ΔΕΣ ΔΗΩ ΔΙΑ ΔΙΟ ΔΙΣ ΔΙΩ ΔΟΝ ΔΟΥ ΔΡΑ ΔΡΥ ΔΡΩ ΔΥΕ ΔΥΟ ΔΥΩ
ΕΑΝ ΕΑΡ ΕΓΩ ΕΔΑ ΕΔΕ ΕΔΩ ΕΕΕ ΕΘΗ ΕΙΣ ΕΛΑ ΕΛΗ ΕΜΕ ΕΜΩ ΕΝΑ ΕΝΕ ΕΝΙ ΕΝΩ ΕΞΑ ΕΞΕ ΕΞΗ ΕΞΙ ΕΞΩ ΕΠΑ ΕΠΗ ΕΠΙ ΕΣΕ ΕΣΟ ΕΣΥ ΕΣΩ ΕΤΗ ΕΤΙ ΕΦΑ ΕΦΕ ΕΦΗ ΕΧΕ ΕΧΩ ΕΩΣ
ΖΑΕ ΖΑΚ ΖΑΝ ΖΑΣ ΖΑΩ ΖΕΑ ΖΕΕ ΖΕΙ ΖΕΝ ΖΕΟ ΖΕΩ ΖΗΝ ΖΗΣ ΖΙΚ ΖΙΠ ΖΟΥ ΖΩΑ ΖΩΗ ΖΩΝ ΖΩΟ
ΗΒΗ ΗΓΑ ΗΓΕ ΗΔΗ ΗΔΥ ΗΘΑ ΗΘΕ ΗΘΗ ΗΛΕ ΗΛΟ ΗΡΑ ΗΡΕ ΗΤΑ ΗΧΕ ΗΧΟ ΗΧΩ ΗΨΑ ΗΨΕ ΗΩΣ
ΘΕΑ ΘΕΕ ΘΕN ΘΕΟ ΘΕΣ ΘΙΕ ΘΙΟ ΘΟΥ ΘΡΕ ΘΡΟ ΘΥΩ ΘΩΑ ΘΩΣ
ΙΒΑ ΙΔΕ ΙΔΙ ΙΔΩ ΙΛΗ ΙΛΥ ΙΝΑ ΙΞΕ ΙΞΟ ΙΟΙ ΙΟΝ ΙΟΣ ΙΟΥ ΙΣΑ ΙΣΕ ΙΣΗ ΙΣΟ ΙΤΕ ΙΧΙ ΙΩΝ
ΚΑΗ ΚΑΙ ΚΑΝ ΚΑΩ ΚΕΙ ΚΕΚ ΚΙΠ ΚΙΤ ΚΙΧ ΚΝΑ ΚΟΚ ΚΟΥ ΚΡΑ ΚΥΡ ΚΩΚ
ΛΑΕ ΛΑΚ ΛΑΞ ΛΑΟ ΛΑΤ ΛΕΒ ΛΕΙ ΛΕΚ ΛΕΝ ΛΕΣ ΛΕΩ ΛΙΑ ΛΙΨ ΛΟΥ ΛΥΕ ΛΥΩ
ΜΑΙ ΜΑΜ ΜΑΣ ΜΑΤ ΜΕΑ ΜΕΝ ΜΕΣ ΜΗΝ ΜΙΑ ΜΙΚ ΜΙΣ ΜΝΑ ΜΟΒ ΜΟΙ ΜΟΛ ΜΟΥ ΜΟΨ ΜΠΑ ΜΠΕ ΜΠΩ ΜΥΝ ΜΥΣ ΜΥΩ ΜΩΒ ΜΩΨ 
ΝΑΕ ΝΑΙ ΝΑΟ ΝΑΥ ΝΕΑ ΝΕΕ ΝΕΙ ΝΕΟ ΝΕΣ ΝΙΑ ΝΙΕ ΝΙΟ ΝΟΥ ΝΟΩ ΝΤΑ ΝΤΕ ΝΤΟ ΝΥΝ ΝΥΞ
ΞΕΕ ΞΕΙ ΞΕΩ ΞΟΥ ΞΥΩ
ΟΔΟ ΟΔΩ ΟΖΑ ΟΖΕ ΟΖΟ ΟΖΩ ΟΘΕ ΟΘΙ ΟΙΑ ΟΚΑ ΟΛΑ ΟΛΕ ΟΛΗ ΟΛΟ ΟΛΩ ΟΝΕ ΟΝΟ ΟΞΕ ΟΞΟ ΟΞΥ ΟΞΩ ΟΠΑ ΟΠΕ ΟΠΗ ΟΠΟ ΟΡΑ ΟΡΕ ΟΡΗ ΟΡΟ ΟΡΩ ΟΣΑ ΟΣΗ ΟΣΟ ΟΣΩ ΟΤΕ ΟΤΙ ΟΥΑ ΟΥΚ ΟΥΣ ΟΥΤ ΟΥΦ ΟΥΧ ΟΦΙ ΟΧΙ ΟΨΗ
ΠΑΕ ΠΑΛ ΠΑΝ ΠΑΣ ΠΑΤ ΠΑΦ ΠΑΩ ΠΓΙ ΠΕΗ ΠΕΙ ΠΕΣ ΠΙΑ ΠΙΕ ΠΙΟ ΠΙΦ ΠΙΩ ΠΛΩ ΠΟΑ ΠΟΠ ΠΟΤ ΠΟΥ ΠΡΟ ΠΥΑ ΠΥΞ ΠΥΟ ΠΥΡ
ΠΩΣ
ΡΑΠ ΡΑΣ ΡΑΦ ΡΕΕ ΡΕΙ ΡΕΜ ΡΕΝ ΡΕΟ ΡΕΩ ΡΙΣ ΡΟΖ ΡΟΗ ΡΟΙ ΡΟΚ ΡΟΞ ΡΟΥ
ΣΑΙ ΣΑΝ ΣΑΞ ΣΑΣ ΣΑΧ ΣΒΩ ΣΕΑ ΣΕΞ ΣΕΡ ΣΕΤ ΣΕΦ ΣΗΣ ΣΙΑ ΣΙΚ ΣΙΧ ΣΚΑ ΣΚΙ ΣΚΩ ΣΟΙ ΣΟΚ ΣΟΛ ΣΟΜ ΣΟΣ ΣΟΥ ΣΠΑ ΣΠΩ ΣΤΑ ΣΤΗ ΣΤΟ ΣΥΝ ΣΥΣ ΣΩΑ ΣΩΕ ΣΩΟ ΣΩΣ
ΤΑΗ ΤΑΚ ΤΑΜ ΤΑΝ ΤΑΟ ΤΑΣ ΤΑΥ ΤΑΩ ΤΕΣ ΤΖΑ ΤΗΚ ΤΗΝ ΤΗΣ ΤΙΚ ΤΙΜ ΤΙΣ ΤΟΙ ΤΟΛ ΤΟΝ ΤΟΠ ΤΟΡ ΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑ ΤΣΗ ΤΣΙ ΤΩΝ
ΥΒΑ ΥΒΕ ΥΒΗ ΥΒΟ ΥΙΕ ΥΙΟ ΥΛΗ ΥΝΙ ΥΠΟ ΥΦΗ ΥΨΗ
ΦΑΕ ΦΑΙ ΦΑΝ ΦΑΞ ΦΑΣ ΦΑΩ ΦΕΙ ΦΕΥ ΦΙΕ ΦΙΝ ΦΙΞ ΦΙΣ ΦΟΡ ΦΟΥ ΦΤΩ ΦΥΕ ΦΥΩ ΦΩΣ
ΧΑΗ ΧΑΙ ΧΑΝ ΧΑΦ ΧΕΕ ΧΕΙ ΧΕΩ ΧΙΚ ΧΙΤ ΧΟΗ ΧΟΛ ΧΟΠ ΧΟΥ ΧΡΩ ΧΩΛ
ΨΕΙ ΨΕΣ ΨΗΣ ΨΙΤ ΨΟΥ ΨΩΝ
ΩΑΣ ΩΔΗ ΩΕΣ ΩΘΩ ΩΚΥ ΩΜΑ ΩΜΕ ΩΜΗ ΩΜΟ ΩΟΝ ΩΟΠ ΩΟΥ ΩΡΑ ΩΡΕ ΩΣΗ ΩΤΑ ΩΩΝ 
 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 2-8 ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ  2-3  ΓΡΑΜΜΑΤΟ ΛΕΞΙΚΟ
(ΕΚΤΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ)
 
ΑΖΑΣ ΑΙΓΟΣ ΑΞΑΣ ΑΞΕΣ ΑΞΟΙ ΑΞΟΣ ΑΞΟΤΑΤΑ ΑΞΟΤΑΤΕ ΑΞΟΤΑΤΕΣ ΑΞΟΤΑΤΗ ΑΞΟΤΑΤΗΣ ΑΞΟΤΑΤΟ ΑΞΟΤΑΤΟΙ ΑΞΟΤΑΤΟΣ ΑΞΟΤΑΤΟΥ ΑΞΟΤΑΤΩΝ ΑΞΟΤΕΡΑ ΑΞΟΤΕΡΕ ΑΞΟΤΕΡΕΣ ΑΞΟΤΕΡΗ ΑΞΟΤΕΡΗΣ ΑΞΟΤΕΡΟ ΑΞΟΤΕΡΟΙ ΑΞΟΤΕΡΟΣ ΑΞΟΤΕΡΟΥ ΑΞΟΤΕΡΩΝ ΑΞΟΥ ΑΞΟΥΣ ΑΡΗΣ ΑΡΗΤΑΤΑ ΑΡΗΤΑΤΕ ΑΡΗΤΑΤΕΣ ΑΡΗΤΑΤΗ ΑΡΗΤΑΤΗΣ ΑΡΗΤΑΤΟ ΑΡΗΤΑΤΟΙ ΑΡΗΤΑΤΟΣ ΑΡΗΤΑΤΟΥ ΑΡΗΤΑΤΩΝ ΑΡΗΤΕΡΑ ΑΡΗΤΕΡΕ ΑΡΗΤΕΡΕΣ ΑΡΗΤΕΡΗ ΑΡΗΤΕΡΗΣ ΑΡΗΤΕΡΟ ΑΡΗΤΕΡΟΙ ΑΡΗΤΕΡΟΣ ΑΡΗΤΕΡΟΥ ΑΡΗΤΕΡΩΝ ΑΡΟΙ ΑΡΟΣ ΑΡΟΥ ΑΡΟΥΣ ΑΡΩΝ ΑΦΤΕ ΑΦΤΕΙ ΑΦΤΕΙΣ ΑΦΤΕΤΕ ΑΦΤΟΜΕ ΑΦΤΟΝΤΑΣ ΑΦΤΟΥΜΕ ΑΦΤΟΥΝ ΑΦΤΟΥΝΕ ΑΦΤΩ ΑΧΑΓΑ ΑΧΑΓΑΜΕ ΑΧΑΓΑΝ ΑΧΑΓΑΝΕ ΑΧΑΓΑΤΕ ΑΧΑΓΕ ΑΧΑΓΕΣ ΑΧΑΕΙ ΑΧΑΜΕ ΑΧΑΝ ΑΧΑΝΕ ΑΧΑΣ ΑΧΑΤΕ ΑΧΑΩ ΑΧΕΣ ΑΧΗΣ ΑΧΟΥΣΑ ΑΧΟΥΣΑΜΕ ΑΧΟΥΣΑΝ ΑΧΟΥΣΑΝΕ ΑΧΟΥΣΑΤΕ ΑΧΟΥΣΕ ΑΧΟΥΣΕΣ ΑΨΕΙ ΑΨΕΙΑ ΑΨΕΙΑΣ ΑΨΕΙΕΣ ΑΨΕΙΩΝ ΑΨΕΤΕ ΑΨΙΕ ΑΨΙΟ ΑΨΙΟΣ ΑΨΙΟΥ ΑΨΟΙ ΑΨΟΜΕ ΑΨΟΝ ΑΨΟΣ ΑΨΟΥΜΕ ΑΨΟΥΝ ΑΨΟΥΝΕ ΑΨΟΥΣ ΑΨΤΕ ΑΨΩΝ
ΒΕΗΔΕΣ ΒΕΗΔΩΝ ΒΕΗΣ ΒΟΑΓΑ ΒΟΑΓΑΜΕ ΒΟΑΓΑΝ ΒΟΑΓΑΝΕ ΒΟΑΓΑΤΕ ΒΟΑΓΕ ΒΟΑΓΕΣ ΒΟΑΕΙ ΒΟΑΜΕ ΒΟΑΝ ΒΟΑΝΕ ΒΟΑΩ
ΓΟΕΣ ΓΡΑΣ ΓΡΕΣ
ΔΙΕΙ ΔΙΕΙΣ ΔΙΕΙΤΕ ΔΙΕΣ ΔΙΕΣΤΕ ΔΙΟΥΜΕ ΔΙΟΥΝ ΔΙΟΥΝΕ ΔΡΑΕΙ ΔΡΑΜΕ ΔΡΑΝ ΔΡΑΝΕ ΔΡΑΩ
ΕΒΟΑΓΑ ΕΒΟΑΓΑΜΕ ΕΒΟΑΓΑΝ ΕΒΟΑΓΑΝΕ ΕΒΟΑΓΑΤΕ ΕΒΟΑΓΕ ΕΒΟΑΓΕΣ ΕΔΕΤΕ ΕΜΕΣΑ ΕΜΕΣΑΜΕ ΕΜΕΣΑΝ ΕΜΕΣΑΝΕ ΕΜΕΣΑΤΕ ΕΜΕΣΕ ΕΜΕΣΕΣ ΕΞΑΣ ΕΞΟΥΣΑ ΕΞΟΥΣΑΜΕ ΕΞΟΥΣΑΝ ΕΞΟΥΣΑΝΕ ΕΞΟΥΣΑΤΕ ΕΞΟΥΣΕ ΕΞΟΥΣΕΣ ΕΞΥΟΥΣΑ ΕΞΥΟΥΣΑΝ ΕΞΥΟΥΣΕ ΕΞΥΟΥΣΕΣ ΕΦΕΣ
ΖΑΕΙ ΖΑΜΕ ΖΑΝΕ ΖΑΤΕ ΖΕΟΥ
ΗΘΑΜΕ ΗΘΑΝ ΗΘΑΝΕ ΗΘΑΤΕ ΗΘΕΣ ΗΦΤΑ ΗΦΤΑΜΕ ΗΦΤΑΝ ΗΦΤΑΝΕ ΗΦΤΑΤΕ ΗΦΤΕ ΗΦΤΕΣ ΗΨΑΜΕ ΗΨΑΝ ΗΨΑΝΕ ΗΨΑΤΕ
ΗΨΕΣ
ΘΙΟΣ ΘΙΟΥ ΘΡΟΙ ΘΡΟΣ ΘΡΟΥ ΘΡΟΥΣ ΘΡΩΝ
ΙΒΑΣ ΙΒΕΣ ΙΒΩΝ ΙΔΕΣ ΙΔΕΤΕ ΚΑΗΔΕΣ ΚΑΗΔΩΝ ΚΑΗΣ
ΛΙΑΣ ΛΙΕΣ ΛΙΩΝ
ΜΑΓΙΟΥ
ΞΕΙΣ ΞΕΙΤΕ ΞΟΥΜΕ ΞΟΥΝ ΞΟΥΝΕ ΞΟΥΣΑ ΞΟΥΣΑΜΕ ΞΟΥΣΑΝ ΞΟΥΣΑΝΕ ΞΟΥΣΑΤΕ ΞΟΥΣΕ ΞΟΥΣΕΣ ΞΥΕΙ ΞΥΕΙΣ ΞΥΕΙΤΕ ΞΥΟΥΜΕ ΞΥΟΥΝ ΞΥΟΥΝΕ ΞΥΟΥΣΑ ΞΥΟΥΣΑΜΕ ΞΥΟΥΣΑΝ ΞΥΟΥΣΑΝΕ ΞΥΟΥΣΑΤΕ ΞΥΟΥΣΕ ΞΥΟΥΣΕΣ ΞΥΩΝΤΑΣ ΞΩΝΤΑΣ
ΣΑΓΙΑ ΣΑΓΙΟΥ Σ ΑΓΙΩΝ Σ ΚΟΥΜΕ Σ ΚΟΥΝ ΣΚΟΥΝΕ ΣΚΩΝΤΑΣ ΣΠΩΝΤΑΣ
ΤΟΓΙΑ ΤΟΓΙΟΥ ΤΟΓΙΩΝ
ΦΤΕΙ ΦΤΕΙΣ ΦΤΕΙΤΕ ΦΤΟΥΜΕ ΦΤΟΥΝ ΦΤΟΥΝΕ ΦΤΩΝΤΑΣ